Vragen Programmabegroting 2008

16 oktober 2007

De SGP-fractie heeft het college van B&W vragen gesteld naar aanleiding van de programmabegroting 2008. Volgens de fractie geeft de begroting een goed overzicht van de inkomsten en uitgaven van de gemeente. De toegankelijkheid en inzichtelijkheid is sterk verbeterd ten opzichte van vorig jaar.