Gemeenteraad weer bijeen na zomerreces

4 september 2008

Op donderdagavond 4 september pakte de gemeenteraad van Goedereede het politieke handwerk weer op. En dit keer was het een mannenbolwerk waarmee de gemeente bestuurd werd want, mevr. Poort, Keijzer en Rijerkerk waren niet aanwezig. Ook dhr. Sperling was met vakantie. De agenda leverde weinig problemen op voor het college. Het venijn zat dan ook deze avond in de staart. Een van de laatste punten van de ingekomen stukken verdiende dan ook geen schoonheidsprijs. Daar was zowel de raad als college van overtuigd. Wethouder A. Admiraal kreeg een speciaal welkomstwoord. Hij bedankte dan ook een ieder voor de kaarten (400), brieven, fruit of bloemen. Ook een bijzonder woord voor het college dat zijn portefeuille zo geweldig heeft beheert.

Op donderdagavond 4 september pakte de gemeenteraad van Goedereede het politieke handwerk weer op. En dit keer was het een mannenbolwerk waarmee de gemeente bestuurd werd want, mevr. Poort, Keijzer en Rijerkerk waren niet aanwezig. Ook dhr. Sperling was met vakantie. De agenda leverde weinig problemen op voor het college. Het venijn zat dan ook deze avond in de staart. Een van de laatste punten van de ingekomen stukken verdiende dan ook geen schoonheidsprijs. Daar was zowel de raad als college van overtuigd.

Admiraal weer terug in vak W
Een speciaal welkom was er deze avond voor wethouder A. Admiraal (SGP), die in verband met een zware hartoperatie nu na 6 maanden weer terug was. Nadat de burgemeester hem een aantal woorden had toegesproken, bedankte hij de burgemeester voor de taak die zij op zich had genomen om op een bijzondere manier met het thuisfront van Admiraal contact te houden. Hierdoor was hij ‘diep geraakt’. ‘Ik ben de Heere God dankbaar dat ik de taak weer mag oppakken’. Hij doet dat met veel plezier en interesse. Ook bedankte hij alle fracties in de raad en alle personen die hem een bloemetje, fruit, een brief of kaart stuurde. ‘Bedankt voor het medeleven, bijna 400 kaarten zijn ontvangen’. Op een bijzondere manier heeft het college e.e.a. opgepakt, samen met de secretaris en de griffier. Hij constateerde dat er goed invulling was gegeven aan de portefeuille die hij beheert.

Gronden Breen
Omdat de wet op der Ruimtelijke Ordening per 1 juli is veranderd, dient er een ander traject gevolgd te worden inzake de planontwikkeling van de Gronden Breen. Het betekent onder meer dat er niet meer kan worden gewerkt met de vrijstellingsprocedure als bedoeld in artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. De nieuwe Wet ruimtelijke ordening maakt mogelijk om voor de eerste fase van de planontwikkeling gebruik te maken van de projectprocedure (projectbesluit). Met het oog op de voorgang van het project delegeerde de raad de bevoegdheid tot het nemen van een projectbesluit aan burgemeester en wethouders. Het archeologisch onderzoek is weer opgepakt. Naast een late Middeleeuwse laag, is er ook een Romijnse laag die in kaart wordt gebracht. E.e.a. loopt nog steeds binnen de gestelde budgetten zo verzekerde de wethouder de raad.

Verkoop voormalig MAVO-terrein
Het terrein waarop de MAVO in Stellendam stond is verkocht aan de woningbouwvereniging die hierop 31 zorgwoningen, 10 levensloopbestendige woningen, 4 starters woningen, 4 senioren woningen, 2 praktijkruimtes en 52 parkeerplaatsen op gaat realiseren. Als het aan de gemeenteraad ligt dan moet er zo snel mogelijk de schop in de grond. Overigens worden alleen de gronden verkocht waarop wordt gebouwd. De gronden met een openbare bestemming blijven in eigendom van de gemeente, aangezien ook het beheer en onderhoud in handen is van de gemeente

Planontwikkeling Nieuwbouw voor Koningin Beatrixschool te Ouddorp
Reeds vele jaren wordt er al gesproken over verbouw of nieuwbouw van de School met de Bijbel ‘Koningin Beatrix’ te Ouddorp. Inmiddels hebben de plannen een vorm aangenomen dat het tijd wordt voor de gemeenteraad om nadere stappen te zetten. De raad was overigens unaniem van mening dat deze school er op dezelfde locatie kan komen. Een practig plan, waar de raad het normbedrag graag voor beschikbaar stelde. Het gaat dan om een bedrag van ruim 3 miljoen euro. Dit bedrag is opgenomen in de investeringsparagraaf van 2011.

