SGP-jongerenbijeenkomst: ‘Bestuurlijk of juridisch kritisch zijn op rijksbeleid’

12 maart 2022

Vrijdagavond 11 maart organiseerden de SGP-jongeren Goeree-Overflakkee een forumgesprek over de relatie tussen de drie bestuurslagen: gemeente, provincie en landelijke overheid. Tijdens de avond werd er gediscussieerd over de verbanden tussen deze drie bestuursniveaus, het belang van christelijke politiek en over macht en tegenmacht.

De drie sprekers tijdens de avond waren Peter Kieviet (gemeenteraadslid voor de SGP), Nico de Jager (fractievoorzitter van de CU-SGP-fractie in de Provinciale Staten) en Gijsbert Leertouwer (SGP-fractiemedewerker Tweede Kamer); dit drietal gaf eerst een korte pitch waarin de taken van “hun” bestuursniveau werden toegelicht en gingen hierover vervolgens onder leiding van Matthijs Guijt in gesprek.

Loket
Kieviet benadrukt in zijn pitch dat de gemeente de afgelopen jaren vanuit de landelijke politiek veel extra taken toebedeeld heeft gekregen, bijvoorbeeld op het gebied van jeugdzorg en woningbouw, maar dat de financiële middelen om deze goed uit te voeren uitblijven. De Jager herkent dit probleem ook in de provincie en benoemt dat het er soms op lijkt dat de provincie en gemeente als lokale overheden niets anders zijn dan uitvoerders van landelijk vastgesteld beleid. Leertouwer benadrukt dat de landelijke overheid inderdaad soms het onmogelijke vraagt van provincie en gemeente en dat het juist om die reden belangrijk is dat de gemeente en provincie in zo’n situatie zich duidelijk uitspreken richting de landelijke overheid.

Schokdemper
Tijdens het forumgesprek blijkt dat de drie sprekers het erover eens zijn dat de gemeente er vaak bekaaid vanaf komt. Het is daarom, aldus Leertouwer, soms nodig om een “robbertje te vechten”, bestuurlijk of juridisch kritisch te zijn op rijksbeleid. Als de vraag wordt gesteld waarom de provincie eigenlijk bestaat, blijkt dat alle drie de sprekers het belang zien van de provincie. Kieviet noemt onderwerpen zoals energietransitie of mobiliteit te groot voor enkel de gemeente, en stelt daarom dat het goed is dat de provincie hier besluiten over neemt. Leertouwer noemt daarnaast de functie van de provincie als “schokdemper” tussen beleid van de landelijke overheid en het effect hiervan op de burger.

Bestuurscultuur
Ook over de “nieuwe bestuurscultuur” hebben de sprekers interessante dingen te melden. De Jager stelt dat een van de redenen waarom de betrokkenheid op lokale politiek afneemt is dat deze minder te bieden heeft, doordat beleid steeds minder zelf kan worden bepaald. Leertouwer ziet weinig heil in allerlei grote bestuurlijke vernieuwingen en stelt dat er beter gebruik gemaakt moet worden van bestaande regelingen, zoals bijvoorbeeld het bestaan van de Nationale Ombudsman.

Identiteit
Tenslotte gaat het ook over de rol van de christelijke identiteit van de SGP in het bestuur en de frictie die het oplevert als deze botst met het gevoerde beleid. In de provincie ziet De Jager dit vooral terug in debatten rondom bijvoorbeeld gender en toerisme. Alle drie de sprekers menen dat de christelijke identiteit echter vooral ook zichtbaar moet worden in het handelen als politieke partij, door goed op debatten voor te bereiden, hieraan actief deel te nemen en als betrouwbare politieke partner te fungeren. Kieviet wijst in dit verband ook terug naar de opening van de voorzitter, die ging over psalm 127: in deze psalm komt naar voren dat God de man die in de poort spreekt, dat wil zeggen: politiek bedrijft, niet zal beschamen.