Werkbezoek aan landbouw & Visserij

18 april 2008

GOEDEREEDE – Veel werkbezoeken van politieke organisaties aan het eiland starten doorgaans in het gebouw van de Visafslag in Stellendam. Zo ook het werkbezoek van Kamer- en Statenleden afgelopen vrijdag. Op uitnodiging van de raadsfracties van SGP en ChristenUnie van de gemeenten Goedereede en Dirksland waren de politici te gast op het eiland. Aanleiding voor dit bezoek was de situatie rondom de Zuiderdieppolders. Maar het bezoek aan dit gebied werd omlijst door bezoeken aan de Visafslag van Stellendam en het Ziekenhuis van Dirksland. De ontvangst was in het restaurant van de Visafslag.

vismijn Stellendam Naast een aantal Statenleden van de beide partijen waren ook de fractievoorzitter van de SGP, de heer Bas van der Vlies, en enkele fractiemedewerkers van de SGP en ChristenUnie vertegenwoordigd. Ook was natuurlijk een groot deel van de fractieleden van deze partijen uit de raden van Goedereede en Dirksland aanwezig. Hans Klepper, fractievoorzitter van de SGP te Goedereede, heette het gezelschap welkom. Hij legde uit dat juist de penibele situatie van de visserij een constante aandacht van de politici verdient omdat dit één van de economische pijlers van de gemeente Goedereede is.

De directeur van de UFA (de Visafslag), Johan van Nieuwenhuijzen gaf tekst en uitleg hij de situatie van de visserij. Het bleek dat deze verre van rooskleurig te noemen is. De UFA (United Fish Auctions) bestaat uit de visafslagen van Stellendam, Scheveningen en Colijnsplaat. In 2007 realiseerde de UFA een omzet van 50 miljoen euro en er werd 11.000 ton vis verhandeld van 40 aanvoerders en 140 kopers, die deels ook via internet handelden. Aan de hand van verschillende staatjes liet Van Nieuwenhuijzen de ontwikkelingen in de handel van de afgelopen jaren zien. Hij verzekerde de aanwezige politici dat vissers het ‘zwaar’ hebben. Naast de visbeperkende maatregelen blijkt momenteel vooral de hoge brandstofprijs een zware wissel op de visserij te trekken. hij gaf dit aan met een voorbeeld: Een vissersschip dat 30.000 euro in een week besomt, gebruikt voor maar liefst 24.000 euro brandstof. Van het overblijvende deel moeten de lonen en de anderen kosten betaald worden.

Duurzaamheid
vismijn Stellendam De markt vraagt steeds meer om ‘duurzaam’ gevangen vis. Als voorbeeld noemde de UFA-directeur dat de supermarkten steeds dichter in ‘contact’ willen komen met de visserijschepen om hiermee duidelijkheid te krijgen op welke wijze de vis gevangen wordt. Dit wordt natuurlijk ook geventileerd richting de consument. Er bestaan volgens Van Nieuwenhuijzen nog steeds een verkeerd beeld in een groot deel van de samenleving over hoe vis wordt gevangen. Men is van mening dat er niet zorgvuldig met de vangst en de zee wordt omgegaan. Hij erkende in dit verband dat de ‘visserijsector zwak is in communicatie’. De visserij is namelijk veel duurzamer dan andere gebruikers van de zee, zoals de scheepvaart en de oliewinning. Andere bedreigingen voor de visserij zijn de aanleg van de Tweede Maasvlakte en de vorming van het Zeereservaat voor de kust. Hiervoor zijn wel compensatiegelden beschikbaar die door de Provincie worden toegekend.

Johan van Nieuwenhuijzen maakte van de gelegenheid gebruik om juist de provinciale politici erop te wijzen dat het contact met de provincie Zuid-Holland streof verloopt, dit in tegenstelling met de provincie Zeeland. Hij wijt dit aan het feit dat er in het Provinciehuis geen visserijdeskundige aanwezig is. Graag zou hij dan ook vanuit de provincie meer specifieke aandacht voor deze sector zien. De UFA stimuleert de verschillende initiatieven op het gebied van vernieuwingen in de visserijsector, maar Van Nieuwenhuijzen verduidelijkte dat veranderingen in de visserijwereld niet zo vlug kunnen worden doorgevoerd. Hij vergeleek de sector dan ook met een olietanker als die van koers moet veranderen: dit gaat erg langzaam. Vervolgens nam het gezelschap een kijkje in de hal van de visafslag, waar de gevangen vis werd gesorteerd en gereedgemaakt voor de verkoop.