Ingekomen stukken
Meer spreektijd vergde de behandeling van de ingekomen stukken. Dhr. T. Human (SGP) benadrukte nog eens dat de gemeente de verwachte problemen, mocht het zover komen dat de Eendrachtsdijk te Stellendam toch wordt afgegraven, serieus moet nemen. Overigens is het nog lang niet zover. De gemeenteraad heeft hierin wel het laatste woord. Hij benadrukte 1 facet van de vele argumenten tegen afgraven. Nu is het een veilige situatie met het tunneltje onder de weg, maar hoe zal het zijn als alles gelijkvloers wordt?

Dhr. J. Klepper (SGP) merkte op dat hij ingenomen was met de brief die het college had geschreven aan de provincie inzake de discussienota: ‘Grensoverschrijdend samenwerken en samengaan’. In de brief stelde de gemeente dat de gemeente hierin autonoom is. De provincie zet druk op samenwerking en samenvoeging. De SGP te Goedereede vindt dat de provincie dwingend bezig is. Zo komen we bijvoorbeeld alleen voor subsidie in aanmerking als we gezamenlijk projecten aandragen. Hierbij haalde Klepper het voorbeeld aan van kunstvoorwerpen waarop alleen subsidie is aan te vragen als het eilandbreed gebeurd. De SGP-er gaf aan dat samenwerking niet verkeerd is, zeker niet, dat moeten we meer doen, maar had duidelijk moeite met het dwingende van de provincie hierin.

SGP-er P.C. Grinwis had er duidelijk moeite mee dat de ‘trilling’-schade die, volgens een burger, veroorzaakt is door toedoen van de gemeente na werkzaamheden, niet op een goede manier opgelost kon worden. Er blijft verschil van inzicht tussen de ‘deskundigen’ en deze burger. Grinwis onderstreepte dat het van belang is, om vooraf de situatie goed op te nemen, zodat er achteraf geen problemen over kunnen ontstaan. Overigens was de SGP-fractie ook blij met de positieve brief van een burger, die wel naar tevredenheid is geholpen.

Een aantal fractie gaven hun reactie op de brief die het bestuur van de PSZ Amalia onlangs had geschreven. Ook in de kranten heeft hier iets van gestaan. Wat de SGP betreft, was er geen herkenning in deze brief. De SGP heeft altijd gepleit voor een goede regeling met deze PSZ. Ze is juist op de laatste vergadering nog op de bres gesprongen voor deze voorziening, om de subsidie veilig te stellen.

De verkoop van de Delta-Industrieweg 38-40 en 42 leverde meer stof op. Het waren in het bijzonder de oppositie partijen die kritiek hadden op de gang van zaken. Overigens deelde de coalitie die mening. De procedure had anders gemoeten, daar waren college en raad het wel met elkaar eens. In het kort komt het er hier op neer, dat het college een deal heeft gesloten met een koper. Zij was volgens de rechter hiertoe gerechtigd dit te doen. In de deal zit ook het opknappen van de panden ter plaatse. Echter deed het college, de raad een voorstel doen toe komen voor verkoop van de gronden. De raad vond dat het voorstel ten eerste te laat op de agenda was gezet (3 uur voor de vergadering) en dat er een taxatie ontbrak. Vervolgens kwam het college in januari met een voorstel om maar niet over te gaan tot verkoop. Hierop spande de koper een kortgeding aan, waarin de gemeente in het ongelijk werd gesteld. De rechter bepaalde dat het college gemachtigd was om een privaatrechtelijke overeenkomst te sluiten en dat de raad dit niet meer kan blokkeren. Dat raad en college hier lering uit mag trekken is wel duidelijk.

Dhr. T. Human informeerde tenslotte naar de stand van zaken rondom Oosterpark: ‘Al tien jaar lang is er door wel 4 gedeputeerden een positieve grondhouding aangenomen en zijn er mondelinge toezeggingen. Maar nog steeds geen groen licht. Wanneer kunnen deze bestuurlijke toezeggingen verzilverd worden?’ Wethouder Admiraal had duidelijk werk gemaakt van de historie van het park. Het is inmiddels een dossier van 30 cm dik, zo verzekerde hij de raad. Hij gaf aan dat nu alle politieke partijen hun fracties in de Provinciale Staten moeten benaderen, of nogmaals moet benaderen omtrent dit dossier. En voordat Patrick Polie van het Verenigd Gemeente Belang zich af kon vragen welke fractie hij moest benaderen, gaf wethouder Admiraal hem de opdracht om de Commissaris van de Koningin te benaderen.

P.C. Grinwis