Gemeenteraad stelt kaders voor beleid Goedereede

28 juni 2008

Moties en Amendementen werden in de raadsvergadering van 26 juni 2008 ingediend door diverse partijen. Doel was het bijstellen van het gemeentebeleid op een aantal punten. Zo werd het leerlingenvervoer geamendeerd op initiatief van de fractie van het VGB, een amendement op initiatief van de SGP inzake het toezicht houden met camera’s bij bushaltes en een motie om te komen tot het inzetten van gelden voor de herstructurering van de Ring in Ouddorp. Het CDA diende in samenwerking met de SGP en PvdA een amendement in om te komen tot het inzicht in de ambtelijke organisatie inzake de taken die regelmatig overgaan naar het ISGO. Deze motie hielt ook in het beperken van formatie inzake communicatie. We lichten er een aantal punten uit…

leerlingenvervoer
De SGP heeft in het verleden altijd tegenstander geweest om de kilometer grens op te trekken van 4 naar 6 km. Voorop stonden en staan de kinderen die hiervan gebruik maakten. De situatie is op dit moment zo, dat er minder interesse is om van deze vorm van leerlingenvervoer gebruik te maken. Andere oplossingen zijn aangeboden aan de huidige gebruikers, aldus wethouder Feller. We stemden in met de voorgestelde wijzigingen, echter met dien verstande dat we de indicering van leerlingen door de GGD, inzake het wel of niet mee laten gaan met Openbaar vervoer, niet aan de GGD willen overlaten maar aan de scholen zelf. Een amendement van deze strekking ingediend door VGB en door ons ondersteund werd aangenomen.

Voorjaarsnota & Kadernota
De voorjaarsnota en kadernota werden vastgesteld. De SGP diende een amendement in op het toezicht met camera’s bij bushaltes in Ouddorp en Stellendam. Hoewel dit op zich geen verkeerde zaak hoeft te zijn, zijn er nog wel een aantal vraagtekens te plaatsen bij dit punt. Verplaats het probleem zich niet, waar wel en waar geen toezicht, hoe zit het met eventuele subsidie stromen? Middels een amendement werd dit voorstel voorlopig geparkeerd. E.e.a. komt terug in de commissie PuZa.

Ook dienden we mede een amendement in om de personeelsformatie te temperen. Daarnaast moet het college inzichtelijk maken welke gemeentelijke taken in de afgelopen drie jaar zijn overgedragen, en naar verwachting in de komende jaren nog worden overgedragen, naar gezamenlijke regelingen (zoals ISGO, SVHW en Veiligheidsregio), welke formatie daarmee is vrijgevallen resp. zal vrij vallen en hoe deze formatie is ingezet of nog ingezet zal worden. Ook dit amendement werd, zij het gewijzigd aangenomen

In de voorjaarsnota is opgenomen een bedrag van 250.000 euro voor het revitaliseren van de ring in Ouddorp. Omdat we vrijwel zeker weten dat dit bedrag ontoereikend zal zijn (college beaamde dit) en in de kadernota geen aandacht hieraan is besteed (ook niet in de risicoparagraaf), hebben we mede met het VGB hier een motie voor ingediend. Hierin werd het college opgedragen om voor de begroting 2009, indien nodig aanvullend budget op te nemen voor de revitalisering van de ring van Ouddorp, gebaseerd uiteraard op een reële calculatie n.a.v. het gemaakte ontwerpplan. De motie werd met steun van de VVD aangenomen

Hollandse Nieuwe
Traditie getrouw zorgt raadslid Dirk Pijl, voor Nieuwe Haring, op de eerste raad na de komst van deze Hollandse nieuwe. Vandaar dat deze raad waarschijnlijk niet tot in de vroege uurtjes duurde. Degenen die aanwezig waren – en haring lusten – hebben na afloop hiervan genoten…

P.C. Grinwis