J. Klepper Koninklijk onderscheiden

28 april 2006

Het was op 28 april j.l. voor de fractievoorzitter van de SGP te Goedereede, de heer J. Klepper, een verrassing dat hij door Hare Majesteit de Koningin een koninklijke onderscheiding kreeg. Hij werd benoemd als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De heer Klepper zou die morgen, als voorzitter van het Rode Kruis afdeling Goedereede, een lid van het Rode Kruis die een onderscheiding zou krijgen, toespreken. Voor hem waren, in tegenstelling tot de andere drie Goereese burgers, dus geen valse voorwenselen gebruikt om naar de uitreiking te komen. Burgemeester mevr. G. v.d. Velde-de Wilde gaf een kleine opsomming waar onze fractievoorzitter zich zoal de laatste 20-30 jaar mee bezig houdt.

De historische vereniging ‘De Motte’ had het initiatief genomen om de heer Klepper voor te dragen. Als amateur-archeoloog is hij geruime tijd betrokken bij opgravingen e.d. Vanaf 1971 tot heden heeft hij het secretariaat vervuld. Voor deze organisaties heeft hij ook een aantal publicaties op zijn naam staan die met name gaan over het unieke schurvelingengebied van Ouddorp. Ook houdt hij zich bezig met (internationale) onderzoeken op dit gebied. Daarnaast is hij vanaf 1987 tot heden actief als notabel in de Hersteld Hervormde Gemeente van Ouddorp. Ook is de heer Klepper vanaf 1997 voorzitter van het Rode Kruis, afdeling Goeree e.o.

Vanaf 1986 tot heden heeft Klepper zitting in de gemeenteraad van Goedereede, waarvan de eerste 10 jaar als wethouder. Deze lijst zou nog aangevuld kunnen worden met o.a.: Landinrichtingscommissie Ouddorp West (voorzitter van 1987 tot 1997); het waterschap Goeree Overflakkee, nu Hollandse Delta (hoofdingeland van 1994 tot heden en waarvan v.a. 1-1-2005 als heemraad/loco-dijkgraaf); RST Zorgverleners (lid plv. voorzitter van de Raad van Toezicht vanaf 2003 tot heden).

Voor de SGP kunnen de volgende organisaties op de bestuurlijke inbreng van Klepper rekenen: Stichting Voorlichting en Vorming van de SGP (dagelijks bestuurslid c.q. penningmeester van van 1-1-1995 tot heden); raadslid van de gemeente Goedereede; gemeentelijke SGP kiesvereniging van Goedereede (bestuurslid vanaf 1987 tot 2006); SGP fractieberaad Goeree Overflakkee (voorzitter van 1987 tot heden).

In zijn dankwoord heeft de heer Klepper allereerst uitgesproken dat de dank uit gaat naar de Heere God, die hem de gelegenheid en de kracht heeft gegeven om dit allemaal te doen. Verder bedankte hij alle personen die meegewerkt hebben aan deze Koninklijke Onderscheiding. Hij stelde het zeer opprijs dat er velen van de organisaties die genoemd zijn aanwezig waren. ‘Alleen begin je niets’, hij was slechts een radertje in alle organisaties. Tot slot bedankte hij ook zijn vrouw, die hem al die jaren tot steun is geweest.

Een aantal maanden hiervoor werd de heer B.L. Noorthoek (fractievoorzitter tot 2006) in het zonnetje gezet. Ruim 32 jaar heeft hij zich als raadslid voor de SGP (eerst voor de hervormde partij) ingespannen voor de Goereese gemeenschap. Hij werd bij het 25-jarig jubileum van zijn raadslidmaatschap lid in de orde van Oranje Nassau. Bij zijn afscheid kreeg hij de gouden ere-penning van de gemeente Goedereede uitgereikt.