Analyses van de toekomstvisie

14 juni 2008

Met het ontwikkelen van een toekomstvisie wil gemeente Goedereede op een interactieve manier komen tot een kijk op de gemeente in 2020. De visie zal worden gebruikt als leidraad bij het nemen van beleidsbeslissingen. In april 2008 reageerden circa 300 inwoners van de gemeente tijdens een bijeenkomst op een aantal concrete stellingen. De eerste analyses van die uitslagen zijn bekend.

Gemeente Goedereede De gemeente Goedereede organiseerde in april 2008 een bijeenkomst om de mening van de inwoners te peilen over een aantal stellingen. De opkomst van circa 300 inwoners zorgde voor een volle Expohal in Stellendam. Die stellingen gingen over de samenleving, wonen, werken, voorzieningen, recreatie, natuur en verkeer. De uitslagen op de stemmingen werden al eerder bekend gemaakt op de website van de gemeente. De gemeente en adviesbureau RDH analyseerden samen de uitkomsten. De analyses worden de komende tijd benut om een concept van de toekomstvisie op te stellen. Het is de bedoeling om de toekomstvisie na de zomer vast te stellen.

Stelling 5, 11 en 12: verbondenheid met mensen en wonen in de kern of gemeente
Uit de reacties op deze stellingen blijkt dat de inwoners sterk verbonden zijn met de kop van Goeree, maar wat minder met de eigen kern. Een conclusie is dat de verbondenheid met andere mensen niet afhangt van de woonplaats. Blijkbaar is het voor inwoners belangrijker om in de gemeente te wonen dan specifiek in één kern. Daar kan met bouwen rekening mee worden gehouden.

Stelling 6/7: religieuze achtergrond bepalend voor beleid en doelbewuste benadering van recreanten die normen en waarden in acht nemen
De kracht van de samenleving in de gemeente Goedereede is wel het ontbreken van de vergaande individualisering zoals in de stad. Hoe groot de rol van het geloof moet zijn in het gemeentelijke beleid is voor iedereen verschillend. Het speelt wel een rol, maar normen en waarden zijn minstens zo belangrijk. Vooral respect voor elkaars geloofsovertuiging staat hoog in het vaandel.

Stelling 8: trots op visserij
De meeste aanwezigen tijdens de stemming zijn trots op de visserij, ondanks het feit dat deze sector het moeilijk heeft. Veel mensen vonden ook dat er meer moet worden gedaan om de visserij uit te dragen. Vernieuwingen in de visserijsector en de kwaliteit van de vis moeten worden benut om de visserij te promoten. De sector moet zelf ondernemen en samenwerken. De gemeente biedt niet alleen plaats aan vissers, maar ook aan bedrijven die verbonden zijn met de sector. De gemeente heeft hierin een ondersteunende rol.

Stelling 9: cultuurhistorische beeld Goedereede
Driekwart van de aanwezigen vindt dat nieuwbouw het cultuurhistorische beeld van Goedereede moet versterken. Er mag dus best worden gebouwd in Goedereede. De nieuwbouw hoeft niet persé een historisch uiterlijk te hebben, maar moet wel goed passen bij de oude kern. Zowel plaats als architectuur van de nieuwbouw moeten de oude kern juist versterken.

Stelling 10: dynamische poorten
Tweederde van de aanwezigen vindt dat de bedrijvigheid aan de randen van de gemeente moet zijn. Door de bedrijvigheid in Stellendam en bij de Brouwersdam te vestigen wordt de rust en ruimte in de rest van de gemeente behouden. Die rust wordt zowel door bezoekers als inwoners van de gemeente als belangrijk ervaren. Stellendam en de Brouwersdam zouden een eigen identiteit kunnen krijgen als bedrijvige poorten van de gemeente.

