Fractiegewijs 10 oktober 2005

10 oktober 2005

In de raadsvergadering van donderdag 27 oktober, staat de behandeling van de begroting over het jaar 2006 op de agenda. Dit document is door het college voorbereid aan de hand van o.a. de opmerkingen die de raad heeft gemaakt bij de voorjaarsnota 2005. Aan ons (de gemeenteraad) wordt gevraagd om daarmee in te stemmen. Voordat dit gebeurd, zijn door alle fracties de nodige vragen gesteld.

Het voert te ver om onze vragen in deze ruimte neer te schrijven. Een aantal zaken willen we de revue laten passeren: De SGP vindt nog steeds dat de gemeente onvoldoende communiceert met haar burgers. De reacties op de stelling, die we vorig jaar lanceerden over dit onderwerp geven duidelijk weer dat burgers dit onvoldoende vinden. Een beter communicatiebeleid is dan ook wenselijk. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de digitale mogelijkheden, maar ook informatie in de regionale kranten. Aandacht vragen we voor de bereikbaarheid van de brandweer op de diverse campings en parken. Daarnaast aandacht voor de watervoorziening in het buitengebied van de gemeente. Ook heeft de SGP vragen gesteld over het behoud van buslijn 104 en de ambulancepost. In de afgelopen tijd zijn er veel plannen voor woningbouw aan de gemeenteraad gepresenteerd. De SGP vraagt zich af welke prioriteit betaalbare starterswoningen heeft. Al bij de behandeling van het rekeningoverschot 2004 heeft de SGP aandacht gevraagd voor het probleem dat ambtelijke ondersteuning voor de al jaren goed functionerende commissie Cultureel Erfgoed ontbreekt. Voorts is er geen budget beschikbaar voor stimuleringsbijdragen voor het behoud en herstel van de monumenten. Het college heeft hierin gedeeltelijk voorzien. Nadere uitwerking is gewenst. De begroting kon sluitend aan de gemeenteraad worden aangeboden zonder drastische maatregelen. Ook het de meerjarenbegroting is sluitend. Toch moeten we ook in de gemeente Goedereede alert zijn. De reserve positie van de gemeente Goedereede scoort onder gemiddeld. We hebben aan het college gevraagd hier aandacht aan te schenken.

Veel zaken vragen het komende jaar onze aandacht. Ondanks alle bestuurlijke en politieke afwegingen moet het belang van onze burgers centraal staan. Onze belangstelling gaat in het bijzonder uit naar de dienstverlening aan onze inwoners. Het motto van de SGP voor deze raadsperiode is: ‘Tot Uw Dienst!’. Dat moet niet alleen tot uiting komen in het materiële, maar juist ook in het immateriële. Al onze besluiten dienen in overeenstemming te zijn met het Woord van God. Dan alleen komt dat motto tot zijn recht. We spreken de hoop uit dat we met een efficiënte werkwijze, duidelijke organisatie, goede bemensing en het in een collegiale sfeer nemen van besluiten, de gemeente Goedereede op een goede wijze mogen besturen. In de wetenschap dat we dat zonder Gods hulp niets kunnen, vragen we om Zijn wijsheid en kracht om onze taken uit te voeren, tot Zijn eer en het welzijn van de burgers van de gemeente Goedereede.

SGP-Ombudsteam
Inmiddels heeft het SGP-Ombudsteam diverse klachten ter behandeling gekregen van burgers gekregen die de aandacht vragen. Dit team staat voor u klaar om de verkiezingsbelofte: ’tot uw dienst’ waar te maken. U kunt bij dit team terecht voor klachten of vragen over overheids- en andere instellingen. Het ombudsteam wil zich beperken tot klachten van individueel belang of maatschappelijk buurtbelang. Er zullen geen juridische procedures worden gevoerd. Uiteraard worden de klachten strikt vertrouwelijk behandeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van dit team.

SGP-Nieuwsbrief
Wilt u meer weten over onze standpunten meldt u zich dan snel aan voor onze digitale nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief staat diverse informatie over het reilen en zeilen in de gemeentepolitiek. Wilt u ook regelmatig op de hoogte worden gehouden, dan kunt u zich nu gratis abonneren via: www.sgp-goedereede.nl/nieuwsbrief.

Namens de SGP-fractie:
J. Klepper (fractievoorzitter)
K. Soeteman
P.C. Grinwis
H. Tanis
T. Human