Programmabegroting 2009

30 september 2008

De programmabegroting 2009 is in concept inmiddels verschenen en uitgereikt aan de raadsleden. Overigens ligt de ontwerpbegroting voor een ieder ter inzage en is algemeen verkrijgbaar. Nog gemakkelijker is het downloaden van onze site. De raadsfracties kunnen concrete, schriftelijke vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders tot uiterlijk maandag 6 oktober 2008 om 12.00 uur bij de griffier. De vragen kunnen zowel technisch als beleidsmatig van aard zijn. Het college beantwoordt de vragen uiterlijk 14 oktober 2008. De behandeling van de programmabegroting vindt plaats in de vergadering van de gemeenteraad van donderdag 30 oktober 2008. U bent daarbij van harte welkom.

De indeling van deze begroting komt overeen met die van vorig jaar, waarbij ervoor gekozen is doelstellingen en actiepunten duidelijk en herkenbaar neer te zetten. Dit geschiedt aan de hand van de drie leidende W-vragen: Wat willen we bereiken?, Wat gaan we doen? en Wat mag het kosten? Voor de goede orde worden deze vragen in elk programma herhaald. Elk programma sluit met een financiële analyse.

Elk programma begint met een korte uiteenzetting van de reikwijdte ervan, waarna het beleidskader is neergezet. Dat beleidskader houdt de bestuurlijke visie met betrekking tot het desbetreffende begrotingsonderdeel en wordt in de meeste gevallen gevormd door een aantal eerder ter zake door de gemeenteraad vastgestelde nota’s. Bij de beantwoording van de drie W-vragen is gebruik gemaakt van een tabelvorm. Doelstellingen en actiepunten zijn daarbij steeds expliciet benoemd, waarbij voornamelijk voor wat betreft de actiepunten getracht is deze zo concreet mogelijk te maken. Ook de financiële consequenties zijn daarbij puntsgewijs vermeld, zowel voor het jaar 2009 als eventueel voor navolgende jaren. De informatiewaarde van de programmabegroting als geheel is hierdoor hoog te noemen.

In de programma’s wordt steeds voor de doelstellingen, actiepunten en financiële gevolgen een cijfercombinatie gehanteerd. Deze cijfercombinatie is opgebouwd uit het nummer van het desbetreffende product, gevolgd door een volgnummer. Achter het nummer staat de naam van het desbetreffende (deel-)product en een kort thema vermeld. Een en ander loopt synchroon met de nummering van de managementrapportages voor wat betreft 2009 en vormt op deze manier een belangrijk instrument in het kader van de bedrijfsvoering. De opzet van de rapportage over de in de programmabegroting vermelde actiepunten wordt zodoende meer gestructureerd.

Voor wat betreft de bij de programma’s behorende financiële overzichten geldt dat lasten en baten gescheiden worden weergegeven, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen prioriteiten en bestaand beleid. Het bestaand beleid wordt per product weergegeven. De niet beïnvloedbare baten en lasten vindt u onderaan in het overzicht afzonderlijk genoemd, onderverdeeld in mutaties reserves en voorzieningen, kapitaallasten en overhead. De kolom ‘raming 2008’ betreft de stand inclusief de 6e begrotingswijziging naar aanleiding van de vaststelling Voorjaarsnota 2008 en Kadernota 2009.