Ontpoldering Zuiderdiep nog onzeker

12 maart 2008

Op woensdag 12 maart werd in de Provinciale Staten van Zuid-Holland de motie behandeld, inzake de heroverweging van de plannen van DeltaNatuur, die de gemeenteraad van Goedereede eind vorig jaar raadsbreed heeft aangenomen. In die motie verzoekt de raad van Goedereede de plannen rondom het Deltanatuurproject: Zuiderdieppolders te heroverwegen.

In de motie staan diverse argumenten die hiervoor pleiten. Tijdens de behandeling van dit punt sprak namens de gemeenteraad: SGP-er T. Human in. Hij wees nogmaals op een aantal punten die pleitten voor heroverweging. Daarnaast waren nog een aantal insprekers die het niet eens waren met de plannen voor dit gebied. Uit de discussie bleek echter dat er geen meerderheid in de Provinciale Staten was om tot heroverweging van de plannen over te gaan. Wel vinden 3 van de vier coalitiepartijen dat er aanpassingen aan het plan moeten komen. Hiervoor heeft de gedeputeerde een half jaar.

Inspraak PS inzake Zuiderdieppolders:

Raadslid T. Human (SGP) sprak woensdag 12 maart 2008 namens de gehele gemeenteraad in bij de Statencommissie Groen Water Milieu van Zuid-Holland inzake de mogelijke ontpoldering van de Zuiderdieppolders te Goedereede/Dirksland.

“Het besluit van Gedeputeerde Staten om de ontpoldering van de Zuiderdieppolders niet te heroverwegen heeft ons zeer bevreemd, geschokt. Als twee gemeenten n.l. Dirksland en Goedereede een motie indienen en hun bezwaren kenbaar maken en 7000 burgers hun handtekening zetten omdat er geen draagvlak is op het eiland en de noodzaak totaal niet aanwezig is, vinden wij het wel erg kort door de bocht om dan te zeggen omdat nu eenmaal zo besloten is moet het toch maar doorgaan.

Dit is niet democratisch. We hadden op zijn minst verwacht dat daar goed naar gekeken zou worden en we een onderbouwd antwoord zouden krijgen waarbij ingegaan wordt op de argumenten. Er staat ook geschreven dat de gemeenten zijn omgedraaid en dat er altijd goed overleg is geweest, dit is niet juist de gemeenten hebben altijd hun bezwaren geuit en in de keuze van de verschillende varianten hadden we niets te zeggen, de meest zoute variant die de meeste problemen geeft voor het omliggende agrarisch gebied werd er doorgedrukt.

Gedeputeerde Staten vragen nu aan het College van B & W de aanpassing van het bestemmingsplan weer op te pakken . Verbazend wekkend is het dat met geen woord wordt gerept over de nog steeds onbeantwoorde brieven van de gemeente Goedereede en toezeggingen die zijn gedaan maar nog steeds niet zijn nagekomen over het Zuiderdiep project. Door onze raad is er steeds op gewezen als er met de agrariërs uit het gebied onderhandeld werd om te zien of de gronden op een minnelijke wijze verworven konden worden dit tactvol en medemenselijk moest zijn, zo is het nooit gebeurd maar op een manier die ver onder de maat was.

Al eerder heb ik gezegd dat meer natuur in de gemeente Goedereede niet noodzakelijk, zelfs niet wenselijk is. 30 procent van ons grondgebied bestaat uit natuur in de varianten zoet, brak en zout. Sinds de afsluiting door sluizen en dammen (1970) is er bij de Kwade Hoek spontaan enkele honderden ha. Zoute natuur ontstaan waar eb en vloed vanuit de Noordzee vrij spel hebben. Enkele jaren geleden is de polder de Koude Hoek natuurgebied geworden waar het brakke water van de Grevelingen in wordt gepompt.

Heel recent j.l. vrijdag is het realiseren van een nieuw natuurgebied het Volgerland officieel in werking gezet, weer 90 ha landbouwgrond. U zult begrijpen als gemeente met zoveel natuur we het niet noodzakelijk, ja onverantwoord vinden om dan nog een polder van 400 ha. met zeer hoogwaardige landbouwgrond waar door de voedselrijke grond op milieu vriendelijke wijze topopbrengsten aan voedsel worden geproduceerd, om te vormen tot natuur en dan op een manier die desastreuze gevolgen heeft voor de omliggende landbouwgebieden.

Verder wordt gezegd door dit plan de waterkwaliteit moet verbeteren, maar het probleem ligt aan de zuidrand van ons eiland waar enkele polders door kwel brakwater afvoeren en nu moet er aan de noordrand een zeer vruchtbare polder voor opgeofferd worden. U begrijpt dat daar eenvoudiger en goedkopere oplossing voor te bedenken valt.

Ook ethisch is het plan onverantwoord. U kunt regelmatig in onze dagbladen lezen dat de wereldwijde toenemende vraag naar voedsel zorgt voor een nieuwe schaarste. Het tekort wordt in de hand gewerkt door het onttrekken van landbouwgrond aan de voedselproductie. De hogere voedselprijs in onze Westerse Wereld is op zich geen probleem, maar landen die voedsel importeren zoals veel Afrikaanse landen zullen daarvan de rekening moeten betalen. Er zijn op deze wereld nog altijd 900 miljoen mensen die lijden aan een chronisch voedselgebrek en er stierven in 2007 twintigduizend mensen per dag aan ondervoeding.

Laten wij verstandig zijn! De door de gemeenteraad van Goedereede aangenomen motie bevat steekhoudende argumenten om het plan om de Zuiderdieppolders natuurgebied te maken niet door te laten gaan! Wij dringen er bij u op aan om dat het plan om de Zuiderdieppolders te ontpolderen wordt teruggedraaid.”

Naast dhr. Human, waren er nog een aantal sprekers die afwijzend tegenover de plannen stonden. Aan het eind van de behandeling van dit punt bleek echter dat er geen meerderheid was in de Provinciale Staten om tot heroverweging van de plannen van DeltaNatuur voor de Zuiderdieppolders over te gaan

Inspraak reactie T. Human (SGP) mede namens de gemeenteraad Goedereede