Beleidsnota ‘kunst, cultuur en erfgoed’ unaniem vastgesteld

14 april 2023

Op donderdag 13 april stelde de gemeenteraad unaniem de beleidsnota kunst, cultuur en erfgoed vast. Namens onze fractie voerde raadslid Peter Kieviet het woord. In zijn bijdrage benadrukte de SGP-er dat er bij het culturele aanbod voor iedereen iets te kiezen moet zijn. Wat de SGP-fractie betreft is cultuur juist iets anders dan alleen het organiseren van festivals.

Zijn bijdrage was als volgt:

“Bij het bespreken van de startnotitie heeft de SGP-fractie aangegeven het belangrijk te vinden dat het beleid gericht is op het versterken van datgene wat ons mooie eiland al heeft, dat er verbindingen worden gelegd met bestaande beleidsterreinen, organisaties en instellingen en dat er een belangrijke rol is weggelegd voor het onderwijs. Al deze punten zien we terug in de beleidsnota: waarvoor onze dank. Ook dank dat de financiële vertaling transparant en duidelijk is. Op basis hiervan zou er inderdaad daadwerkelijk iets te kiezen zijn.

Uitvoeringsprogramma
De culturele raad en de adviesraad sociaal domein geven beiden aan dat de uitvoeringsagenda rekening moet houden met activiteiten die aansluiten bij de volle breedte van de eilandelijke maatschappij. Deze aanbeveling willen we van harte onderstrepen. Bij een mooi voorbeeld van een project dat breed bruikbaar is, denken we bijvoorbeeld aan de Bieb op School. Binnen de kaders hebben alle scholen de ruimte om boeken te kiezen die aansluiten bij de eigen identiteit of de visie van de school. We rekenen erop dat er ook bij het culturele aanbod voor iedereen iets te kiezen is, want wat de SGP-fractie betreft is cultuur juist iets anders dan alleen het organiseren van festivals. Kan de wethouder toezeggen dat hij het uitvoeringsprogramma ook deelt met de raad?

Extra middelen voor musea

Er worden extra middelen gevraagd. Die gaan ingezet worden om de musea, die het eiland rijk zijn, te versterken. Dat kan op onze steun rekenen. Deze musea zijn wat ons betreft mooie voorbeelden van die brede toegankelijkheid. Een kinderfeestje in het Streekmuseum wordt bijvoorbeeld alom gewaardeerd. Dat onze musea ook aantrekkelijk zijn of nog aantrekkelijker worden voor toeristen is te begrijpen. Daarbij vinden wij het wel belangrijk dat de groei van musea of die toestroom van toeristen wel in balans blijft met de schaalgrootte van onze musea en met de omgeving.

De harde kant (de stenen) van onze monumenten en bijzondere gebouwen vallen buiten de scope van deze beleidsnota. Maar die mooie gebouwen hebben we op ons eiland zeker! Denk bijvoorbeeld eens aan de vele schitterende kerkgebouwen die ons eiland rijk is! Met deze beleidsnota in de hand is voor de komende tijd nog genoeg uitdaging te vinden om met de zachte kant (bijvoorbeeld met prachtige programmeringen) in die ‘harde kant’ iets moois te doen!”