Commissie Puliekszaken krijgt ontwerp nieuwe school te zien

8 juli 2008

In de commissie Publiekszaken van 10 juli 2008, werd de commissie een presentatie getoond over het concept ontwerp voor de nieuwe school SmdB Koningin Beatrix te Ouddorp. Verder kwam aan bod de nieuwe APV, de jaarrekening van het Binnenhof en het instellen van een bestuurscommissie inzake het Streekarchief op ons eiland. Bij de mededelingen deelde de burgemeester mee, dat er op basis van het spreidingsplan van minister Klink, weer een poging is gedaan om de ambulance in Goedereede gestationeerd te krijgen.

In de commissie Publiekszaken van 10 juli 2008, werd de commissie een presentatie getoond over het concept ontwerp voor de nieuwe school SmdB Koningin Beatrix te Ouddorp. Verder kwam aan bod de nieuwe APV, de jaarrekening van het Binnenhof en het instellen van een bestuurscommissie inzake het Streekarchief op ons eiland. Bij de mededelingen deelde de burgemeester mee, dat er op basis van het spreidingsplan van minister Klink, weer een poging is gedaan om de ambulance in Goedereede gestationeerd te krijgen.

Realisatie nieuwbouw Koningin Beatrixschool te Ouddorp
De afgelopen twee jaar is er constructief overleg gevoerd tussen de gemeente en het schoolbestuur. In 2006 en 2007 is er een onderzoek geweest naar het verbouwen of nieuwbouwen van de school. Berekeningen hebben uitgewezen dat verbouw ruim 4 miljoen euro zou kosten, terwijl nieuwbouw ca. 3 miljoen zou kosten. De keus is dan al snel gemaakt. Dhr. Verdouw, die als projectleider en bouwadviseur betrokken is namens het schoolbestuur gaf middels een presentatie een doorkijk naar de toekomst. Allereerst is er een onderwijskundige visie opgesteld. Deze is vervolgens vertaald naar de nieuwbouw. Zo is van belang, dat er steeds minder klassikaal onderwijs wordt gegeven en steeds meer individueel. Ook het hele ICT-gebeuren wordt geïntegreerd binnen de lesprogramma’s. Ook mist deze school nu huisvesting voor ondersteunende diensten, als een schoolarts, of IB’ers. In de nieuwbouwplannen is ook de huisvesting voor onlangs opgerichte peuterspeelzaal Amalia opgenomen. Kortom, de school wil bouwen voor de toekomst. Ook het verkeersvraagstuk wordt meegenomen in de plannen. De gemeente gaat uit van normbedragen en daar zal het voor moeten gebeuren. Duidelijk is wel dat in het ideaal beeld wat geschetst is, keuzes door het schoolbestuur moeten worden gemaakt. Evenals de SGP, hadden alle partijen lof over de voorstellen. Met name de vormgeving sprak de commissie aan. Het duinlandschap, de golven en een boot, zouden herkenbaar worden in de nieuwbouw. Als het plan definitievere vormen gaat aannemen, zal er wederom een presentatie plaats vinden in de commissie. Nieuwbouw wordt overigens niet eerder dan 2010-2011 verwacht! In de investeringsparagraaf van de gemeente staat voor 2011 een bedrag van 3 miljoen euro voor nieuwbouw van deze school.

Jaarrekening Binnenhof
Voor het eerst sinds jaren heeft het Binnenhof een jaar positief kunnen afsluiten. Werd er bij de begroting nog gedacht aan een negatief resultaat van 600.000 euro, sloot de jaarrekening 2007 af met een positief resultaat van 125.000 euro. Een groot compliment aan bestuur en directie, alsmede alle medewerkers van dit bedrijf. Toch zijn er nog steeds zorgen voor de toekomst. Wet en regelgeving veranderen. Het bedrijf zal kleiner worden waardoor in de toekomst de arbeids- en productie capaciteit zal teruglopen. Daardoor zal de overhead moeten verminderen, wat frictie- kosten met zich mee zal brengen. Daarom is er voor gekozen om juist, nu er een positief resultaat is, een voorziening te treffen voor tegenvallers in de komende jaren. Wat de SGP betreft een goed initiatief. Door goed op de kosten te letten, een beter voorraadbeheer en het afstoten van onrendabele afdelingen is dit een resultaat om ‘blij en trots op te zijn’, aldus wethouder P. Feller.

APV
De APV van de gemeente is grotendeels gedereguleerd. Hiervoor gaf de commissie dan ook een compliment. De nieuwe APV zal ter inzage worden gelegd, zodat burgers kunnen reageren op deze APV, alvorens hij wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Dhr. K. Soeteman (SGP) merkte op, dat het een prime verordening was, waarbij duidelijk rekening gehouden is met wensen vanuit het verleden, doelend op o.a. het vloekverbod, wat middels een amendement op initiatief van de SGP is gehonoreerd door de raad.

Ambulance
De burgemeester deelde mee dat deze week de gemeente, mede namens de overige 3 eilandgemeenten, een brief gestuurd naar de Veiligheidsregio, waarin gewezen wordt op de mogelijkheden om mee te doen in het nieuwe gebouw voor de brandweer van Goedereede. Volgens het spreidingsplan van minister Klink zou de gemeente Goedereede recht hebben op een ambulancepost, zoals dat eerder ook het geval was. Achter de schermen wordt druk uitgeoefend om dit voor elkaar te krijgen.

P.C. Grinwis