Laatste raadsvergadering 2005

31 december 2005

In de laatste raadsvergadering van het jaar stonden nog verschillende belangrijke zaken op de agenda. Van 15.00 tot 18.45 uur vergaderde de gemeenteraad onder meer over het vormen van een eilandelijke brandweer, de eindejaarsnota, de nota evenementenbeleid en een nieuwe legesverordening. En weer was communicatie naar de burger een rode draad door de raadsvergadering.

Fractie Mastenbroek
Na de opening van de raadsvergadering vertelde de burgemeester dat mevr. Mastenbroek gemeend heeft de laatste maanden van deze raadsperiode met een eigen fractie verder te gaan. Mevr. Mastenbroek gaf zelf aan dat het voor haar een vervelende en teleurstellende weg is geweest. Vanaf nu richt zij zich op de toekomst. Ze blijft liberaal in hart en nieren, maar gaat nu haar sociale gevoel profileren en verder met de fractie Mastenbroek.

Evenementenbeleid
Dhr. Noorthoek van de SGP constateerde dat sommige zaken zoals het ter beschikking stellen van dranghekken en containers voor de organisators van een evenement, geld gaan kosten. Hij legde de nadruk op de communicatie, want het moet niet zo zijn dat de burger achteraf een rekening gepresenteerd krijgt en van te voren niet is ingelicht. Dhr. v.d. Meer van de VVD wacht op het vervolg van de nota, want in deze nota komen alleen handhaving en kostenplaatjes naar voren aldus de VVD – vertegenwoordiger. Dhr. v. Oostenbrugge van het CDA vroeg aandacht voor het formulier dat organisatoren van een evenement in moeten vullen voor de vergunning. Hij vond het te complex en wilde graag een toezegging voor de ontwikkeling van een simplistische versie. De burgemeester als portefeuillehouder antwoordde op de vragen en gaf aan dat het punt van de communicatie zeker meegenomen zal worden in het college.

Dhr. Grinwis van de SGP benadrukte een heel ander punt in de nota evenementenbeleid. In de nota is opgenomen dat de Zondagswet één op één wordt overgenomen. Wie de geschiedenis van de SGP een beetje kent weet dat de SGP geen voorstander is van deze wet. De Zondagswet zegt dat voor 13.00 u op zondag geen evenementen mogen plaatsvinden. Wel heeft de burgemeester de bevoegdheid om anders te besluiten. Dhr. Grinwis wees op de Zondagsrust, verwoord in het 4e gebod van de 10 geboden. De burgemeester is onderdeel van de overheid die dienares is van God. Dhr. Grinwis vroeg de burgemeester dan ook met klem, geen evenementen op zondag toe te staan. De CU, bij mondde van dhr. Goemaat had een dubbel gevoel bij deze woorden. Hij wist dat op de recreatieparken wel evenementen zijn en vond dat de SGP geen meningen op kon dringen. Dhr. Grinwis pareerde deze woorden door nogmaals te wijzen op het 4e gebod waar ook gesproken wordt over de vreemdeling in de poort. Dat evenementen worden georganiseerd betreuren we zeer, maar als overheid moeten we daar geen medewerking aan verlenen.

Eindejaarsnota
De behandeling van de eindejaarsnota stond vooral in het teken van eilandelijke samenwerking, politiekeurmerk veilig wonen, openbare verlichting en nog enkele punten. De SGP vroeg bij monde van dhr. Klepper hoe het nu zit met de eilandelijke samenwerking. Ongeveer een half jaar geleden zijn vragen gesteld door de raad en eigenlijk is daar nog geen goed antwoord op gekomen. De burgemeester gaf aan dat er al goed samengewerkt wordt op het gebied van brandweer, ICT, centrale inkoop, het schrijven van de contourennota enz. We zijn op de goede weg aldus de burgemeester. Van verschillende fracties kwamen ook vragen over de openbare verlichting in Ouddorp. Op verschillende plaatsen in Ouddorp verrijzen nieuwe lichtmasten. Wethouder van Oosterom gaf aan dat de lichtmasten staan aan de wegen die deel uitmaken van de centrum-verdeelroute. Het geld voor deze verlichting komt uit een potje subsidie wat voor het eind van het jaar opmoest. De andere lichtmasten langs deze route zullen successievelijk geplaatst worden.

Legesverordeningen
Mevr. v.d. Heuvel van het VGB diende op dit punt een jaarlijks terugkerend amendement in. Het amendement behelsde het niet duurder maken van de abonnementen op de raadsstukken. Het amendement werd door de rest van de raad beschouwd als een sympathiek gebaar en werd dan ook raadsbreed gesteund. Dhr. Grinwis van de SGP benadrukte, als we betrokkenheid van de burger bij de politiek willen, er wel gekeken moet worden naar de te verzenden raadsstukken, die nu zeer summier zijn. Dhr. Tanis van de SGP vroeg aandacht voor de huwelijksvoltrekkingen die mogelijk ook op zondag kunnen. De SGP is daar geen voorstander van en wil de zondagsrust in ere houden. Hij vroeg aan het college om geen huwelijksvoltrekkingen te laten plaatsvinden op zondag.

A. Kasteleijn