Raadsbrede motie: onderzoek starterswoningen

24 april 2008

De raadsvergadering van donderdag 24 april 2008, stond vooral in het teken van de nieuwe visie op de recreatie en het bouwen voor onze eigen inwoners. Thema’s die van groot belang zijn voor onze gemeente. Naast deze onderwerpen werd het Groenkwaliteitsplan Goedereede en het Waterplan Goeree-Overflakkee door de raad vastgesteld. Een raadsbreede motie inzake het vestigen van starters werd met algemene stemmen aanvaard.

De fractie van de SGP had in de commissie Grondgebiedzaken nog geen uitspraak gedaan over de nieuwe beleidsnota: actualisatie bestemmingsplan Verblijfsrecreatie en Visie verblijfsrecreatie Goedereede 2020. Aanleiding hiervoor was de ‘spraakverwarring die in de commissie ontstaan was over het uitbreiden van deze sector met maar liefst 20%. Dat zou zowel in areaal (oppervlakte) als in eenheden kunnen. Uit vragen die de SGP stelde aan wethouder van der Vlugt, kwam duidelijk naar voren dat het echter begrenst is tot die kampeerterreinen die daadwerkelijk een kwaliteitsslag gaan maken. Dit ook i.v.m. met de nieuwe brandweer en veiligheidsregels die in 2007 van kracht zijn geworden en waar de sector binnen 5 jaar aan zou moet voldoen.

Daarnaast staat heel duidelijk in het raadsakkoord dat we geen grootschalige nieuwe uitbreiding willen ten westen van de N57. Ook vind de SGP dat je goed moet kijken naar het laadvermogen van het gebied (wat het gebied aan kan). Ook het draagvlak van de burgers speelt een belangrijke rol. De nieuwe visie is ambitieus en vernieuwend. Zo worden de aantallen niet meer direct in een bestemmingsplan geregeld, maar worden categorieën bepaald, waar een aantal eenheden per ha. bij horen. Hierdoor wordt ruimte geboden aan ondernemers die in willen spelen op de markt. Om verplaatsingen mogelijk te maken wordt er een ruimte voor ruimte (rood-voor-rood) regeling in het leven geroepen. Hierdoor is het mogelijk om een woning terug te bouwen in ruil voor het geheel verplaatsen van een camping. De SGP heeft hier wel de voorwaarde aan verbonden dat het wel moet passen in het zandwallengebied en moet aansluiten op de lint bebouwing.

De SGP vindt het van groot belang dat de ondernemers actief worden benaderd. Niet alleen door de VEERO, maar dat er i.v.m. de veiligheid vanuit de gemeente een actief beleid gevoerd wordt, zodat er snel per camping een Plan van Aanpak kan worden opgesteld.

De SGP heeft grote aarzelingen gehad bij dit plan. De SGP staat dan ook niet te trappelen voor grootschalige uitbreidingen. Het standpunt: Kwaliteitsverbetering is goed, maar geen kwantiteit. Echter is aan de bezwaren grotendeels tegemoet gekomen. Deels door een verhelderende brief die het college nog voor de behandeling aan de raad stuurde.

Kortom: De veiligheid van recreanten staat voorop. De 20% regeling is duidelijk ingeperkt, en beperkt tot die kampeerterreinen die een kwaliteitsslag gaan maken. Alle plannen komen terug in de rad, waarbij op diverse aspecten gelet zal worden. Ook de SGP wil geen achteruitgang in een sector die van grote economische betekenis is voor de gemeente, echter wil binnen bepaalde grenzen. De SGP stemde, evenals de overige partijen, uiteindelijk in met de ontwikkelde visie.

Gronden Breen
De raad besloot deze avond eveneens over een aangepaste stedebouwkundige opzet voor het plan Gronden van Breen. Over het oorspronkelijke plan van 160 woningen in dat gebied waren zowel van de zijde van de omwonenden als de Provincie nogal wat vragen gesteld. Om grotendeels tegemoet te komen, is er een nieuw plan ontwikkeld. Ook de stichting Houd Ouddorp Mooi (HOM) heeft zich hier intensief mee bezig gehouden. Zo zelfs dat er de avond ervoor een alternatief plan was ontwikkeld. De SGP vindt dat er door velen, waaronder het college, de ambtenaren als HOM veel energie gestoken is in het plan. Het is de SGP heel wat waard dat het plan de eindstreep gaat halen en dat een ieder, ook de omwonenden, zich kan vinden in de oplossing, al is het een compromis.

Motie: onderzoek starterswoningen
Op initiatief van de PvdA-fractie werd een motie raadsbreed ingediend waarbij het college de opdracht kreeg om te onderzoeken hoe nu omgegaan moet worden met de startersproblematiek. In eerst instantie wilde de PvdA een onderzoek naar alleen de starterslening. Op initiatief van de SGP-fractie is de motie verbreed, waarbij het college onderzoekt hoe starterswoningen voor nu en in de toekomst betaalbaar blijven. Hierdoor konden alle partijen instemmen met de voorgestelde motie.

Diverse partijen, waaronder de SGP hebben de afgelopen tijd aandacht gevraagd voor het problematiek van de starterswoningen. Hoe houd je een starterswoning een starterswoning, met andere woorden hoe houd je een starterswoning betaalbaar. Hiervoor zijn in den lande bij gemeente diverse initiatieven ontwikkeld, al dan niet in combinatie met een woningbouwverenging. De SGP staat volledig achter de motie, temeer omdat deze op initaitief van de SGP is verbreed tot een breed onderzoek naar de mogelijke instrumenten die de gemeente heeft om starters tegemoet te komen.

De raad van de gemeente Goedereede in vergadering bijeen op 24 april 2008,

Overwegende:

 • Dat de gemeente door provinciaal beleid op dit moment weinig mogelijkheden krijgt om een volwaardig bouwprogramma voor doelgroepen te realiseren en dat starters op de woningmarkt daardoor weinig mogelijkheden krijgen;
 • dat koopstarters een maatschappelijk vraagstuk vormen dat een praktische aanpak behoeft;
 • dat landelijk hiervoor door diverse gemeenten instrumenten worden gebruikt om starters tegemoet te komen, waaronder de starterslening van de SVN (Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten);
 • dat het voor de gemeente Goedereede essentieel is dat jongeren deel uit blijven maken van de gemeenschap en niet wegtrekken naar elders omdat daar wel betaalbare woningen worden aangeboden;
 • dat het van belang is om in de toekomst blijvend te kunnen beschikken over starterswoningen;
 • dat de gemeente haar eigen verantwoordelijkheid in dit vraagstuk dient te nemen en al het mogelijke moet doen om voor starters het kopen van woningen mogelijk te maken;
 • dat daarmee ook voor starters die nu nog op of onder een modaal inkomen zitten, een eigen woning bereikbaar wordt.

Spreekt uit:

 • dat het college de mogelijkheden voor Gronden Breen en toekomstige projecten onderzoekt, op welke manieren starterswoningen voor nu en in de toekomst betaalbaar blijven;
 • dat de starterslening van de SVN (Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten) deel uitmaakt van het onderzoek;
 • dat het college nog voor de vaststelling van de begroting 2009 met concrete aanbevelingen komt;
 • dat dit uiteraard niet ten koste mag gaan van de afspraken met en initiatieven van de woningbouwvereniging en andere ontwikkelaars om goedkope huur- en koopwoningen voor starters op de markt te brengen.

en gaat over tot de orde van de dag.

De fracties van de PvdA, SGP, CDA, VVD, VGB en CU.