SGP wil maatwerk bij plaatsen windmolens

28 januari 2017

In de raadsvergadering van donderdag 26 januari diende de PvdA een motie in inzake alternatieve locaties windturbines. De SGP kan zich daar om moverende redenen niet in vinden. Wel vind de fractie dat er binnen de vastgestelde spelregels maatwerk geleverd zou moeten worden. Veranderingen zouden kunnen leiden tot nog meer windmolens dan zijn gepland. Het Rijk legde eerder via de provincie de gemeente op om 300MW aan wind te realiseren, dit is met veel overleg teruggebracht tot 225 MW.

De SGP diende in samenwerking met de VGKO in een eerdere raadsvergadering een motie in om van het bestaande plan aan beide kanten een molen te schrappen. Met een nadere bestudering zouden dit er zelfs vier kunnen zijn. Daarmee komt de afstand van de molens tot de kernen Nieuwe en Oude-Tonge op 1700 meter, ruim meer dan de wettelijke afstand van 450 meter en de door de gemeenteraad eerder gestelde grens van tenminste 900 meter. Hieronder de bijdrage van dossierwoordvoerder Kees van Dam:

‘Voorzitter, de motie van de PvdA ligt voor.

De kern van deze motie is de vraag om alternatieve, dus andere locaties te onderzoeken dan de nu aangewezen locaties. Voorzitter, ik herinner me de vergadering van 19 juni 2014 nog. Dhr. Eijkenduijn sprak de woorden uit dat de procedure om te komen tot het bepalen van de verschillende locaties het resultaat is van goed luisteren, de inspraak van omwonenden respecteren en het amenderen van een aantal belangrijke randvoorwaarden. En dhr. Eijkenduijn had gelijk! Er is zorgvuldig gehandeld. Er is geluisterd naar omwonenden, aanpassingen zijn doorgevoerd en dat heeft geresulteerd in een structuurvisie waar gebieden zijn aangewezen waar turbines geplaatst kunnen worden. De exacte plaats en het aantal van de molens was toen nog niet bekend. Een aantal belangrijke kaders zijn toe vastgesteld:

  • Zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande opstellingen
  • Groter clusters (kleine zorgen voor meer verstoring in het landschap)
  • Open vides om openheid in het landschap te creëren

Daarnaast is een belangrijk kader dat er tenminste een afstand van 900 meter zal zijn tussen woonkern en windmolen.

Op basis van deze en nog een aantal kaders met betrekking tot ecologische en landschappelijke waarden zijn locaties aangewezen.

We kunnen dus stellen dat deze kaders gebruikt zijn om te bepalen waar windmolens geplaatst kunnen worden. Maar, en dat punt moet we niet vergeten, deze kaders zijn ook gebruikt om onze opgave van oorspronkelijk bijna 300 MW voor dit eiland te reduceren. Op basis van deze kaders hebben we argumenten in handen om het aantal geschikte locaties te beperken waardoor er in plaats van 300 MW, 225 megawatt geplaatst kan worden. Nog steeds een enorme opgave. De SGP-fractie is van mening dat deze opgave diep ingrijpt in de landschappelijke waarde van ons eiland. Daarnaast is het gewoon zo dat de molens in meer of mindere mate overlast geven aan onze inwoners.

Dat brengt me op de motie van de PvdA. De SGP-fractie zal deze motie niet steunen. Ik heb daar een aantal argumenten voor voorzitter.

De motie zet de deur open voor nog meer windmolens op ons mooie eiland.
De 225 MW is ingekaderd door een aantal harde randvoorwaarden. Het onderzoeken van alternatieve locaties biedt alleen maar de mogelijkheid om nog meer locaties geschikt te maken voor windmolens. De provincie Zuid-Holland zal staan te juichen om dit te effectueren gezien de grote opgave die er binnen de provincie ligt.

