Commissie Publiekzaken dd 15 mei 2008

16 mei 2008

In de commissie Publiekzaken van donderdag 15 mei is uitgebreid de jaarrekening van de gemeente door de politieke partijen besproken. Ingestemd werd met de alternatieve bibliotheekvoorziening Kleine Kernen ivm met het stoppen van de bibliobus voorziening. Ook het voorstel om een gezamenlijk Bureau Inkoop en Aanbesteding Goeree-Overflakkee op te richten werd door de commissie toegejuicht.

Huiskamerbibliotheek
Door het vervallen van de provinciale subsidie op de bibliobusvoorziening, heeft de organisatie van de bibliobus besloten om per 1 januari 2009 te stoppen met de bibliobus. Nu staan in Goedereede, Goedereede-Havenhoofd en Stellendam wekelijks een aantal uren de bibliobus. In samenwerking met de bibliotheek te Ouddorp, die deel uit maakt van de Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta, heeft de gemeente alternatieven onderzocht voor de bibliotheek voorziening in genoemde kernen. Hiervoor waren een aantal voorwaarden van belang: Het moet betaalbaar zijn (niet meer kosten dan de bibliobus nu), het moet duurzaam zijn, gericht op specifieke doelgroepen: minder mobiele inwoners (ouderen en kinderen), samenwerking met diverse partijen, zowel wat betreft locaties als vrijwilligersinzet en er moet op voldoende gebruikers gerekend kunnen worden. Men is geslaagd om toch een vorm van bibliotheek voorziening in de genoemde kernen te houden. Dit wordt gerealiseerd via het huiskamerconcept. Vanuit de commissie \werd aangedrongen op een goede communicatie richting de inwoners van de kernen. Een klein aantal boeken zal aanwezig zijn, daarnaast kan een beroep gedaan worden op meer dan 30 miljoen titels, die besteld kunnen worden. De SGP ziet graag een evaluatie van het ingezette beleid, zodat tijdig bijgestuurd kan worden.

Inkoop bureau
Op het eiland is er jaarlijks een inkoop volume van 36 miljoen euro aan goederen, diensten en werken. Tijd om zaken te gaan bundelen, waardoor naast professionele inkoop, financiële voordelen behaald kunnen worden. Aanbestedingen en inkopen is een vak apart. Zeker met de nieuwe steeds strengere wordende regelgeving, moeten zaken steeds vaker Europees worden aanbesteed. Dat moet uiteraard met de nodige zorgvuldigheid en kennis geschieden. Gekozen is voor een groeimodel, waardoor in kleine stappen gewerkt kan gaan worden naar een professionele organisatie. De SGP vroeg zich af, of de gemeente dan helemaal niet meer zelf kon inkopen? Dat is niet het geval. Verwacht wordt dat met een bezetting van twee professionele inkopers binnen drie tot vier jaar een begeleid inkoopvolume ontstaan van 40%. Gekoppeld aan het oprichten van en inkoopbureau vindt de implementatie van de eerder vastgestelde inkoop- en aanbestedingsprocedure (IAP) plaats.

Programmarekening 2007
De jaarrekening van de gemeente Goedereede over 2007 kent een overschot van ruim 1,2 miljoen euro. Betekent dit dat er te ruim is begroot? Dat in geen geval. In dit bedrag zit ruim 300.000 euro van middelen die nog uitgevoerd moeten worden. Daarnaast zijn er een aantal incidentele meevallers geweest. Voorts zijn een aantal reservering vanuit het verleden vrijgevallen. Het voorstel van het college is om 240.000 euro toe te voegen aan de reserve toekomstige investeringen. Daarnaast wordt 200.000 euro bedacht aan het opknappen van de oude Haven in Goedereede. Op zich een prima idee, zeker gezien het feit dat de haven echt aan een opknapbeurt toe is. Maar er zou toch gespaard worden voor een tweede ontsluiting in Goedereede? Vandaar dat naast de SGP ook andere politieke partijen hun vraagtekens zetten bij het voorstel van het college. Alle partijen behielden hun standpunt voor tot in de raad, waar de finale besluitvorming wordt genomen over dit punt.

De SGP zette vervolgens vraagtekens bij het beleid rondom de parkeervoorzieningen van speeltuin de Flipjes. De raad heeft een aantal jaren geleden besloten om dit te gaan realiseren. Inmiddels blijkt dat de toen voorgestelde oplossing niet te realiseren is. De SGP vroeg zich af welke oplossingen er nog mogelijk zijn. Het college is nog steeds in gesprek hierover. Ook de sneltoetscriteria die mbt het welstandsbeleid in 2007 zou worden ingevoerd heeft vertraging. De SGP is bang, dat als dit op eilandelijke actualisering van de welstandsnota moet wachten er te veel vertraging optreed. Het totale bedrag van vandalisme over 2007, is ook niet terug te vinden in de jaarrekening. Het zou prettig zijn als in de jaarrekening daar meer aandacht aan gegeven kan worden. De SGP zette ook vraagtekens bij het kasgeld van de gemeente wat door de late inning van het SVHW met 2 miljoen euro is gedaald. Dit heeft volgens de wethouder te maken met de opstartproblemen. Het is het eerste jaar dat we met SVHW werken.

Een ieder was in ieder geval blij dat voor het jaar 2007 een verklaring van rechtmatigheid was ontvangen. De inspanningen die de ambtelijke staf hiervoor heeft gedaan zijn beloond. Hiervoor was intern een controle plan opgesteld. ‘Behaalde prestaties worden wel norm’, zo gaf wethouder financiën de organisatie mee.

Streekarchief
Nadat er nog een aantal vragen gesteld werden over het ISGO, werd besloten om met de voorgestelde wijzigingen akkoord te gaan. Dat betekent dat er o.a. een bestuurscommissie komt die het streekarchief gaat aansturen. Zo’n commissie moest er komen omdat ook het Waterschap voor 17% deel neemt in het streekarchief.

P.C. Grinwis