Gemeente continueert regierol over windenergie op Goeree-Overflakkee

28 oktober 2016

Wethouder Frans Tollenaar ondertekende op donderdag 27 oktober een aangepaste overeenkomst met de provincie Zuid-Holland, waarin is vastgelegd dat de gemeente haar bevoegdheid behoudt om omgevingsvergunningen te verlenen aan exploitanten van windturbines.

Deze afspraak is eind 2014 gemaakt en wordt nu gecontinueerd met een aantal nieuwe afspraken. Nieuw is bijvoorbeeld dat de overeenkomst is uitgebreid met de  opschaling van bestaande windparken. Bestaande windmolens worden vaak, na zoveel jaar, vernieuwd. Dit valt normaliter onder de provinciale bevoegdheid. In deze overeenkomst is vastgelegd dat ook dit een taak van de gemeente is. Met het tekenen van deze overeenkomst behoudt de gemeente de regie over de plaatsing van windturbines. Daarnaast kan de gemeente regie blijven voeren over ontwikkelingen met betrekking tot windenergie op Goeree-Overflakkee.

Voor initiatiefnemers met plannen voor windenergie op de door de gemeenteraad aangewezen locaties op Goeree-Overflakkee, betekent dit dat zij zich nog steeds voor de ruimtelijke procedure en vergunningverlening moeten melden bij de gemeente. Wethouder Tollenaar is blij dat de regierol bij de gemeente blijft. “Hierdoor beslist de gemeenteraad over plannen en plaatsing van windturbines en niet de provincie of het Rijk. Door als gemeente aan het roer te blijven hebben we bijvoorbeeld grotere afstanden voor windmolens tot onze woonkernen kunnen aanhouden dan wettelijk vereist. Ook het totaal aan Megawatts en de te plaatsen windturbines is door regievoering naar beneden bijgesteld.” Gedeputeerde Han Weber is positief over de regierol die de gemeente pakt in de energietransitie. “Weer een positieve stap op weg naar een energieneutraal eiland”.

Op Goeree-Overflakkee komt 225 Megawatt aan windenergie. Dit aantal is afkomstig van de al bestaande windturbines, aangevuld met de nog te plaatsen windturbines. De locaties zijn: Noordrand, Polder Van Pallandt (windpark Haringvliet GO), Anna Wilhelminapolder (nieuw te realiseren), Park Piet de Wit (bestaande opstelling) en Battenoert (uitbreiding bestaande opstelling). Voor drie plaatsingsgebieden zijn al diverse informatiebijeenkomsten georganiseerd voor de  omwonenden en andere geïnteresseerden. Het plan voor de polder Van Pallandt is op dit moment het meest concreet en ligt tot en met dinsdag 1 november ter inzage. In deze polder zijn zes nieuwe windturbines voorzien.

Voor meer informatie over windenergie op Goeree-Overflakkee kunt u terecht op de website van de gemeente. Of contact opnemen met Lennard Seriese, Beleidsadviseur Duurzaamheid, via het algemene telefoonnummer 14 0187.