SGP-fractie heeft bedenkingen bij Economische visie Brouwersdam

21 februari 2008

De SGP-fractie heeft in de raadsvergadering van donderdag 21 februari haar bedenkingen uitgesproken over het totaal instemmen met de economische visie die ontwikkeld is voor de Brouwersdam. SGP-er P.C. Grinwis liet namens de fractie een aantal kanttekeningen horen waar de plannenmakers bij de uitwerking, wat de SGP betreft, nadrukkelijk rekening mee moeten houden.

Onduidelijk is nog hoe de constructie eruit zal gaan zien voor het gezamenlijk beheren en exploiteren van de voorzieningen als een watertaxi en de exploitatie van de RTM-lijn. Er worden mogelijkheden gegeven voor detailhandel op de Brouwersdam wat kan leiden tot uitholling van de detailhandel in de kernen. Grootschalige evenementen geven een verstoring op de kop. Ook kunnen de activiteiten op gespannen voet staan met de maatschappelijke en christelijke identiteit van de gemeente.

Samen met de ChristenUnie diende de fractie een amendement in om het besluit te wijzigen. Deze kreeg echter onvoldoende steun. Wel vindt de SGP dat de economische visie interessante ideeën en belangrijke informatie bevat voor de gemeente Goedereede en dat de economische betekenis van de Brouwersdam in grote lijnen wordt onderschreven. De plannen moeten echter in de gemeentelijke Toekomstvisie op een afgewogen manier ingepast moeten. Omdat de fractie in grote lijnen wel kon instemmen met de Visie maar op voorhand kaders wilden stellen werd aantekening gevraagd bij dit besluit waarbij de in het amendement opgenomen bedenkingen werden verwoord.

Amendement inzake Economische visie Brouwersdam

Amendement bij agendapunt 6 van de raadsvergadering van 21 februari 2008 aangaande het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 januari 2008 inzake de Economische Visie Brouwersdam.

De raad van de gemeente Goedereede in vergadering bijeen op 21 februari 2008.

De raadsfractie van de SGP en de ChristenUnie;

kennis genomen hebbend van het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 januari 2008 om in te stemmen met de Economische Visie Brouwersdam en deze aan te merken als een belangrijke bouwsteen voor de op te stellen gemeentelijke Toekomstvisie;

overwegende, dat:

 • de economische visie interessante ideeën en belangrijke informatie bevat voor de gemeente Goedereede;
 • de economische betekenis van de Brouwersdam in grote lijnen wordt onderschreven;
 • de plannen in de gemeentelijke Toekomstvisie op een afgewogen manier ingepast moeten worden;
 • nu nog onduidelijk is hoe de concrete plannen er uit gaan zien;
 • de exploitatie en financiering van de voorgenomen collectieve voorzieningen nog niet duidelijk is;
 • de genoemde retail kan leiden tot uitholling van de detailhandel in de woonkernen;
 • grootschalige evenementen tot problemen kunnen leiden in verband met de bestaande infrastructuur (N57);
 • uitwerking en invulling van de plannen op gespannen voet kunnen staan met de maatschappelijke en christelijke identiteit van de gemeente;

stelt het volgende amendement voor:

Het dictum van het raadsbesluit wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. op hoofdlijnen in te stemmen met de Economische Visie Brouwersdam d.d. november 2007, ZKA Consultants & Planners: projectnummer G10.7.006;
 • 2. bij de uitwerking van de Economische Visie Brouwersdam bovenstaande overwegingen te betrekken;
 • 3. de Economische Visie Brouwersdam aan te merken als een belangrijke bouwsteen voor de op te stellen gemeentelijke Toekomstvisie.

De fractie van de SGP, De fractie van de ChristenUnie,