Commissie Publiekszaken

14 juni 2006

Een veelbewogen raadscommissie Publiekszaken (13 juni 2006) over de Regionale Agenda Samenleving (RAS), de werkwijze van het ISGO en naar het leek een herleving van de schoolstrijd in Stellendam. Niet over het bijzonder onderwijs maar over tijdelijke huisvesting van de CNS Zomerland, die in maart verbouwd wordt.

Regionale Agenda Samenleving

Woensdag 11 januari 2006 was er een voorlichtingsbijeenkomst voor alle raadsleden van het eiland Goeree-Overflakkee over de RAS. Een veelbewogen avond, zo bleek uit het relaas van bijna alle commissieleden. Wat vooral punt van discussie geweest was, was de procedure van dit stuk. De RAS is ontwikkeld zonder de raden aan de voorkant erbij te betrekken.
Voorzitter Klepper van de raadscommissie, gaf aan het begin van de discussie over de RAS het woord aan wethouder van Oosterom, voor een korte toelichting. De wethouder ging allereerst in op de problematiek van de vorige avond. Hij benadrukte dat de RAS een kaderstellend stuk is. Er moet gekeken worden naar de hoofdlijnen. Wel deed de wethouder zijn excuses over de procedure van het tot stand komen van de RAS. ‘U weet dat ik uit het onderwijs kom. In deze zou ik mezelf toch wel een onvoldoende willen geven’, waren zijn woorden.

Toen de commissieleden aan het woord kwamen, was het mevr. v.d. Heuvel van het VBG die de spits afbeet. Zij benadrukte vooral dat de procedure anders moet. De raad wil aan de voorkant van de beleidsvorming bij het ISGO betrokken worden. Na een gloedvolle uiteenzetting hierover, stipte zij nog enkele inhoudelijke punten van de RAS aan. De andere commissieleden spraken in ongeveer de zelfde bewoordingen. SGP-er Noorthoek vond de RAS een goed stuk. ‘Hier kunnen we wat mee voor de komende tijd’, zo sprak hij. Het kardinale punt in zijn betoog was ook de vraag hoe de raden hierbij betrokken worden. ‘Gezamenlijk moeten we hier uitkomen’. Dhr. v. Oostenbrugge van het CDA bracht enige nuancering aan in de procedure. Hij benadrukte dat er door externe factoren er flink wat tijdsdruk achter de totstandkoming van de RAS zat. Wethouder v. Oosterom sloot de dit agendapunt af met te zeggen dat er op korte termijn een oplossing komt voor de communicatie richting de raden. ‘We zullen hierover gezamenlijk met u, beleid ontwikkelen’. Wel bleef hij enthousiast over de RAS. Er zal een gezamenlijke verdeling van de subsidiegelden komen. Verder gaf hij aan dat er nog veel ruis zit op de lijn van de samenwerking van de vier gemeenten op het eiland.

Stellendamse scholen
Voorstel van het college bij het agendapunt over de CNS Zomerland, was om de leerlingen van de CNS tijdelijk te huisvesten in het voormalige Mavo-gebouw, daar de CNS begin maart hoopt te starten met een verbouwing. Hiervoor vraagt het college aan de raad een aanvullend krediet van € 17.000,-. Maar de commissie dacht hier toch anders over. De SGP, bij mondde van dhr. Noorthoek beet de spits af. Hij wees het college erop dat door het gebruik van het Mavo-gebouw door de Ned. Her. Gem. i.h.v. van Stellendam en door o.a. vandalisme het schoolgebouw eigenlijk niet meer gebruikt kan worden. Verder stelde hij de vraag of er niet naar het Kompas gekeken kan worden, die nl. een aantal lokalen leeg heeft staan. Dhr. Noorthoek wilde graag van de wethouder weten of er overleg geweest is tussen het college en het Kompas. Verder vond hij dat het collegevoorstel, de raad in een bepaalde richting wilde duwen. Ook woordvoerders van andere fracties spraken in ongeveer dezelfde bewoordingen. Alleen dhr. v. Oostenbrugge van het CDA was positief over het voorstel van het college. Wethouder van Oosterom gaf in zijn beantwoording aan dat het voor het onderwijs een tijdelijke huisvesting in het Mavo-gebouw de beste oplossing is. Verder zei hij, na ruggespraak met een ambtenaar, dat er met het Kompas alleen een informeel mondeling overleg is geweest, maar dat er verder geen stappen op zijn ondernomen. Groot was de verbazing in de commissie toen de wethouder plotseling ging uitweiden over de grondkwestie die bij het Kompas al jaren speelt. Dhr. Noorthoek gaf aan dat hier het collegevoorstel niet over ging en zei dat hij toch liever een formeel, schriftelijk overleg met het Kompas gewild had. Aan het eind van dit agendapunt concludeerde de voorzitter, dhr. Klepper, dat alle fracties minus het CDA tegen het voorstel van het college waren. Naar de raad toe wordt dus een negatief advies gegeven.

A. Kasteleijn