Voorjaarsnota 2008 & kadernota 2009

17 juni 2008

Op donderdagavond 17 juni werd door de gezamenlijke commissies Grondgebiedszaken en Publiekszaken de voorjaarsnota 2008 en de kadernota 2009 aan de orde gesteld. De voorjaarsnota is een document, waarin het lopende beleid van betreffend jaar nader wordt uiteengezet en waar nodig wordt bijgesteld. Veelal leid dit tot meer kosten voor de gemeente. Door eenmalige meevallers is de voorjaarsnota sluitend. Dit geldt echter niet voor de Kadernota. Door het hoge ambitieniveau was vorig jaar reeds voorzien dat verhoging van de belasting niet is uitgesloten. Meerjarig betekent het dat, als de gemeenteraad alle plannen door wil laten gaan er gezocht moet worden naar ca. 450.000 euro op jaarbasis.

Voorjaarsnota
Evenals andere fracties heeft de SGP-fractie kritische vragen gesteld over het verloop van een aantal posten. Om hier niet alles te noemen, zullen we een aantal belangrijke posten aanstippen. Het gaat dan om bijvoorbeeld de Representatiekosten van de gemeente. De SGP vindt dat we op moeten passen om van deze post een soort onvoorzien te maken. Nadere uitleg vanuit het college over de structurele meerkosten van 15.000 euro is gewenst. Ook moet er een voorziening getroffen worden voor de voormalige burgemeester van 175.000 euro. Als betrokkene echter nog een functie aanvaard, dan kan dit bedrag lager uitvallen.

Steeds meer taken worden afgestoten naar het ISGO. Dit is een organisatie die van de 4 gemeenten op het eiland is. Deze organisatie (verlengt lokaal bestuur) voert in opdracht van de gemeenten diverse taken uit. De SGP stelde in deze, dat als er taken worden overgeheveld, er ruimte binnen de huidige formatie vrij moet komen. Omdat dit niet inzichtelijk is gemaakt wenste de SGP hiervan een overzicht. De brandweer wordt uitgerust met AED’s. Dit kan mensenlevens redden. In vele gevallen is de brandweer eerder ter plaatse bij een ongeval dan de ambulance. In dit kader waarschuwde dhr. P.C. Grinwis ervoor dat het oproepbeleid voor de Ambulance en Brandweer niet verandert moet worden. De Ambulance is de ‘medische’ voorziening en niet de brandweer.

Voor het opknappen van de ring van Ouddorp laat de gemeentebegroting een post van 250.000 euro zien. De SGP is bang dat dit niet toereikend is. Andere bedragen zijn niet in de kadernota of voorjaarsnota opgenomen. Het college heeft toegezegd dat in de eerst volgende commissie hier nader over gesproken kan worden.

Kadernota
De kadernota laat in meerjarenperspectief zien hoe de gemeente ervoor staat en is bedoeld als richtinggevend document voor het opstellen van de begroting voor het komende jaar. Ook moet daarin het meerjarenperspectief voor de komende 4 jaar rond gerekend worden. De SGP maakte hier ook diverse opmerkingen. Zo zou de systematiek van het aanbieden van de begroting mbt bijvoorbeeld het ISGO anders moeten. De gemeenteraad wordt nu geconfronteerd met stijgingen die in de eigen begroting opgevangen moet worden. Keuzes over dit beleid kunnen niet gemaakt worden. Als er eerder informatie beschikbaar zou zijn, dan heeft de raad meer inzicht hierin. Ook de kosten voor de Veiligheidsregio zijn behoorlijk. De laatste jaren zijn de kosten voor de brandweer explosief gestegen. Hoewel we de brandweertaken hebben overgedaan aan de Veiligheidsregio, blijft de gemeente financieel verantwoordelijk voor de brandweer organisatie.

Met betrekking tot het VCP Stellendam, werden hardere noten gekraakt. Voorstellen van moeten we het genoemde bedrag niet anders besteden, bijvoorbeeld aan het opknappen van het Oranjeplein, moet de post wegen wel zo hoog en hoe komt het dat we nu al geld opnemen voor het onderhoudsplan Haven Goedereede. De SGP is van mening dat we voor een goed niveau onderhoud wegen moeten zorgen. Het bedrag wat nu is opgenomen, is waarschijnlijk niet eens toereikend. Ook het aanbrengen van bewegwijzering kan goed zijn voor Stellendam. We hebben daar een verkeersprobleem. Dat neemt niet weg dat de SGP niet kritisch wil kijken naar mogelijkheden voor het Oranjeplein in Stellendam. De SGP stelde dan ook voor om in een van de komende commissies alles op een rij te zetten en zowel het ene (VCP) als het andere (Oranjeplein) niet uit te sluiten.

Om ruimte in de begroting te krijgen, wordt voorgesteld om de afschrijving op de gemeentelijke gebouwen stop te zetten. Dit geeft ‘lucht’ voor zo’n 170.000 euro jaarlijks. Dit is mogelijk omdat de boekwaarde van de gebouwen laag is. Mevr. Keijzer (CDA) stelde zelfs voor om te gaan waarderen tegen WOZ-waarden. Dit zou in de presentatie van de cijfers nog meer voordeel voor de gemeente opleveren. Dhr. Grinwis (SGP) waarschuwde in deze dat je hiermee de weerstandscapaciteit van de gemeente direct gaat gebruiken. Hoewel het een sympathiek voorstel is, vindt de SGP dit kort termijn denken en vraagt zich af of dit verstandig is. Graag ziet de SGP e.e.a. onderzocht worden, waarbij alle facetten worden betrokken.

Aanbiedingsbrief
Als laatste werden de opties behandeld hoe de begroting voor de volgende jaren sluitend gemaakt kunnen worden. Daarbij gaven de meeste partijen aan dat er nog eens goed naar de organisatie als geheel gekeken moet worden (denk aan de formatieplaatsen, die wellicht vrijkomen bij taken naar ISGO). Ook moet er gekeken worden naar de inflatiedoornrekening, die in het verleden op 3,5% was gesteld, maar nu op 1,5-2% zit. Dit lijkt ook de SGP-fractie aan de lage kant. Mocht het komen tot extra verhogingen van de OZB, dan vindt de SGP dat de toeristenbelasting in gelijke mate verhoogt moet worden. Want juist de komende jaren zal de gemeente forse investeringen moeten doen t.b.v. de aantrekkelijkheid van de Kop, en daarmee de aantrekkelijkheid voor het toerisme.

P.C. Grinwis