Raadsakkoord

30 maart 2006

De fracties van de politieke partijen in de gemeenteraad van Goedereede, te dezen elk vertegenwoordigd door hun fractievoorzitter, verklaren over de hierna genoemde beleidsonderwerpen raadsbrede overeenstemming te hebben bereikt. Dit akkoord wordt dan ook als een bindend document aangemerkt, waaraan het college van burgemeester en wethouders hun denken en handelen over deze onderwerpen dienen te toetsen. Verdere uitwerking van collegeafspraken mag in elk geval niet strijdig zijn met de kaders van dit raadsakkoord.

1. Volkshuisvesting

Om in deze raadsperiode daadwerkelijk te realiseren dat nieuwe woningbouw in belangrijke mate in de betaalbare sector voor starters, senioren en kleine huishoudens plaatsvindt, zal de gemeente slechts bestemmingsplannen wijzigen ten behoeve van woningbouw, als de ingediende bouwplannen circa 50% woningen bevatten in het segment sociale huur- en sociale koopwoningen. Dit uitgangspunt dient door het college van burgemeester en wethouders actief uitgedragen te worden in hun contacten met projectontwikkelaars en eigenaren van potentiële woningbouwlocaties. In aanvulling hierop is het noodzakelijk dat serieus invulling wordt gegeven aan het vastgestelde gematigd actieve grondverwervingbeleid.
Nog in 2006 zal het toe te passen toewijzingssysteem voor nieuwbouwwoningen op de besluitvormingsagenda worden geplaatst. In de op te stellen eilandelijke huisvestingsverordening zal aandacht worden gevraagd voor een voorkeurspositie voor de eigen inwoners van Goeree Overflakkee voor sociale woningbouw. In het laatste jaar van deze raadsperiode zal opnieuw een woningbehoeftenonderzoek worden uitgevoerd.

2. Economische zaken en werkgelegenheid

 • De gemeente is van mening dat landbouw, visserij en recreatie en toerisme in de afgelopen jaren teveel ruimte en ontwikkelingsmogelijkheden hebben moeten afstaan aan nieuwe natuurontwikkelingen. In de komende jaren zal dan ook niet meer worden meegewerkt aan bestemmingsplanwijzigingen voor nieuwe natuurinitiatieven, wanneer deze op enigerlei wijze afbreuk doen aan het bestaansrecht en de ontwikkelingsmogelijkheden van landbouw, visserij en recreatie & toerisme.
 • De gemeente zal in deze raadsperiode overgaan tot het instellen van een ondernemersloket, in de vorm van een bedrijfscontactfunctionaris, die actief een eigen netwerk met de lokale ondernemers opbouwt en voor hen als integraal aanspreekpunt fungeert ten behoeve van alle vragen die ondernemers aan de gemeente hebben.
 • Bij herziening van bestemmingsplannen vereist het zorgvuldig behartigen van economische belangen, dat de bepalingen van het nieuwe bestemmingsplan in redelijke mate ruimte bieden voor efficiënt en winstgevend ondernemerschap, zowel in de landbouw als in het midden- en kleinbedrijf. Dit zal dan ook bij herzieningsprocedures van bestemmingsplannen steeds een apart en bijzonder punt van aandacht vormen.
 • Ten westen van de N57 wordt geen grootschalige nieuwe verblijfsrecreatie toegestaan, met uitzondering van nieuwe soorten van verblijfsrecreatie, zoals een hotelaccommodatie, jeugdherberg e.d. Ook nieuwe initiatieven in de vorm van ‘kamperen bij de boer’ worden toegelaten, waarbij in anticipatie op de nieuwe Wet op de Openlucht Recreatie ruimte mag worden geboden aan 25 staanplaatsen. Ten oosten van de N57 is uitbreiding van de mogelijkheden voor verblijfsrecreatie toegestaan in het laadgebied, zoals te benoemen in de eerstvolgende herziening van het streekplan.
  Bij kwaliteitsverbetering in de verblijfsrecreatie dient niet alleen aandacht te worden besteed aan de kwaliteit van de recreatieve voorzieningen, maar moet ook uitdrukkelijk worden gekeken naar de algehele kwaliteit van de openbare ruimte.
 • Gestreefd wordt naar het behoud van de visserijsector in de gemeente Goedereede, door zoveel als mogelijk en redelijk is te stimuleren dat UFA in Stellendam gevestigd blijft, door alles in het werk te stellen om visserij mogelijk te houden in het in te stellen zeereservaat, en door het stimuleren van alternatieve vormen van visserij (kwekerijen, combinatie met recreatie en toerisme).
 • De gemeente zal al het mogelijke doen om de economische bedreigingen en beperkingen die voortvloeien uit de komst van het zeereservaat, te bestrijden.

