Programmarekening 2007 goedgekeurd

29 mei 2008

De Programmarekening van de gemeente Goedereede is in de raadsvergadering van donderdag 29 mei j.l goedgekeurd door de gemeenteraad. Niets dan lof had de raad over de jaarrekening. De rekening sloot met een positief saldo van ruim 1,2 miljoen euro. Oorzaken hiervoor waren nog niet uitgevoerde werken en incidentele meevallers. Daarnaast zijn voorzieningen vrijgevallen, die opnieuw werden bestemd. De meevallers zorgden voor een bedrag van 475.000 euro, wat het eigenlijke rekeningsaldo over 2007 is. Daarnaast werden vastgesteld het beleid rondom de alternatieve voorzieningen Bibliobus en ging de raad akkoord met de oprichting van een gezamenlijk Inkoop Bureau voor Goeree-Overflakkee.

Jaarrekening
Voor het eerst in de geschiedenis heeft Goedereede zowel een goedkeurende accountantsverklaring voor getrouwheid en rechtmatigheid ontvangen. Hiervoor is de laatste tijd intern bij de gemeente veel werk verzet, wat uiteindelijk leidde tot dit resultaat. Ook de aanbevelingen vanuit het rekenkamerrapport van 2006 waren opgevolgd, wat de leesbaarheid van het stuk vergrootte. De SGP had in de commissie Publiekszaken een voorbehoud gemaakt mbt het bestemmen van een deel van het rekeningoverschot. De SGP vindt dat er nu gereserveerd moet worden voor een 2e ontsluiting Nieuwe Oostdijk. Vanuit het VCP Goedereede is dit met name door bewoners nog eens duidelijk geworden. Omdat dit nu de gelegenheid was en het college een andere afweging had gemaakt, was dit het enige punt waarop nog duidelijkheid verkregen moest worden. Na een duidelijke MEMO vanuit het college ging de SGP (en andere fracties) akkoord met het voorstel van het college om ruim 200.000 euro te bestemmen voor het onderhoud van de haven in Goedereede. Wel maakte de SGP de kanttekening de plannen van het VCP Goedereede snel terug te willen zien in de commissie GGZ.

Burgerjaarverslag
De SGP is altijd al een grote voorstander geweest van een goede communicatie richting de burgers van Goedereede. Het is dan ook al heel lang de wens van de SGP dat het burgerjaarverslag in ieder huis wordt gebracht. Fractievoorzitter J. Klepper prees het college dat nu het burgerjaarverslag in de gemeentegids was opgenomen, en voor een ieder toegankelijk was.

Oosterpark
Opnieuw moest er een voorbereidingsbesluit worden genomen voor het Oosterpark. Nu is er echter zicht op de ontwikkeling van dit plan. Het plan voorziet in 51 woningen (36 grondgebonden woningen en 15 appartementen) voor de doelgroepen senioren (55+) en mindervaliden. Het ‘moederplan’ van het bestemmingsplan waarin de ontwikkeling van het Oosterpark staat, is inmiddels ouder dan 10 jaar. Ten gevolge van de Wet op de Ruimtelijke Ordening dient er dan een voorbereidingsbesluit genomen te worden. Na nauw overleg met de provincie stemde de gemeenteraad onlangs in met het voorstel om via een vrijstellingsprocedure es artikel 19 medewerking te verlenen met dit plan. SGP-er T. Human benadrukte nog maar eens het belang van het bouwen. De SGP hoopt dat hierdoor ook enige doorstroming op de woningbouwmarkt komt.

Handhaving Extreme sporten
Regelmatig komen er brieven van burgers en gasten, dat er problemen zijn op het strand, inzake de extreme sporten. 2 jaar geleden zijn hiervoor zones aangewezen waarbinnen deze sporten beoefend mogen worden. Toch blijken de sporters dat erg moeilijk te vinden. Dhr. H. Tanis (SGP) gaf dan ook aan, dat we bij de evaluatie daar nog eens goed naar moeten kijken. Als er geen verbetering optreedt dan overweegt de SGP een heroverweging, wat zoveel inhoud als: dan moet het maar verboden worden. Dat de handhaving hier tekort schiet is een duidelijk knelpunt.

 

P.C. Grinwis