Decembergroet

24 december 2006

De SGP-fractie en steunfractie overhandigden donderdagavond tijdens de raadsvergadering een decembergroet aan de raad en het college. Hieronder de tekst:

Het jaar anno 2006 is een jaar waarin we allen bezig zijn geweest om de taak van de gemeentelijke overheid te vertalen naar onze burgers. Dat heeft zijn weerklank gekregen in zowel het raadsakkoord, maar nog meer in de inhoud en titel van het college-programma: Dienstbaar. Als we kijken waarmee ‘meneer Van Dale’ het begrip dienstbaar vertaald dan zien we dat de titel van het collegeprogramma staat in het teken van het werkzaam zijn in het belang van…

De gemeente is in het jaar 2006 nadrukkelijk bezig geweest met thema’s die van belang zijn voor de inwoners van Goedereede. Om maar eens twee onderwerpen te noemen: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, die een kanteling van het zorgstelsel in ons land teweegbrengt en de woningbouw. Ook de serviceverlening aan de burgers is toegenomen.

Dienstbaar zijn is een overheidstaak. Niet alleen aan de burgers, maar zij dient zich te realiseren dat ze Gods dienaresse is, en dan komen we bij de andere uitleg die ‘van Dale’ geeft bij dit begrip: ‘in ondergeschikte betrekking geplaatst’.

Als we ons dat realiseren dan dienen we als goed rentmeester zuinig te zijn op waarden en normen, zuinig op onze christelijke identiteit, zuinig op de openbare ruimte en het groen, zuinig op het milieu, zuinig op onze cultuurhistorische nalatenschap, dienstbaar aan ouderen en jongeren, zuinig op de leefbaarheid in de kernen, zuinig op’ en vult u zelf maar in. En inderdaad, we meten als college en raad ook heel zuinig zijn op alle inwoners van Goedereede. Daar staat de SGP voor! Zonder er overigens zelf zuinig van te worden.en zeker ook zuinig op elkaar blijven!

Wij wensen u allen, juist nu we het Kerstevangelie weer herdenken, de beleving en de rijkdom van dat Wonder hartelijk toe! Waarin blijkt dat God de Vader voor zondaren juist niet zuinig maar onuitsprekelijk ruimhartig is geweest. In het schenken van Zijn Kerstgave: de Heere Jezus, als de Zaligmaker.

Wij groeten ook hen die om welke reden dan ook op dit moment of al langer, niet kunnen deelnemen aan het arbeidsproces of binnen het openbare bestuur. Wij wensen allen die ziek zijn, verdriet hebben of teleurgesteld zijn, van harte Gods nabijheid, kracht en zegen toe. Wij zullen u gedenken in onze gebeden.

Tenslotte wensen wij u in alle opzichten, een voorspoedig 2007!

Met een hartelijke decembergroet,

De SGP (steun)fractie te Goedereede