Commissie Grondgebiedzaken 10 juni 2008

10 juni 2008

In de commissievergadering Grondgebiedzaken van 10 juni 2008 kwamen de volgende onderwerpen uitgebreid aan de orde: Het Verkeer Circulatie Plan (VCP) Stellendam, de routering gevaarlijke stoffen Goeree-Overflakkee en de wijziging van de leges verordening.

Verkeer Circulatie Plan Stellendam
Begin dit jaar is er een start gemaakt met het opstellen van het VCP voor Stellendam. Evenals in Ouddorp en Goedereede, is het de bedoeling dat dit plan oplossingsgericht en in fasen de problemen van het verkeer in Stellendam in kaart brengt. Stellendam is wel het jongste dorp van het eiland, maar zoals overal zijn de problemen met verkeer vooral veroorzaakt door de vele auto’s. Rond 1950 waren er slecht enkele auto’s op het dorp. Straten zijn veelal te nauw. Op 16 juni 2008 is er een presentatie voor de inwoners van Stellendam. Dan zal duidelijk zijn hoe tegen de voorstellen wordt aangekeken. In de kadernota voor 2010 zullen de financiële effecten van dit plan bekend zijn. Doordat er concrete plannen bestaan zijn er meer subsidie mogelijkheden en kan de gemeente planmatiger werken. Na de presentatie legde de SGP de nadruk bij: ‘Stellendam op de kaart’. Hoge verwachtingen worden gewekt met dit plan, echter de financiële situatie zal niet alle oplossingen toe laten. Ook bij de toekomstvisie staat Stellendam op de kaart. SGP’er P.C. Grinwis legde dan ook de verbinding tussen toekomstvisie en VCP. Er zullen kostendragers voor deze plannen gevonden moeten worden. Een van de voorstellen is bijvoorbeeld om de Eendrachtsdijk af te graven van rotonde tot de Voorstraat, zodat je van Stellendam één geheel kan maken. Verder worden in de voorstellen de parkeerproblemen opgelost door het instellen van een vergunningstelsel. De SGP is benieuwd naar de reacties van de burgers.

Wegvervoer gevaarlijks stoffen
Op grond van de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen kan de gemeenteraad wegen of weggedeelten aanwijzen waarover gevaarlijke stoffen vervoerd kunnen worden. Op dit moment is dit er nog niet, waardoor het in de praktijk mogelijk is om diverse routes te krijgen langs kwetsbare bestemmingen. Door nu expliciet de wegen aan te wijzen waarover gevaarlijke stoffen vervoerd mogen worden, kunnen risico’s kleiner worden. De SGP staat achter deze plannen. De SGP steunde ook de worden van de VGB en CDA, die aandringen op overleg met diverse partners inzake het vrachtvervoer over de eilanden. ‘We moeten proberen dit zoveel mogelijk tegen te gaan’. Wethouder v.d. Vlugt zal dan ook aandacht vragen voor deze problematiek en aandringen op de versnelde aanleg van de A4. Verder wees woordvoerder Grinwis op het feit dat het voorkomt dat er wel eens vrachtwagens met mogelijke gevaarlijke stoffen geparkeerd staan in de gemeente. Binnen onze gemeente mogen deze wagens niet worden gestald.

Actualisering bestemmingsplannen
Met de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) per 1 juli wordt ook het vergunningstelsel gewijzigd. Hiervoor wordt een wijziging in de legesverordening aangebracht. De SGP heeft nogmaals aangedrongen op een versnelde procedure tot het komen tot nieuwe bestemmingsplannen, omdat bij niet actuele bestemmingsplannen er geen leges opgelegt kunnen worden. De SGP pleitte voor het in kaart brengen van het werk wat er nog moet gebeuren met daarbij een tijdpad. E.e.a. zal opgepakt worden door de organisatie.

Rondvraag
Bij de rondvraag vroeg de SGP zich af, of het een wenselijke situatie is, dat reguliere huizen verhuurt worden aan buitenlandse werknemers. ‘Kan dit zomaar, werkt dit geen precedent, voldoet e.e.a aan de eisen van veiligheid’, zo waren de vragen van dhr. Grinwis. Argument hiervoor was, dat een Hotel accommodatie aan allerlei regels moet voldoen. De SGP vroeg zich af hoe e.e.a. zich tot elkaar verhoud. Op voorhand gaf de SGP aan hier haar bedenkingen tegen te hebben. Verder werd er gewezen op het onderhoud van de Joods begraafplaats te Goedereede. SGP’er T. Human, gaf in de rondvraag aan, dat er mogelijk beweging komt in de plannen voor DeltaNatuur. ‘Er wordt serieus naar alternatieven gezocht’.

P.C. Grinwis