De motie wekt valse verwachtingen.
Voorzitter ik begrijp heel goed dat ruim 2000 handtekeningen en een volle tribune politiek van belang is, ook als SGP-fractie luisteren we naar onze bewoners en zoeken we ook in dit dossier het beste, ik kom daar zo op terug. Maar met deze motie wekken we het beeld dat het een redelijk voorstel is om alle 9 molens te schrappen, voorzitter dit is niet mogelijk omdat we bij het verplaatsen van 9 molens andere inwoners van ons eiland in de problemen brengen.

En dat brengt me bij de derde reden: Deze motie verplaatst het probleem van de ene woonkern naar de andere woonkern.
We kunnen nu besluiten een andere alternatieve locatie te zoeken voor de 9 windmolens. Ik hoor regelmatig de Diederikpolder voorbijkomen. Voorzitter, het daar plaatsen van 9 molens zal de kernen Melissant en Dirksland en wellicht Herkingen in de problemen brengen. Nu zijn het de kernen Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge, straks zijn het deze kernen die handtekeningen moeten verzamelen omdat er molens rondom de dorpen geplaatst worden. We werken hier niet aan mee.

Het laatste argument om niet voor deze motie te stemmen is het feit dat de PvdA zich onttrekt van haar verantwoordelijkheid en de bal nu bij het college neerlegt. Als raad zijn we gekozen om keuzes te maken, in dit geval heel lastige keuzes. Toch lopen wij als SGP-fractie er niet voor weg om deze lastige keuzes te maken.

Concretisering motie
Dat brengt me bij het volgende aspect. Hoe nu verder. Wij houden vast aan de vastgestelde uitgangspunten en gestelde kaders. De reden daarvoor heb ik genoemd. Wat dan?  Gewoon 9 molens plaatsen en we zien het wel? Nee voorzitter, ik herinner u eraan dat we samen met VKGO een motie hebben ingediend die gelukkig op zeer breed draagvlak mocht rekenen. De motie riep op om zoveel mogelijk aan de wensen van de bevolking tegemoet te komen.

Voorzitter vanavond maken we dat in een voorstel concreet, ik wil aan de griffier vragen een tekening op het scherm te presenteren. Deze tekening is door een ambtenaar gemaakt om mijn bijdrage vanavond te onderbouwen, ambtelijke ondersteuning dus in deze.

20170126afstandenbattenoertDe 9 te plaatsen molens zien we met cijfers van 1 t/m 9 op de tekening staan.

Tevens is de afstand per molen tot de kern Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge aangegeven. Daarbij wil ik aangeven dat de standaard afstand die veelal voldoet aan de wettelijke normen 450 meter tot de woonkern is. Een motie die de raad in 2014 heeft aangenomen heeft ervoor gezorgd dat deze afstand al is opgerekt naar 900 meter. De molens die nu ingetekend zijn staan op 1100 meter van de kern van Nieuwe-Tonge (molen 1 is al geschrapt) en op 1400 meter van de kern van Oude-Tonge.

Gezien het feit dat de bevolking van zowel Oude-Tonge als Nieuwe-Tonge belast wordt met wel veel molens, zeker ook in de Krammer, is ons voorstel niet meer dan op dit moment de afstand tot de kernen Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge 1700 meter te maken. Dat zal concreet betekenen dat molen 1, 2, 3 en 6 geschrapt zal worden. Van de 9 molens blijven er daarmee nog 5 molens over. Voor de 4 geschrapte molens kan een oplossing gevonden worden binnen de vastgestelde locaties waarbij ik het college graag de nodige creativiteit geef om hier verantwoord mee om te gaan’.

Ook andere partijen gaven diverse suggesties. Na discussie en schorsing melde wethouder Tollenaar dat hij voldoende mogelijkheden ziet om binnen de bestaande gebieden de 225 MW te realiseren en de door de raad het gevraagde maatwerk toe te passen om daarmee de overlast voor de omgeving zo veel als mogelijk te reduceren. De ingediende motie haalde het niet.