Fractiegewijs Eilanden Nieuws 24 maart 2006

24 maart 2006

De verkiezingen liggen inmiddels weer een aantal weken achter ons. De uitslag is bekend. Bij de ene partij zal het een teleurstelling zijn terwijl een andere partij blij is met winst. De SGP in Goedereede mocht haar vijf zetels behouden en daarvoor mag de dank aan de Schepper worden gebracht. Daarnaast danken wij alle kiezers die hun stem hebben uitgebracht voor Staatkundig Gereformeerde Politiek.

Collegevorming
De politieke partijen in Goedereede hebben er voor gekozen om het formatieproces heel zorgvuldig en open te doen. Zoals gebruikelijk heeft er op uitnodiging van de grootste partij een gezamenlijke bespreking plaatsgevonden met alle fracties. Hieruit is de wens naar voren gekomen om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor de komende periode. Dit heeft allereerst geleid tot het samenstellen van een raadsakkoord op hoofdlijnen. In dit akkoord worden een aantal beleidsvelden genoemd waarover alle partijen het eens zijn. Dit gaat dan onder andere over volkshuisvesting, economische aspecten, openbare orde, intergemeentelijke samenwerking en communicatie. Als ingrediënten voor dit akkoord zijn door alle fracties speerpunten van beleid aangeleverd. Daarna is geïnventariseerd welke mogelijke en reële opties er zijn voor een nieuw college. Daarin heeft iedere fractie zijn voorkeur uitgesproken. Op het moment dat dit geschreven wordt is het nog niet duidelijk welke optie er daadwerkelijk nader wordt uitgewerkt.
Wij hopen op een periode waarin de gemeenteraad, haar taak als volksvertegenwoordiger en als kaderstellend orgaan op een goede wijze zal invullen, tot dienst van u, als burger, maar ook tot eer van God.

Website
Op onze website vindt u meer informatie over de vorming van het college. Ook is de tekst van het raadsakkoord te vinden op deze site. Wilt u regelmatig geïnformeerd worden over de SGP en de politiek in Goedereede, dan kunt u eenvoudig u abonneren op de digitale SGP-Nieuwsbrief. Verder worden er regelmatig verslagen van vergaderingen geplaatst onder de link: politiek logboek. Als laatste willen wij u wijzen op de mogelijkheid om te stemmen op een stelling. We hebben gezien in de afgelopen periode dat meer dan 200 personen hier gebruik van hebben gemaakt. Uit de laatste stelling blijkt dat 66% van de stemmers zich kan vinden in de stelling: ‘Het werken met wachtlijsten voor het uitgeven van bouwkavels is eerlijker dan een lotingsysteem!’, 29% is het hiermee oneens en 5% heeft geen mening.

Namens de SGP-fractie:
J. Klepper (fractievoorzitter)
K. Soeteman
P.C. Grinwis
H. Tanis
T. Human