3. Intergemeentelijke samenwerking

 • De gemeente zal in deze raadsperiode vasthouden aan zijn zelfstandigheid en volledige beleidsvrijheid, met veel aandacht voor de voordelen van samenwerking in de uitvoering met de andere gemeenten op Goeree Overflakkee. De eilandelijke samenwerking vindt momenteel op enkele gebieden plaats, maar zou op vele terreinen nog sterk kunnen worden verbeterd. Als deze ‘basis’ goed is, kan naar andere terreinen voor samenwerking worden gekeken. Om dit te bereiken dienen de colleges en gemeenteraden binnen het huidige ISGO een duidelijke toekomstvisie op te stellen waarin, aan de hand van een tijdschema, concrete doelen worden gesteld. Zeer belangrijk is dat de positie van de gemeenteraad bij de beleidskeuzes duidelijker wordt. Ook de communicatie met de gemeenteraad dient nog te worden verbeterd.
 • De gemeenten op Goeree-Overflakkee zijn tot op heden onmachtig gebleken om bij te sturen in de financiële exploitatie van Binnenhof/Webego. De jaarlijkse tekorten zijn echter van dien aard dat het niet langer verantwoord wordt geacht, om deze zonder bijsturen op het bord van de belastingbetaler neer te leggen. De gemeente zal dan ook de goedkeuring onthouden aan begrotingen en jaarrekening van Binnenhof/Webego met negatieve resultaten, wanneer deze geen onderdeel uitmaken van een totaal en grondig saneringsplan voor de bedrijfsvoering. Negatieve exploitatieresultaten zullen wel geaccepteerd worden, als naar de mening van de gemeente de bedrijfsvoering voldoende efficiënt is ingericht. De personen die namens de gemeente deel zullen uitmaken van het bestuur van Binnenhof/Webego dragen deze opvatting actief uit naar de bestuurders van de overige gemeenten en naar de directie.
  Het maatschappelijk nut en het grote belang dat wordt gehecht aan het bieden van een beschermde werkomgeving voor het meest kwetsbare deel van onze beroepsbevolking is boven alle discussie verheven!

4. Openbare orde

De gemeente streeft naar een samenleving waarin burgers en overheid zich houden aan de lokaal heersende en geaccepteerde normen en waarden. De gemeente wil naar zijn burgers toe duidelijkheid scheppen over de regels die er zijn om in de lokale samenleving orde en regelmaat aan te brengen. Om deze duidelijkheid te verzorgen, is het noodzakelijk dat de gemeente in alle gevallen als uitgangspunt neemt, dat overtredingen van gemeentelijke regels niet gedoogd zullen worden, maar dat er een actief handhavingsbeleid zal worden toegepast.

5. Veiligheid

 • De gemeente zal een aanzienlijke verlaging van de verkeersoverlast en verkeersonveiligheid trachten te realiseren, door middel van het vaststellen en uitvoeren van een verkeerscirculatieplan voor alle woonkernen.
 • Ten aanzien van preventie en repressie van overlast en criminaliteit zal actief uitvoering worden gegeven aan de vastgestelde nota integraal veiligheidsbeleid.
 • De gemeente voorziet de brandweer en veiligheidsregio van alle benodigde middelen en ondersteuning om preventief en repressief adequaat te kunnen optreden.
 • Alle mogelijk middelen worden benut om invloed uit te oefenen op de inzet van politie en ambulancezorg in onze gemeente.

6. Sociale voorzieningen/zorg

Bij het ontwikkelen van beleid in het kader van de Wet werk en bijstand (Wwb) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), hanteert de gemeente als algemeen uitgangspunt dat de actieve maatschappelijke deelname van elke burger zoveel als mogelijk wordt bevorderd, maar dat elke burger op individuele ondersteuning door de gemeente kan terugvallen, indien hij zijn zelfstandige positie in de maatschappij dreigt te verliezen. De gemeente dient zich te bezinnen op een integrale toekomstvisie, zodat de kwaliteit van onze sociale samenleving gewaarborgd blijft.

7. Communicatie

De gemeente geeft op zeer actieve wijze invulling aan de vastgestelde nota communicatiebeleid. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de actieve informatievoorziening over voorgenomen veranderingen in de directe woonomgeving van burgers. In het algemeen moet gelden dat in de contacten met burgers klantvriendelijkheid en flexibiliteit voorop staan.

8. Financi�n

De gemeente zal een transparant en verantwoord financieel beleid voeren. Het streven moet er op gericht zijn dat tegenover structurele uitgaven ook structurele inkomsten staan. Alle belastingen moeten regelmatig tegen het licht worden gehouden en eventueel worden heroverwogen. Voor de burger moet duidelijk zijn wat de relatie is tussen de inkomsten en de uitgaven. Doelmatigheid en doeltreffendheid zijn een vast onderdeel bij de beoordeling van de uitgaven. Minder inkomsten mogen niet automatisch leiden tot belastingverhoging. Een jaarlijkse trendmatige verhoging is noodzakelijk om de inflatie te compenseren. Daarnaast moet de gemeente een stevige reserve hebben om onverwachte ontwikkelingen te kunnen financieren. Het wordt niet langer a-priori noodzakelijk geacht om de onroerend zaak belasting (ozb) jaarlijks te verhogen met de prijsindex. Doordat de Wet WOZ voorschrijft dat onroerende zaken inmiddels jaarlijks geherwaardeerd dienen te worden, zullen marktontwikkelingen al in de waarde van het onroerende goed worden verwerkt, waardoor het toepassen van de prijsindex niet langer noodzakelijk is om in de pas te blijven met de financiële trend.

Goedereede, 30 maart 2006