Commissie Grondgebiedzaken dd 8 april 2008

8 april 2008

De commissie Grondgebiedzaken op 8 april jl, met vele interesante onderwerpen: Nieuwe visie op de recreatie inzake de acrualisatie van de bestemmingsplannen Verblijfsrecreatie, het Groenkwaliteitsplan, mogelijke toekomstige begraafplaatsen, Het Waterplan Goeree-Overflakkee, planontwikkeling Gronden van Breen, herziening bestemmingsplan Landelijk gebied en de plaatsing van een Waterjump aan de Brouwersdam. Bij uitstel zaken m.b.t. tot grondgebied. Helaas was wethouder A. Admiraal niet aanwezig in verband met een hartoperatie een aantal dagen ervoor. Door de voorzitter werd hij namens de commissie van die plaats van harte beterschap toegewenst.

Visie verblijfsrecreatie Goedereede 2020
Ook de recreatiesector ontkomt er niet aan. Landelijke regelgeving hebben geleid tot strengere eisen mbt de brandveiligheid. Hierdoor dient de gemeente aan de betreffend recreatieterreinen gebruikersvergunningen te gaan verstrekken. Een aantal bedrijven kunnen voldoen aan de gestelde criteria. Echter er zijn ook bedrijven waar dit, ivm met diverse redenen bijna een onmogelijke zaak lijkt. Om de recreatiesector tegemoet te komen is er door de gemeente in overleg met VEERO een rapport geschreven, waarin duidelijk een nieuwe koers voor de verblijfsrecreatie wordt uitgezet. In het kort komt het er op neer dat ondernemingen meer vrijheid krijgen binnen hun eigen terrein om de markt te bedienen. Dwingende aantal eenheden worden niet opgelegd middels bestemmingsplan. Wel worden er categoriën gedefinieerd, waar aantallen per ha. zijn opgenomen. Om ruimte te bieden aan ondernemingen voor eventuele verplaatsing/nieuwe indeling van hun terreinen, wordt uitdrukkelijk gekeken naar de mogelijkheid om de waarde van hun terrein te vermeerderen door een ruimte voor ruimte regeling in het leven te roepen. Mogelijkheden voor bouw van een woning op een recreatiekavel wordt in het plan als mogelijkheid hiervoor aangegeven. 20% uitbreiding van het oppervlakte werd door dhr. Rover van ZKA (het bureau wat het rapport heeft geschreven) aangegeven. De SGP wil dit eerst nog eens goed bekijken en geeft in de raad aan hoe hier mee omgegaan moet worden.

Groenkwaliteitsplan
Alle burgers hebben vorig jaar de gelegenheid gehad om mee te praten over het openbaar groen in de gemeente. Helaas werden deze avonden, die in alle kernen zijn gehouden, matig bezocht. Uit deze gesprekken is naar voren gekomen dat over het algemeen de inwoners tevreden zijn. Wel zijn er accenten geplaatst. Uit nader onderzoek van bureau Oranjewoud, die in opdracht van de gemeente het groen onder de loup heeft genomen, blijkt dat de manier van werken op dit moment alleen maar achteruitgang zal betekenen van het groen. Ook als SGP willen we dit niet en in de commissie is dan ook duidelijk commissiebreed naar voren gekomen dat we vanaf 2009 in iedergeval 1 FTE extra voor deze dienst willen. In de toekomst dient dit nogmaals met 1 FTE uitgebreid te worden. Daarnaast wordt een vervangingsfonds voor groen in het leven geroepen. Hierdoor krijgt het groen de kwaliteit die we als gemeente en inwonders wensen. Het zal duidelijk zijn dat hiermee forse bedragen gemoeid zijn. De begroting dient dan ook met meer dan 100.000 euro verhoogt te worden.

Toekomstige begraafplaatsen Ouddorp en Stellendam
Het algemeen Dagblad van 8 april was heel stellig. Zij wisten te vertellen dat de gemeente een keuze had gemaakt. Maar niets is minder waar. Het stuk over de begraafplaatsen was niet meer en minder een overlegstuk met de commissie. En inderdaad komen er twee opties voor nieuwe begraafplaatsen naar voren: bos Vijverweg/Hofdijksweg in Ouddorp, als het Stellebos in Stellendam. Beide terreinen zijn nu van Staatsbosbeheer. De gemeente wil graag in onderhandeling treden met deze partij. De SGP is van meet af aan, tegen het ruimen van graven geweest. Dit is nogmaals in de commissie duidelijk naar voren gebracht. Meerdere partijen steunden dit standpunt.Vragen aan het college hoe hier mee omgegaan wordt worden nader uitgewerkt. Daarnaast is het ook niet duidelijk welke tarieven er in de toekomst gehandteerd moeten worden. De SGP stelt dat er overal geld voor is, maar dat de begraafplaatsen kennelijk geen geld mogen kosten vanuit de algemene middelen. In hoeverre is het goed dat de kosten van de oude begraafplaatsen 100% mee blijven drukken op de nieuwe begraafplaatsen? Ook die vraag zou nader onderzocht worden. Het college gaat na dit overleg, hier verder mee aan de slag.

Waterplan Goeree-Overflakkee
Voor het eiland Goeree-Overflakee is een waterplan opgesteld in samenwerking met het waterschap Hollandse Delta. De gevolgen van de Europese kaderrichtlijn Water zijn daarin in beeld gebracht. E.e.a. betekent dat de waterberging bij de diverse kernen op peil moet worden gebracht. Voor onze gemeente gaat het vooral om het vasthouden van water in Ouddorp e.o. De doorspoelbaarheid speelt een grote rol. Verder zijn er problemen op het gebied van grondwater. De SGP wees nogmaals op het feit dat de waterloop in Stellendam goed bekeken moet worden en dat zout en zoet goed gescheiden worden.

Gronden van Breen
Zoals bekend heeft de provincie aangegeven niet accoord te kunnen gaan met de eerdere plannen van de gemeente voor het bouwen op de Gronden Breen te Ouddorp. Daarop heeft de gemeente de plannen aangepast. E.e.a. resulteert er wel in dat er minder woningen gebouwd kunnen worden. Evenals andere partijen heeft ook de SGP gewezen op de prijsontwikkeling voor starterswoningen. Doordat het plan opener en transparanter waardoor een grotere landschappelijke kwaliteit wordt bereikt, wordt tegemoet gekomen aan de wensen van de provincie als ook aan de inbreng van stichting “Houd Ouddorp Mooi!”. Het college wordt gemachtigd om al datgene te verrichten wat voor het initiëren van het bestemmingsplan nodig en nuttig mag blijken.

P.C. Grinwis