Dhr. Admiraal benoemd tot wethouder

24 november 2005

In de raadsvergadering van donderdag 24 november 2005 is dhr. A. Admiraal uit Oud-Beijerland benoemt en beëdigd als wethouder van de gemeente Goedereede. Met tien stemmen voor, 2 tegen en drie blanco, werd hij door de raad benoemd als wethouder in de vacature die vrijgekomen was na het vertrek van dhr. A. C. Lokker.

Fracties
Voordat het echter zover was voerden alle fracties nog het woord over het voorstel van B&W voor het benoemen van een wethouder. Dhr. v. Oostenbrugge van het CDA beet de spits af en vond dat door het vertrek van dhr. Lokker als wethouder er geen vertrouwensbreuk in de coalitie was gekomen. Vandaar dat de fractie van het CDA ruimte gegeven heeft voor het zoeken van een nieuwe wethouder uit SGP-kringen. In ongeveer dezelfde bewoordingen sprak de andere coalitiegenoot, mevr. Kickert van de PvdA. Zij wees erop dat de afgelopen raadsperiode een zeer onrustige periode is geweest door het vertrek van enkele wethouders, een burgemeester en wisseling van raadsleden. Dhr. v.d. Meer van de VVD gaf aan dat voor hem de wethoudersplaats niet had hoeven vervuld te worden. Zijn fractiegenoot mevr. Mastenbroek, was het hier niet mee eens en had respect voor de keuze van de SGP om nog een kandidaat-wethouder aan te dragen voor de resterende zittingsperiode. De VVD stemde dan ook verdeeld. De VGB, bij monde van dhr. Feller, vond de invulling van de wethoudersplaats, gezien de korte tijd niet doelmatig en gaf dan ook aan dat zijn fractie blanco zou stemmen. De CU die al jaren voor het inkrimpen van het aantal wethoudersplaatsen is, gaf aan bij monde van dhr. Goemaat, dat ook voor hun deze plaats niet vervuld had hoeven te worden. Hij wees vooral op het kostenaspect en de bezuiniging die dit met zich mee zou brengen. Als laatste sprak dhr. Noorthoek van de SGP die het ook liever anders had gehad. Maar om het college aan te vullen en de coalitieafspraken na te komen meende hij toch in dhr. Admiraal een kandidaat te hebben gevonden met ruime ervaring als wethouder en dan vooral in de portefeuille die hij gaat bekleden. “Ik heb er het volste vertrouwen in”, zo sprak hij.

Beëdiging
Nadat alle fracties hun mening hadden uitgesproken, ging de voorzitter over tot het in stemming brengen van het voorstel. Omdat de stemming over een persoon ging was de stemming schriftelijk. Mevr. Mastenbroek van de VVD en mevr. Poort van de PvdA, werden benoemd tot stembureau. Met tien stemmen voor, twee stemmen tegen en drie ongeldige (blanco) stemmen werd dhr. Admiraal benoemd tot wethouder van de gemeente Goedereede. De voorzitter vroeg dhr. Admiraal of hij deze benoeming wilde aanvaarden. Toen dit het geval bleek te zijn, mocht hij van de publieke tribune naar de raadstafel komen, waarna de voorzitter de eed voor las. De laatste woorden moest de toekomstige wethouder herhalen. Plechtig klonk de eed: ‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig’. Wethouder Admiraal mocht plaatsnemen aan de wethouderstafel, maar fungeerde deze vergadering nog als toehoorder. De wethouder sprak dank uit voor degenen die voor zijn benoeming hadden gestemd en begrip voor degenen die tegen of blanco hadden gestemd. Hij beloofde, zoveel als in zijn vermogen lag, zich in te zetten voor de gemeente Goedereede.

Richtlijnen MER-procedure plan ‘Zuiderdieppolder’
Een ander punt dat deze vergadering op de agenda stond was het vaststellen van de richtlijnen voor de MER-procedure plan ‘Zuiderdieppolder’. In de laatste commissie Grondgebiedzaken was hier al uitvoering over gediscussieerd. Dhr. Pijl van het CDA diende een raadsbreed gesteund amendement in, waarin enkele punten toegevoegd werden aan de richtlijnen. Zo wil de raad dat ook eens gekeken wordt naar de landbouweffecten en de positieve of negatieve gevolgen voor de economie in onze gemeente. Verder dat de mogelijkheden voor een open verbinding met de haven van Dirksland, en de bereikbaarheid van de havens van Stellendam en Goedereede onderzocht worden. Ook de ligging van het zoetwaterkanaal moet goed onderzocht worden in samenhang met het grondwaterpeil bij Stellendam, omdat dit het laagste punt van het gebied is. De SGP bij monde van dhr. Human, diende een subamendement in, waarin de alternatieve zienswijze door derden aangedragen, als volwaardig moet beschouwd worden en de zoetwatervoorziening tot aan gemaal de Witte Brug onderzocht moet worden. Helaas kreeg dit amendement geen steun in de raad. De richtlijnen werden vastgesteld volgens het collegevoorstel met inachtneming van het raadsbrede amendement.

Felicitatie
Na de vergadering was er gelegenheid dhr. Admiraal en zijn echtgenote te feliciteren. Onder het genot van een hapje en een drankje was er nog een gezellig samenzijn.

A. Kasteleijn