Winkeltijdenverordening vastgesteld

24 november 2018

In de raadsvergadering van donderdag 22 november is de winkeltijdenverordening vastgesteld. In feite was het de juridische vertolking van de Nota zondagsrust, die enkele jaren geleden werd opgesteld en vastgesteld. De SGP-fractie stemde eerder in met de Nota zondagsrust en stemde, weliswaar met kanttekening, ook in met de Winkeltijdenverordening die regelt dat op zondag in de kernen de winkels gesloten blijven. De eerdere verordening gaf het college de bevoegdheid om twaalf zondagen of feestdagen aan te wijzen waarop winkels geopend mochten zijn. Deze bevoegdheid is niet opgenomen in de nieuwe verordening. Wel staat in de nieuwe verordening dat winkels in recreatiegebied open mogen zijn op zondag. Dit is in de praktijk – helaas – al jarenlang het geval. Onder de eerdere verordening mocht verder de zogenoemde volumineuze detailhandel (bouwmarkten, autoshowrooms, e.d.) op feestdagen – niet zijnde zondagen – geopend zijn. In de nieuwe verordening is de regeling voor ‘gewone’ winkels hiermee voor een groot deel gelijkgetrokken. Hieronder de bijdrage van woordvoerder en SGP-raadslid Herweijer.

‘Allereerst: de stukken zijn erg duidelijk en zorgvuldig opgesteld. Compliment daarvoor. Ik zou de bijdrage van onze fractie over dit agendapunt heel kort kunnen houden. De voorgestelde Winkeltijdenverordening is (om zo te zeggen) de juridisch bindende vastlegging van de Nota zondagsrust. In de stukken is duidelijk uitgelegd waarom ook enkele zaken in de verordening zijn opgenomen die niet of niet letterlijk in de nota staan. We volgen het college in grote lijnen in het standpunt dat deze zaken aansluiten bij hetgeen wél in de nota staat. Nu onze fractie heeft ingestemd met de Nota zondagsrust, zullen we ook instemmen met de voorgestelde Winkeltijdenverordening.

Spagaat
Ik zou het hierbij kunnen laten. Maar dan zou ik misschien de indruk wekken dat onze fractie heel gelukkig is met de voorgestelde Winkeltijdenverordening, alsof die een vertolking is van het verkiezingsprogramma van de SGP. Dat is namelijk niet het geval. En daardoor zit onze fractie – zoals onze fractievoorzitter onlangs in de media zei – in een spagaat. En dat is eigenlijk een onmogelijke houding.

Zegen
Voor de SGP (en daarmee zeg ik niets nieuws) is de zondag heilig. Omdat God, de Schepper van hemel en aarde, die dag geheiligd heeft, apart gezet heeft. Voor eenieder geldt Gods gebod om die dag te heiligen, om die dag te rusten van het alledaagse en om die dag in het bijzonder te besteden aan God. God heeft er recht op en is het alleszins waard dat we dat doen. Dat gebod is tegelijk ook een zegenrijk geschenk voor ons. Voordat de werkweek weer begint, mogen we een dag rust houden en nieuwe energie, moed en kracht opdoen. En de kerkdiensten wil God in het bijzonder gebruiken om zich aan ons te openbaren en ons deelgenoot te maken van Zijn genade en vrede. Als dát geen zegen is!

Voorzitter, dáárom zult u ons niet horen juichen over de voorgestelde Winkeltijdenverordening. Jazeker, we zijn blij met het uitgangspunt dat winkels in de kernen op zondag gesloten zijn. Maar het verdriet ons dat de zondagssluiting niet voor alle winkels en bedrijven geldt. Ondanks dat we daar (zoals iemand wellicht zal zeggen) geen last van hebben en bijvoorbeeld de kerkgang niet wordt gehinderd. Uiteraard zien we dat laatste als een voorrecht. Maar dat is, zoals ik net heb geschetst, niet onze diepste drijfveer.

Oproep
Waarom we dan toch instemmen met de voorgestelde Winkeltijdenverordening? Bij de behandeling van de Nota zondagsrust zei onze fractievoorzitter dat ‘politiek de kunst van het mogelijke’ is. Hij bedoelde daarmee dat onze drijfveren en uitgangspunten in dezen helaas niet op instemming van een meerderheid van deze raad kunnen rekenen. De Nota zondagsrust kon dat wel. Onder meer omdat het uitgangspunt daarvan is dat winkels in de kernen op zondag gesloten zijn en steeds moet worden meegewogen dat de zondag voor een niet gering deel van de bevolking bijzondere waarde heeft als rustdag, heeft onze fractie destijds ingestemd met de nota. Om dezelfde redenen zullen we instemmen met de Winkeltijdenverordening.
Met overtuiging. Maar niettemin met pijn in het hart. Daarbij willen we tot slot nog wel vanaf deze plaats een oproep doen (met name ook aan werkgevers) of men, als er dan helaas toch bedrijvigheid is, altijd rekening wil houden met werknemers die op grond van hun opvatting over zondagsrust en vanwege het willen bezoeken van kerkdiensten niet willen werken op zondagen en feestdagen’.