Commissie geeft groen licht voor heli-platform

16 september 2008

In de commissie Grondgebiedzaken van 16 september j.l. kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: Voorstel m.b.t. het realiseren van een helikopterplatform nabij Port Zélande, vaststellen voorbereidingsbesluit tbv bouwplannen De Kous en Natural High, procedure voor advisering tegemoetkoming in planschade en een presentatie over de nieuwe Wet ruimtelijke ordening.

Nieuwe Wet ruimtelijke ordening
Door het bureau RBOI werd in grote lijnen aangegeven wat er precies met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening wordt bedoeld. Procedures gaan anders, en wat vooral belangrijk is: korter. De gemeente krijgt nieuwe instrumenten om de ruimte in de gemeente vorm te geven. In de presentatie werd duidelijk dat de provincie, als het een provinciaal belang betreft, zelf bestemmingsplannen kan vaststellen. De SGP vroeg zich af, hoe de procedures van handhaving en het vorderen van leges gebeurd, indien de provincie dit instrument gebruikt. Dit is nog niet geheel duidelijk. Wel is hiermee het gevoel aanwezig, dat het inzetten van deze instrumenten, uitholling van gemeentelijke bevoegdheid inhoud. Voorts dienen alle bestemmingsplannen per 1 juli 2009 digitaal te zijn. Het ministerie heeft hiervoor richtlijnen ontwikkeld. Ook dienden binnen vijf jaar alle bestemmingsplannen actueel te zijn, anders is er geen mogelijkheid tot inning van leges. De SGP drong nogmaals aan op een plan van aanpak. Het college zegde dit toe.

Kwaliteitsverbetering De Kous en Natural High
De SGP steekt niet onder stoelen of banken, dat het beoogde bouwplan van strandpaviljoen De Kous en de kitesurfschool ‘Natural High kitesurf & events’ een kwaliteitsverbetering is voor de Brouwersdam. Dit past ook geheel in het kader om de Brouwersdam meer op de kaart te zetten. De SGP vindt dit positief. Echter naar onze mening kan hier 6 dagen goed gebruik van worden gemaakt. Sport en spel op zondag is vanuit bijbels perspectief niet te verenigen met het vierde gebod uit de Bijbel. Daarbij komt nog, dat een gedeelte van de kitesurf school als shop, ook op zondag geopend kan zijn. Dit is in strijd met de winkelsluitingswet die we in onze gemeente kennen. Al eerder sprak de SGP, en een afgevaardigde van de CU, hierover met het college. Echter zonder resultaat. Daarom kon de SGP zich, evenals vorig jaar, niet vinden in het nemen van het voorbereidingsbesluit.

Helikopterplatform Port Zélande
Door Marina Port Zélande was in 2006 reeds een principe aanvraag ingediend voor het realiseren van een helikopterplatform nabij Port Zélande. Het college geeft aan dat vanuit het oogpunt van veiligheid dit een gewenste situatie is. Het helikopterplatform kan bij rampen en noodsituaties een belangrijke rol vervullen. Niet ontkent kan worden dat het helikopterplatform ook, en vooral, recreatief-toeristisch gebruikt zal worden. Gezien de bezoekers die gebruik maken van de haven en de appartementen is dit ook wel logisch. De aanvrager zal dan ook een goed evenwicht moeten vinden in het aantal helikoptervluchten en het toeristisch product wat wordt geboden. Geschat wordt dat het om maximaal 75 vluchten per jaar gaat. De SGP is geen tegenstander van dit plan en laat daarbij de veiligheid een grote rol spelen.

Procedureverordening advisering tegemoetkoming in planschade
Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening en het besluit ruimtelijke ordening met de daarbij behorende wet- en regelgeving in werking getreden. Hierdoor zijn er verbeteringen van de planschadewetgeving. Het besluit geeft aan dat gemeenten verplicht zijn een verordening vast te stellen waarin regels worden gegeven over de aanwijzing van een adviseur en de wijze waarop deze tot een advies komt. Middels deze verordening is dit geregeld, mits die door de raad op 2 oktober wordt vastgesteld.

P.C. Grinwis