Raad vergaderde over planMER Windmolens

30 november 2013

Op donderdag 28 november 2013 vond in een zeer goed gevulde raadzaal weer een raadsvergadering plaats. Naast de gasten van de raad, waren veel inwoners gekomen voor de behandeling van de planMER in de Beeldvormende fase. Ook de SGP maakte een aantal kanttekeningen bij dit dossier. Daarnaast werd door de fractie vragen gesteld over de servicepunten openbaar vervoer en beheersverordening begraafplaatsen.

Beeldvormende fase
Tijdens de raadsvergadering zijn twee onderwerpen in de beeldvormende fase besproken. Allereerst is gesproken over het bestemmingsplan Oostplaat. Dit voorstel is uitgebreid besproken en komt de volgende vergadering terug in de oordeelsvormende fase. Verder is gesproken over de structuurvisie Windenergie. Er waren bij dit agendapunt drie insprekers die inspraken namens 3MO, de Windgroep en de dorpsraad Ooltgensplaat. Na deze insprekers was de raad aan zet om vragen te stellen aan wethouder Tollenaar en gedeputeerde Veldhuijzen van de provincie Zuid-Holland.

Windenergie
De heer Markwat van de SGP ging nader in op de beantwoording van de technische vragen die de SGP-fractie vooraf schriftelijk had gesteld: In PlanMER zijn 3 locaties die doorlopen tot in het water (locaties 3, 5 en 7 (Polder Oude Stad, Piet de Wit en Battenoert). In het Voorkeursalternatief is bij die locaties het water niet meer inbegrepen. Op de vraag die wij gesteld hebben wordt aangegeven dat een derde rij in principe gerealiseerd zou kunnen worden. De SGP fractie verzoekt om de mogelijkheden tot plaatsing van een rij in het water daarom grondig te onderzoeken, daarmee zou een derde of misschien zelfs een tweede rij voorkomen kunnen worden. Tevens is dan realisatie van een grotere afstand tot de woonkernen mogelijk en overlast slagschaduw en geluid en gezondheidsrisico’s nemen dan ook af.

Wethouder Tollenaar en Gedeputeerde van Veldhuijzen geven aan dat vanuit de planMER is aangegeven dat grotere clusters voor de hand liggen. Hiervoor zijn 7 gebieden in eerste instantie aangewezen. Deskundigen en onafhankelijke adviseurs komen tot een voorkeursalternatief waarin 5 clusters zijn opgenomen. De onderliggende stukken, waarop deze beslissing is gebaseerd, komen voor de volgende vergadering naar de raad, daarbij is uitgangspunt geweest: zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande locaties en zoveel mogelijk rekening houden met het bestuursakkoord dat gesloten is tussen de 4 voormalige gemeenten en de provincie, daarom is locatie 6 niet nodig want op de andere 5 locaties kan 240 tot 260 MW worden gerealiseerd.

Verder bleek dat de inkomsten nog onzeker zijn. Wethouder Tollenaar is nog in onderhandeling met de Windgroep en een extern adviesbureau ondersteunt hem daarin. Voor de volgende vergadering komt hiervan een notitie en presentatie.

De gedeputeerde antwoordt op mogelijkheid tot plaatsing van een rij windmolens in het water dat Natura 2000 gebied lastig is, plaatsing in water is duurder en als de afstandsnorm anders wordt vastgesteld het misschien niet anders kan. Markwat vroeg zich daarbij af hoe het dan zit met de Noordrand en de daar geplande natuurontwikkeling? ‘Als het daar geen probleem is om eerst molens te plaatsen en daarna natuur, zou andersom ook geen doorslaggevend criterium moeten zijn’, waarop de gedeputeerde antwoord dat de te realiseren natuur in de Noordrand niet onder Natura 2000 valt en zal daar ook niet onder gaat vallen. Daarom zijn daar wel windmolens mogelijk. De fractie zal een vervolgonderzoek naar de mogelijkheid van plaatsing in het water zeker nauwlettend volgen.
Na een uitgebreide behandeling en een aantal toezeggingen van de wethouder gaat het voorstel door naar de oordeelsvormende fase van de volgende raadsvergadering.

Oordeelsvormende fase
In de oordeelsvormende fase zijn diverse voorstellen kort besproken: de nota Reserves en voorzieningen 2013, het Meerjarenperspectief Grondbedrijf 2013-2016 en de grondexploitaties, de Najaarsnota 2013, de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen met de tarieventabel lijkbezorgingsrechten, het bestemmingsplan Oudeland en Oude Nieuwland 2013 en de Verordening elektronische bekendmaking. Elk van deze voorstellen zal worden geagendeerd in de besluitvormende fase van de volgende vergadering.

Oplaadpunten Openbaar Vervoer
Hiernaast is op verzoek van de fractie van de SGP in de oordeelsvormende fase stilgestaan bij de ingekomen brief van het college over de oplaadpunten voor de OV-chipkaart, waarbij de heer P.C. Grinwis een suggestie deed naar het college om te kijken naar een betere spreiding van oplaadpunten over het eiland. Het blijkt dat bijvoorbeeld in Middelharnis/Sommelsdijk meerdere punten zijn, terwijl in Ooltgensplaat er geen punt is.

Beheersverordening begraafplaatsen
Op 2 januari van dit jaar heeft de SGP-fractie verzocht om niet over te gaan tot vaststelling van debehersverordening begraafplaatsen. Dit had alles te maken met de moeite die de voormalige SGP-fractie van Goedereede hiermee had. In het eerste stuk waren korte termijnen genoemd en naar mening van deze fractie de mogelijkheid tot ruiming, terwijl dat nooit aan de orde was in de voormalige gemeente Goedereede. Naar mening van de fractie, gaf de heer P.C. Grinwis aan dat er nu een betere verordening voorligt met langere termijnen, met name bij de koopgraven en de mogelijkheid tot constante verlenging. Wel vroeg de heer Grinwis of het juist was dat er geen beleid is voor het ruimen en dat de gemeenteraad daar expliciet een beleidsstuk voor zou moeten opstellen. Wethouder van der Vlugt gaf aan dat dit een juiste constatering was, waarmee ook de SGP fractie kon instemmen om de verordening de volgende keer in de besluitvormende fase vast te stellen.

Besluitvormende fase
In de besluitvormende fase is allereerst besloten over diezelfde Verklaring van geen bedenkingen voor het Woonzorgcomplex in Stad aan ’t Haringvliet en vervolgens over diverse belastingverordeningen 2014, de Legesverordening 2014 met bijbehorende tarieventabel, de Verordening Haven- en kadegelden 2014, de Verordening Watertoeristenbelasting 2014, de eerste begrotingswijziging 2013 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, de lokale publieke media-instelling en de voordracht voor benoemingen in identiteitsraden. De officiële publicatie van de genomen besluiten volgt nog

U kunt de gehele vergadering terug zien via: gemeenteraad live