Stelling 13: Bedrijven naar Stellendam
De meerderheid van de aanwezigen vindt dat bedrijven die te groot worden naar Stellendam moeten verhuizen. Dan ontstaat er meer ruimte voor woningen en minder overlast voor de omwonenden. Tegenstanders van die stelling vinden dat de bedrijvigheid juist in de lintbebouwing thuis hoort en de ondernemer niet moet opdraaien voor de kosten van gedwongen verhuizing.
De volgende aspecten zijn dus van belang:

  • groei van bedrijvigheid en het woongenot van de omwonenden.
  • de wens en de financiële mogelijkheden van de ondernemer om te groeien.
  • Het afzetgebied van de ondernemer

Stellingen 14, 20 en 21: natuur en de functie van landbouw
Ruim negentig procent van de aanwezigen hoeft niet nóg meer natuur in de gemeente. De omzetting van landbouwgronden naar natuur is een bekend gevoelig onderwerp. Men wil niet in één groot reservaat leven. Ook moet de huidige natuurgebieden worden opengesteld voor inwoners en recreanten. Daarbij kan wellicht ook het aantal recreatieve voorzieningen worden uitgebreid.

Stelling 15: basisvoorzieningen
Bijna 60% van de aanwezigen vindt dat er niet voldoende basisvoorzieningen in de gemeente zijn. Men mist bijvoorbeeld een bioscoop of theater en fitnessmogelijkheden. Er moet een minimumgrens worden vastgesteld voor het voorzieningenniveau in de gemeente. Een bioscoop hoeft niet speciaal op korte afstand beschikbaar te zijn. Een aantal van deze basisvoorzieningen kan ook door ondernemers worden ingevuld. De gemeente kan daarin ondersteunen met de planning van locaties, door het inschakelen van andere overheden en door koppeling met andere initiatieven.

Stelling 16: detailhandel in Ouddorp
Over het toelaten van detailhandel in Ouddorp wordt heel verschillend gedacht. Het helpt ook niet dat de meeste aanwezigen niet bekend zijn met de term Ouddorp-Bad. De meningen over de detailhandel zijn verschillend. Er is een spanningsveld tussen vrijlaten en reguleren. Er moeten duidelijke beleidsregels worden opgesteld en die moeten goed worden gehandhaafd.

Stelling 17: zorgbehoevenden moeten verhuizen naar een woonzorgzone
Meer dan de helft vindt dat zorgbehoevenden niet hoeven te verhuizen naar een woonzorgzone. Men heeft vooral moeite met het woord moeten. Door de vergrijzing neemt de behoefte aan zorg echter toe. Het aantal mantelzorgers neemt echter niet evenredig toe. Door de zorg samen te voegen op één of meerdere locaties is de zorg beter betaalbaar. Het is dus juist belangrijk om die woon-zorgcomplexen aantrekkelijk te maken en niet te verplichten.

Stelling 18: geen toename verblijfsrecreatieve eenheden bij Ouddorp
Zestig procent van de aanwezigen wil geen toename in de recreatiewoningen omdat er al zoveel is. Van de rest mag dit juist wel, omdat men het belang van de recreatie voor de werkgelegenheid toejuicht. Rondom Ouddorp is er weinig ruimte om uit te breiden. Wel kan de kwaliteit van de huidige complexen worden verbeterd. Met die kwaliteitsslag is uitbreiding dan slechts op beperkte schaal mogelijk.

Stelling 19: koppelen havenkanalen aan Haringvliet
Ruime tweederde van de aanwezigen wil de havenkanalen wel aan het Haringvliet koppelen. De mensen die tegen zijn, zetten vooral hun vraagtekens bij de haalbaarheid van de koppelingen.

Stelling 22: slechten barrièrewerking Eendrachtsdijk
Meer dan de helft van de Stellendammers vindt de Eendrachtsdijk een barrière tussen de woonkern en de omgeving Molenkade. Van hen mag die barrière wel verwijderd worden. De tegenstemmers vinden de dijk een goede en veilige verbinding naar de sportvelden. Sommigen ervaren de dijk nog altijd als beschermend element terwijl de dijk die functie niet meer heeft. De conclusie is dat er goede redenen moeten zijn om de dijk te slechten. En dan kan dat nog alleen als er een nog betere verbinding met de sportvelden voor terug komt.

Stelling 23: flessenhals N57
De ontsluiting van de kernen is een lastig punt, vooral in het hoogseizoen. Het sluipverkeer moet als het kan worden tegengegaan. Maar het is ook belangrijk dat de verbinding tussen de kernen niet volledig afhankelijk is van de N57. De toekomstvisie moet hiervoor een oplossing bieden.

bron: www.goedereede.nl