Zuiderdieppolders
Of het werkbezoek van landelijke en provinciale politici van SGP en ChristenUnie aan de Zuiderdieppolders veel heeft opgeleverd voor bijvoorbeeld de Werkgroep Zoet Flakkee blijft nog te bezien. In ieder geval zijn de politici weer bijgepraat over de onzekere situatie waarin vooral de agrariers in het gebied verkeren. Het gezelschap politici werd gastvrij ontvangen op de boerderij van Hans en Betsy Biemond, één van de bedrijven die, als het aan de provinciale plannenmakers ligt, plaats zal moeten maken voor zoute natuur.

Het gezelschap van zo’n 25 politici werd met een kop Soep verwelkomd in een schuur van de familie Biemond. Met de BUS had het gezelschap eerst een rondrit door de polders en langs dle bloeiende tulpenvelden gemaakt, waarbij Teunis Human van SGP Goedereede uitleg gaf over de situatie in de Zuiderdieppolders, waar als gevolg van een overheidsbedreiging boven het hoofd hangt dat ze hun landbouwgronden in dienen te ‘leveren’ voor het te ontwikkelen natuurgebied aan de noordrand van het eiland.

Geschiedenis
B. v.d. Vlies Hij nam de aanwezigen mee in de nabije geschiedenis van het gebied, waarvan het jongste gedeelte pas dertig jaar geleden in gebruik is genomen. Hij prees de bijzondere kwaliteiten van het landbouwgebied, daar door haar samenstelling de grond heel goed te bewerken is en een grote opbrengst geeft. ‘Het is goed om boer, te zijn op dit mooie plekje’, aldus Biemond. Verder voegde hij eraan toe dat met het oog op de stijgende voedselprijzen wereldwijd ‘het niet zou getuigen van goed rentmeesterschap als juist deze grond zal worden omgezet in natuur’. In het kort schetste hij de ontwikkelingen in de landbouw waar men in de afgelopen jaren veel meer oog heeft gekregen voor het milieu, ‘vroeger spoten we landbouwgif, tegenwoordig gewasbeschermingsmiddelen’.

Hij wilde hiermee aangeven dat de bezwaren van sommigen, die beweren dat gebied van de organisatie, dus ook elders in de regio. Volgens Biemond heeft Delta Natuur deze gronden al ingepland en aangekocht. Maar als dan de provincie toch blijft vasthouden aan het coalitieakkoord voor de vorming van 3.500 ha nieuwe natuur dan kan dat ook elders in de provincie. Hij doelde hiermee op gronden die minder geschikt zijn voor landbouw en die van boeren die bereid zijn om te vertrekken. Ook gaf Biemond de politici mee dat ‘zout’ niet aan de noordkant van het eiland behoort, maar aan de zuidkant hij de Zoute Grevelingen.

Handtekeningen
De politici werd ook duidelijk gemaakt dat de plannen van Delta Natuur niet veel draagvlak hebben in de omgeving.De Werkgroep Zoet Flakkee heeft bijna 7.000 handtekeningen verzameld. Hij ontzenuwde de bewering van een eilandelijke natuurorganisatie (dat de overige inwoners van het eiland niet getekend hebben en daarom dus voor de plannen zijn: ‘De overigen hebben wij nog niet kunnen vragen om een handtekening te zetten’. Hans Biemond riep de politici op aan ‘ons te blijven denken, zodat het nageslacht niet met de brokken blijft zitten’.

Forumdiscussie
Forum Zuiderdiep Tijdens de bijeenkomst op de boerderij van Biemond was er ruimte voor een forumdiscussie. Naast Hans Biemond maakten ook de agrariërs Simone van Adrichem en Johan van Nieuwenhuijzen deel uit van dit forum. De SGP-leider Van der Vlies liet zich informeren over ‘wat er nog omkeerbaar is en wat niet?’, omdat hij er van uitging dat alles al een gedane zaak was. Dit was ook de vraag die leeft onder de provinciale politici. Verder waren er vragen over wat de alternatieven zijn voor grondwinning elders in de regio. De Werkgroep Zoet Flakkee heeft wel ideeën waar er elders grond kan worden verworven, maar zij voelt zich niet geroepen om hiervoor initiatieven te ontplooien. Van der Vlies en ook een aantal Statenleden zag hiervoor een taak weggelegd voor de gemeenten Dirksiand en Goedereede. Rinus Struik van dc ChristenUnie in Dirksland verzekerde dat de gemeenten ‘deze handschoen best zouden kunnen oppakken’.

Contact provincie
Tijdens de bijeenkomst bleek ook weer dat het contact tussen de gemeenten en de provincie stroef verloopt, want ook hier kwam de kwestie van onbeantwoorde brieven en het niet reageren op de moties van beide gemeenten aan de orde. Volgende maand zal de Werkgroep een gesprek hebben met de gedeputeerde Evertse en wellicht zal er dan meer bekend zijn over de mogelijkheden die er nog zijn voor andere plannen.

bron: Eilanden Nieuws (22 april 2008)