Gemeenteraad Goedereede bezorgd om uitlatingen minister Klink

21 februari 2008

Ook de SGP-fractie van Goedereede maakt zich zorgen om de uitlatingen van CDA-minister A. Klink inzake de beschikbaarheidstoeslag die ziekenhuizen in dunbevolkte gebieden ontvangen, waardoor het verlenen van acute hulp in het gedrang komt.

Onlangs werd bekend dat de minister voor stelt de financieringssystematiek van ziekenhuizen te wijzigen. Een gevolg daarvan kan zijn dat de beschikbaarheidstoeslag voor kleine ziekenhuizen zal verdwijnen. Deze toeslag maakt het voor kleine ziekenhuizen mogelijk om een afdeling spoedeisende hulp, intensive care, kinder- en verloskundige zorg in de benen te houden. Afhankelijk van het ziekenhuis levert de voorgestelde maatregel een inkomstenverlies op variërend van 700.000 tot 3.000.000 euro voor betreffende kleinere ziekenhuizen. Al eerder wees burgemeester Stoop van Dirksland de minister op dit feit. In een raadsbrede motie werd dan ook het college van Goedereede verzocht om al het mogelijke te doen om te voorkomen dat dit werkelijkheid wordt.

Motie inzake verdwijnen spoedeisendehulp Dirksland

Onderwerp: Dreigende opheffing afdeling Spoedeisende hulp Van Weel – Bethesda Ziekenhuis. De raad van de gemeente Goedereede in vergadering bijeen op 21 februari 2008, gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat hem ter kennis is gekomen dat de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voornemens is om de beschikbaarheidstoeslag voor kleine ziekenhuizen te schrappen, hetgeen direct tot gevolg zal hebben dat in de kleinere streekziekenhuizen de afdeling Spoedeisende hulp niet langer kan worden gehandhaafd;

is van mening dat de door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voorgenomen stopzetting van de beschikbaarheidstoeslag de opheffing van de afdeling Spoedeisende hulp in het Van Weel – Bethesda Ziekenhuis te Dirksland zal betekenen en dat dit op onaanvaardbare wijze afbreuk doet aan de gezondheidsvoorzieningen op Goeree-Overflakkee;

en verzoekt het college van burgemeester en wethouders met klem om met alle beschikbare middelen er zowel bij de provinciale als de landelijke overheid op aan te dringen dat voorkomen wordt dat dit voorgenomen besluit werkelijkheid wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

De fracties van de PvdA, SGP, CDA, VVD, VGB en ChristenUnie.