Commissie Grondgebiedzaken wordt geïnformeerd over plannen Ring Ouddorp

6 juli 2008

Een groot gedeelte van de commissievergadering van dinsdag 8 juli was gereserveerd voor de presentatie van het ontwerpplan voor de Ring van Ouddorp, die nodig een opknap beurt nodig heeft. Het betreft dan zowel het horizontale (gemeentedeel) als het verticale (ondernemersdeel). Daarnaast werd een hernieuwd besluit genomen voor de gronden Breen, werd de aanbestedingsprocedure besproken voor het project Goekoop en ging de commissie akkoord met de verkoop van het voormalige MAVO terrein in Stellendam aan de woningbouwvereniging Beter Wonen. Op deze avond was als toehoorder wethouder Admiraal aanwezig, die volgende maand hoopt weer aan de slag te gaan.

Een groot gedeelte van de commissievergadering van dinsdag 8 juli was gereserveerd voor de presentatie van het ontwerpplan voor de Ring van Ouddorp, die nodig een opknap beurt nodig heeft. Het betreft dan zowel het horizontale (gemeentedeel) als het verticale (ondernemersdeel). Daarnaast werd een hernieuwd besluit genomen voor de gronden Breen, werd de aanbestedingsprocedure besproken voor het project Goekoop en ging de commissie akkoord met de verkoop van het voormalige MAVO terrein in Stellendam aan de woningbouwvereniging Beter Wonen. Op deze avond was als toehoorder wethouder Admiraal aanwezig, die volgende maand hoopt weer aan de slag te gaan.

Herinrichting Ring Ouddorp
Middels een presentatie door architectenbureau Peter Verkade werd de commissie bijgepraat over de plannen die de projectgroep heeft uitgewerkt voor de ring van Ouddorp. Het is de bedoeling dat vooral het lopende publiek meer ruimte krijgt. Het gehele gebied blijft wel bereikbaar voor de auto, echter deze zal zich echt te gast voelen. De rijbanen worden 3 meter breed, terwijl voor het loopgedeelte eveneens ruim 3 meter is getekend. De rijstroken zullen middels granietkeien worden aangegeven. Troittoir banden zullen niet meer gebruikt worden. Daarnaast krijgen de terrassen iets meer ruimte en wordt het museum (oude raadhuis) op een voetstuk gezet. Borden worden zoveel mogelijk geweerd. Het straatmeubilair zal in antraciet worden uitgevoerd. Met deze ingrediënten hoopt het college en de commissie dat de ondernemers gestimuleerd worden om ook hun deel voor hun rekening te nemen. Raadslid Grinwis gaf aan dat wat de SGP betreft er een convenant afgesloten kan worden met de ondernemers, waarin afspraken worden gemaakt over het verticale gedeelte. Het was aanvankelijk de bedoeling dat de gemeente, op verzoek van de OVO (Ondernemers Vereniging Ouddorp) en andere ondernemers de ring een opknapbeurt zou geven. Daarbij heeft de gemeente gesteld dat zij dit willen doen, als de ondernemers aan de slag zouden gaan met hun eigen panden.
Omdat er ook plannen zijn om de verkeersrichting van de Stationsweg 1 richting te maken, en daarbij ook de Achterweg omgekeerd wil laten rijden, vroeg dhr. PC Grinwis zich af hoe zich dat verhoudt met het enkele jaren geleden opgestelde Verkeer Circulatie Plan. Daar zal nog eens goed naar gekeken moeten worden. De ring kan dan nu wel een opknap beurt krijgen, maar de SGP vindt ook dat dat er gekeken moet worden naar het parkeerterrein Dorpstienden. Ook hier zullen in de toekomst investeringen gedaan moeten worden. Het plan zal maandag 14 juli 2008 aan de ondernemers en andere belangstellenden worden voorgelegd. Ook de SGP is benieuwd naar de reacties op deze avond.

Gronden Breen
Het project gronden Breen loopt al een aantal jaren. Inmiddels is de wet veranderd en heet de procedure die gevoerd moet worden anders. De commissie ging wederom akkoord met het delegeren van de plannen aan het college. Er moet vaart gemaakt worden. In dat kader vroeg dhr. P.C. Grinwis zich af, hoe het tijdpad er nu eigenlijk uitziet. Volgens de projectleider dhr. A. Bijl zou het plan deze zomer ter visie worden gelegd, eind oktober kan dan de beoordeling van eventuele binnengekomen zienswijzen worden behandeld. Het bestemmingsplan kan dan begin 2009 in procedure worden gebracht. Daarnaast wordt een versnelde projectprocedure gevolgd waardoor het mogelijk kan zijn dat eind 2008 reeds een bouwvergunning verleend kan worden. Ook wees de SGP op het probleem van de waterberging. De grond aan de kant van het Smalle Einde is hoger dan aan de kant van de Waterweg. Wordt hier goed naar gekeken. Er blijkt oog te zijn voor deze problematiek, men verwacht dat door het aanbrengen van de open ruimte in het gebied hier geen verdere problemen.

Voormalig MAVO-terrein
Inmiddels is het zover dat de grond van het voormalig MAVO-terrein verkocht kan worden aan de woningbouwvereniging. Wel was de SGP benieuwd (gezien de discussie van de raad eerder hierover) om welke bedragen het gaat en dan met name wat blijft er over. Bestuurlijk is er in het verleden gesproken om eventuele gelden die hier over zouden zijn te bestemmen voor maatregelen in Stellendam, met name het Oranjeplein. Wethouder v.d. Vlugt gaf aan deze cijfers middels een MEMO te sturen aan de commissie. De bouwvergunning voor de project is inmiddels verleend aan de Woningbouwvereniging. Zoals de planning er nu naar uitziet zou aan het einde van dit jaar begonnen kunnen worden met de bouw van 31 woonzorgwoningen, 10 levensloopbestendige woningen, 4 starters woningen, 4 senioren woningen, 2 praktijkruimtes en 52 parkeerplaatsen.

Rondvraag
In de rondvraag gaf dhr Grinwis aan dat er vaart gemaakt moet worden met de oplossing van de kruising op de N57 nabij de Punt. Helaas heeft afgelopen weken weer een ernstig ongeval plaats gevonden. In een vorige commissie zijn er mogelijke oplossingen gepresenteerd. De wethouder zegde toe om bestuurlijk zijn invloed in dezen aan te wenden, om een snelle beslissing qua keuze en realisering te krijgen.

P.C. Grinwis