SGP Nieuws 2007 verschenen

22 december 2007

De laatste jaren is het voor de SGP-fractie gebruikelijk om aan het eind van het jaar middels een huis-aan-huisuitgave met de naam SGP Nieuws zijn visie op het gemeentelijk beleid te geven. Zaterdag 22 december is de editie 2007 verschenen, die voor de kerst bij u thuisbezorgd wordt. Hierin vindt u onder andere een interview met wethouder Admiraal over de bouwactiviteiten op de Gronden Breen, een artikel over de ontpolderingsplannen Zuiderdieppolders en een artikel over de verbouwplannen van de Vliedberg. Ook de SGP-Jongeren van Goedereede presenteren zich. Kortom, weer een uitgave met een veelzijdige inhoud.

Elk jaar willen we als SGP-fractie u met een SGP-Nieuws, rechtstreeks informeren over ons raadswerk. Dus ook om u tussentijds, tussen de verkiezingen \door, te laten weten waarvoor we staan en meer nog, wat wij voor u kunnen betekenen. De SGP pleit voor meer samenwerking tussen de gemeenten in plaats van samenvoeging.

foto J. Klepper

De gemeentebegroting voor 2008 is weer vastgesteld. Het jaar 2007 is zo goed als voorbij. In het bijna afgelopen jaar zijn er op verzoek van de Provincie Zuid-Holland zogenaamde bestuurskrachtmetingen gehouden bij de gemeenten en het samenwerkingsverband op Goeree-Overflakkee.

Krachtige gemeente
Uit de resultaten blijkt dat de gemeente Goedereede het heel goed doet. Op alle onderzochte onder-delen scoort de gemeente voldoende tot (heel) goed. Aanbevolen wordt op onderdelen beter samen te werken met de andere gemeenten op Goeree-Overflakkee. Het rapport is te vinden op de gemeentelijke website. In het rapport, getiteld: ,,Geen kop zonder eiland!, worden drie opties genoemd, namelijk:

  • 1. Doorontwikkelen van de niet vrijblijvende samenwerking;
  • 2. Op weg naar één gemeente op Goeree-Overflakkee;
  • 3. Middelharnis/Dirksland samen als voorzieningencentrum en bestuurlijk hart van het eiland, Goedereede en Oostflakkee als vleugels ter wester- en oosterzijde.

SGP
Wij kiezen voor de versterking van de eilandelijke samenwerking. Samen met de SGP-fracties van de andere drie gemeenten op Goeree-Overflakkee hebben we de voor- en nadelen op een rijtje gezet. Als voordeel kan genoemd worden: sterkere ambtelijke organisatie. De nadelen zijn echter talrijker: grote afstand bestuur-kiezers, vervaging christelijke identiteit en grootschaligere recreatie in onze ge-meenten, met alle gevolgen van dien. Onze conclusie luidt dat nauwere samenwerking tussen de vier gemeenten op het eiland geboden is. Kort gezegd: vier gemeenten, maar toch één. Deze SGP-nota is te vinden op onze website www.sgp-goedereede.nl onder fractie (eilandelijke thema’s). Wij, als SGP-fractie van Goedereede, menen dat goede samenwerking de enige mogelijkheid is om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Terwijl daardoor toch gebruik kan worden gemaakt van de schaalvergroting van het samenwerkingsverband.

Stelling
Naar onze mening zit u niet te wachten op één gemeente, met alle nadelen van dien. Dat blijkt ook uit de keuze die u maakt op de stelling op onze website: 77% tegen; 18% voor de stelling (zie hier boven!). Vele onderwerpen zijn nog te noemen. Enkele van de zaken die ons bezig houden vindt u in deze uitgave.

Tot Uw Dienst!
Wij willen ons D.V. ook het volgende jaar met de hulp van de Heere God, en in de verwachting van Zijn zegen, weer voor u inzetten. Wij wensen u Gods zegen toe voor de komende feestdagen en in het nieuwe jaar dat voor ons ligt.

J. Klepper (fractievoorzitter)