Inhoudsvol symposium over waarden van het leven

2 maart 2018

‘Voltooid leven, hoezo? Betrokken tot ín de kern!’ Dat was de titel van het mini-symposium van vrijdag 23 februari, georganiseerd door SGP Goeree-Overflakkee en de Lelie Zorggroep. Een inhoudsvolle avond over een waarde(n)vol thema.

Na een introductiefilm van één van de kandidaten op de lijst van de SGP over de zorg op het eiland startte het symposium met een openingswoord door de heer K.J. Nipius, voorzitter van de gemeentelijke SGP-afdeling op Goeree-Overflakkee. Vanuit Prediker 11 hield hij de circa 100 aanwezigen een beeld voor van een boom. Daarbij wees hij in het bijzonder op de kern van die boom als het merg waaromheen die boom verder groeit en de Bron (met een hoofletter) als de kern van het leven. Ook de vruchten van de boom bleven niet onbesproken. ‘Is er vrucht in ons leven? Het leven is waardevol om beschermd te worden, maar er is ook Leven nodig’.

Vragen
De heer T. van Staveren, geestelijk verzorger verpleeghuis Salem te Ridderkerk, zette de aanwezigen in zijn lezing aan het denken. ‘Wat is voltooid leven? Wie bepaald dat? Wanneer is het leven voltooid? Is dat als we geen betekenis meer hebben voor de maatschappij, of als we zelf denken aan moeite of ziekte? Wie bepaald dat? Of mogen we zien dat onze tijden in Gods hand zijn? En wat is onvoltooid leven? Misschien is dat net zo ingewikkeld! Mag er ruimte zijn om oud te worden en te sterven op Gods wijze? Het is nog een zegen dat er in ons land plaatsen zijn waar we waardig mogen ouder worden vanuit de waarden en normen van Gods Woord in een samenleving die steeds meer seculariseert. Het is de moderne mens die geen rekening meer met God wil houden’, waarbij hij wijst op verschillende wetsvoorstellen en de discussie daaromheen.

Moderne mens
Volgens de NVVE is waardig sterven de manier zoals je dat zelf kiest. Zo denkt de moderne mens. ‘Er is een poeder te krijgen en dan is het hap, slik, weg! Zijn we er zo? Of zijn er andere wegen die bewandeld moeten worden. Wat zit er achter de vraag van voltooid leven en euthanasie? Soms veel moeite, zorg en pijn. Daar moeten we niet de ogen voor sluiten. Misschien is het wel uw buurman die met deze vragen zit. Laten we ons richten op de eenzaamheid onder ouderen’, aldus de spreker.

Barmhartig
‘Stervensbegeleiding ziet in de christelijke traditie op pastorale hulp die zich voorbereid op het naderende einde, dat ook als een gave van God gezien kan worden’, aldus de spreker. Hij noemde daarbij een aantal dimensies: het geestelijke, de psyche, het lichamelijke en het sociale. De barmhartigheid die gebruikt wordt door de overheid is een andere dan in de Bijbel. Denk aan de barmhartige Samaritaan, hij had zijn tijd, spullen, beest en geld over voor zijn naaste. De oproep klonk aan de aanwezigen: ‘Doe gij desgelijks!’

Verantwoordelijkheid
Kwetsbaar leven is waardevol. Kijk met een goed gesprek (vooral luisteren) bij de ander in de ziel met oprechte aandacht en een open houding en laat voelen dat de ander er mag zijn, vraag door! De Bijbel geeft duidelijk onze verantwoordelijkheid weer: God liefhebben boven alles en onze naaste als je zelf. En hoe functioneert dat in ons leven?

Manifest
Van Staveren wees erop dat er onlangs een manifest is opgesteld wat gesteund wordt door een aantal politieke partijen, waaronder de SGP. Daarin klinkt de oproep om een coördinerend minister voor ouderenbeleid aan te stellen, werk te maken van acceptatie en herwaardering van ouderdom. Eenzaamheid bij ouderen te voorkomen en het stimuleren van mantelzorg. Jongeren vrijwilligerswerk te laten doen in de ouderenzorg en het vrijwilligerswerk aantrekkelijker te maken. Ook wordt er aandacht gevraag voor initiatieven waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten en ruimte voor passende woonvormen. Daarnaast wordt opgeroepen om te investeren in levensbegeleiders en passende en palliatieve zorg.

Workshops
In een zevental workshops konden de deelnemers interactief nader kennismaken met verschillende onderwerpen rondom het thema. Zo was er een dialoog rond de lezing ‘Voltooid leven, hoezo?’ door de spreker van deze avond dhr. T. van Staveren en ging huisarts H. Driece in op medisch-ethische zaken rond het levenseinde. Mevrouw R. Heij sprak vanuit de Nederlandse Patiëntenvereniging over het tijdig spreken over het levenseinde. Veel belangstelling was er ook voor het onderwerp ‘levensvragen in de schaduw van de dood’, met als gespreksleider de hersteld hervormde predikant P.C. Hoek. En hoe zet je nu een netwerk op? Van Agathos waren mevr. H. Wijgertze en mevr. T. Drooge aanwezig om daarover voorlichting te geven. Algemeen directeur Calando, mevr. J. Koningswoud verzorgde een sessie over palliatieve zorg in een hospice. En wat je nu als gewone burger kan doen, al dan niet in samenwerking met de gemeente, vertelde SGP-raadslid M. van der Boom met de workshop: ‘Zorg voor de ander begint in je eigen straat’.

Vanuit de evaluatie bleek dat het onderwerp van belang was om te bespreken. Betrokken tot ín de kern is niet alleen het thema van de plaatselijke SGP bij de verkiezingen maar gaat duidelijk verder, ook in levens van mensen. De aanwezigen konden terugzien op een inhoudsvolle avond en ontvingen allen een gevulde map met nadere informatie over het onderwerp.