Fractiegewijs 21 april 2006

21 april 2006

Waar wij de vorige keer schreven dat de coalitievorming nog in volle gang was, kunnen wij u nu meedelen dat deze inmiddels is afgerond en het nieuwe college is geïnstalleerd. Het “politieke leven” in Goedereede komt langzaam maar zeker op gang en de eerste raadsvergadering en commissievergaderingen zijn al geweest.

Collegevorming
Na uitvoerig beraad was in eerste instantie de bedoeling dat de partijen SGP-CDA-VGB en CU de coalitie zouden gaan vormen. Echter bleek na wat interne aangelegenheden dat de CU moest afhaken.
Als overgebleven coalitiepartners hebben wij na uitvoerig beraad besloten om als drie overgebleven partijen (SGP-CDA-VGB) de coalitie te vormen in Goedereede en er geen partijen meer aan toe te voegen. Uit deze partijen zijn ook de nieuwe wethouders gekomen te weten dhr. A. Admiraal (SGP), dhr. C. Visser (CDA) en dhr. P. Feller (VGB). Naar aanleiding van het raadsakkoord waarin zowel de coalitiepartijen als niet coalitiepartijen hun inbreng hebben gehad hebben de 3 nieuwe wethouders een collegeprogramma geschreven en is deze op de raadsvergadering van 30 maart jl. door de coalitiepartijen en de CU ondertekend. Ook zijn er enkele nieuwe gezichten gekomen aan de raadstafel en hebben vertrouwde gezichten de raadstafel verlaten.
Na de raadsvergadering van 30 maart zijn de formaliteiten rondom de coalitievorming afgerond. De nieuwe wethouders zijn inmiddels geïnstalleerd en hebben hun arbeid opgepakt. Het rest ons om de wethouders vanaf deze plaats veel wijsheid, kracht en onderlinge verbondenheid toe te wensen om hun arbeid samen met de Burgemeester ten gunste van de burgers te vervullen onder de Zegen des Heeren.
Als gehele raad zullen wij de komende periode met wederzijds respect voor ieders achtergrond, open, eerlijk, slagvaardig en op een constructieve manier de gemeente moeten besturen en het college het vertrouwen geven dat wij als raad hun volledig ondersteunen.

Afscheid wethouders
Afscheid is er genomen van de wethouders dhr. T. Bakelaar en dhr. J. van Oosterom. Vele jaren hebben zij hun partij mogen vertegenwoordigen in het college en het belang van de gemeente gezocht. Wij willen ze vanaf deze plaats hartelijk dank zeggen voor de prettige samenwerking en voor het vele werk wat zij voor de burgers van de gemeente mochten verrichten.

Ombudsteam.
Als SGP willen wij deze keer het ombudsteam van de SGP weer eens onder uw aandacht brengen. Als SGP-fractie in de gemeente Goedereede, willen wij meer betrokkenheid met de bevolking. Wij willen niet alleen weten wat er onder de bevolking leeft maar wij willen u ook helpen bij klachten die de burgers (kunnen) hebben over een (overheids-)instantie of instelling waarvan ze afhankelijk zijn. Daarom heeft de SGP een ombudsteam ingesteld waar de burgers met hun klachten of problemen terecht kunnen. Het ombudsteam functioneert nu twee jaar in de gemeente en het voorziet duidelijk in een behoefte. Vele vragen en ook klachten zijn in de afgelopen twee jaar naar tevredenheid van de vraagstellen/klager opgelost. Voor informatie verwijzen wij u naar onze website.

Tenslotte
Als SGP fractie zullen wij de komende periode onze verantwoordelijkheid nemen om onze positieve bijdrage en inbreng geven aan het besturen van onze gemeente en het Woord van God gebruiken als richtsnoer voor onze besluitvorming cq. standpunten. Hierbij is onlosmakelijk verbonden het gebed door de achterban voor fractie, raad en college. Die oproep komt tot een ieder zodat de gemeente van Goedereede bestuurd mag worden zoals het verwoord is in het ambtsgebed voor de raadsvergaderingen. Waar klinkt: “dat al onze beraadslagingen en besluitvorming mag zijn in het Waarachtig belang van de gemeente Goedereede”.

Namens de SGP-fractie:
J. Klepper (fractievoorzitter)
K. Soeteman
P.C. Grinwis
H. Tanis
T. Human