Toekomstvisie Goedereede gepresenteerd aan commissie PuZa

18 september 2008

De presentatie van de toekomstvisie nam een groot gedeelte van de avond in beslag. Daarnaast werd in de commissie Publiekszaken van 18 september jl behandeld: Een evaluatie van de visie ‘handreiking aan de samenleving’, over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Goedereede, kwam er een voorstel inzake de gemeentelijke samenwerking op Goeree-Overflakkee, het beleidsplan Veiligheidsregio en werd tenslotte gesproken over de projecten die ingediend gaan worden in het kader van de leefbaarheidsprojecten tranche 2009-2011.

Toekomstvisie
In opdracht van de gemeente Goedereede heeft het bureau ‘RDH’ een toekomstbeeld voor de gemeente opgeschreven. Dit behelst een overkoepelende visie m.b.t. de reeds aanwezige beleidsnota’s. Daarnaast biedt dit instrument de ingrediënten voor de Regionale Structuurvisie, die eilandelijk wordt opgesteld. In de presentatie kwam duidelijk naar voren, dat in de gemeente eigenlijk ‘Alles kan, maar niet te’. Daarnaast werd nogmaals duidelijk dat er drie totaal verschillende kernen zijn en dat de visie streeft naar een goed voorzieningen niveau ook in 2020. Kenmerkend zijn: de natuur, rust, kust en ruimte, maar ook de schoonheid van het eiland, de authenticiteit, de verbondenheid en de (verborgen) trots. Een citaat uit de toekomstvisie: ‘De identiteit van de gemeente wordt verder gevormd door het van oudsher overwegend behoudende en christelijke karakter van de bevolking. Dit karakter komt enerzijds tot uitdrukking in de onverwoestbare arbeidsmentaliteit en anderzijds in het respecteren van de zondagsrust op basis van geloofsovertuiging. Het karakter van de gemeenschap is naast de schoonheid van het landschap voor veel recreanten een reden om in de gemeente Goedereede hun vakantie door te brengen’. Op maandag 6 oktober wordt de toekomstvisie aan de bevolking gepresenteerd. Op 30 oktober zal de gemeenteraad een besluit nemen over dit document.

Handreiking aan de samenleving
In een heldere presentatie zetten twee medewerkers van de gemeente een beeld neer over de diverse prestatievelden binnen de WMO. Stil gestaan werd ondermeer bij het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Een groot deel stond in het teken van het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking. Hierin werd duidelijk dat de gemeente een brede blik heeft op de klant en er verder wordt gekeken dan alleen het probleem op zich. Juist ook naar de omstandigheden, waarbij vanuit diverse instanties hulp geboden kan worden.

Samenwerking op Goeree-Overflakkee
Reeds geruime tijd worden de agenda’s van de bestuurders gevuld met bijeenkomsten in het kader van de samenwerking tussen de gemeente op het eiland. Duidelijk is dat de ene gemeente verder wil dan de andere. Voor Goedereede geldt unaniem, dat er beslist op een goede manier samengewerkt moet worden, maar dat fusie niet bespreekbaar is. In een voorstel, vanuit de 4 college op het eiland, kwam naar voren dat er eerst gekeken moet worden naar de ambtelijke samenwerking, waarbij direct daarna de bestuurlijke aansturing onderzocht zou worden, passend bij het model wat er gekozen wordt. Duidelijk is dat de gemeente Goedereede hiermee een grote stap heeft gezet richting de andere gemeenten op het eiland. Dhr. Tanis (SGP) vond dat er veel energie gestoken was in diverse overlegsessies. De visie van de SGP te Goedereede is dan ook niet veranderd. We moeten als bestuur dicht bij de bevolking staan en gericht op een specifieke aanpak van de onderwerpen. Uiteraard speelt daarbij de identiteit en eigenheid van de bevolking een belangrijke rol. Ook vanuit andere fracties klonken deze geluiden. De commissie adviseerde de raad om in te stemmen met het voorstel zoals dit door het college is voorgesteld, waarbij duidelijk was dat een fusie, absoluut een brug te ver was.

Het concept beleidsplan 2008-2012 Veiligheids Regio Rotterdam-Rijnmond
In dit beleidsplan wordt beschreven de opbouw en de werkwijze van de Veiligheids Regio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Het plan gaat o.a. in op de mogelijke rampen die in de regio kunnen gebeuren. Maar ook wie er partners zijn in het geheel van de VRR, en dat zijn er nog al wat. Energiemaatschappijen, waterschappen, gemeenten, brandweer, geneeskundige hulp, media, politie en noem maar op. Dhr. Soeteman (SGP) vroeg zich af, of de risico’s m.b.t. het drinkwater en het radarstation in Ouddorp in kaart waren gebracht. De burgemeester ging hier wel vanuit, maar zou dit voor alle zekerheid navragen bij de VRR.

Leefbaarheidsgelden Tweede Maasvlakte
In het kader van de aanleg van de Tweede Maasvlakte is in het Akkoord Alders een pakket leefbaarheidsmaatregelen overeengekomen voor de gemeente Goedereede. De gemeente is in het kader van de tweede tranche gevraagd om op korte termijn een opgave te doen van de projecten in de periode 2009-2011. Het bedrag wat hiervoor staat is 2 miljoen euro. Het college stelde voor om de volgende projecten aan te melden:

  • het herinrichten van de Oude Nieuwlandseweg tussen de Koolweg en Oosterweg
  • het verbeteren van de wandelmogelijkheden Oude Nieuwlandseweg
  • collectieve recreatieve voorzieningen (wordt nog nader uitgewerkt)
  • revitalisering centrum Ouddorp (tweede fase)
  • opknappen haven van Goedereede

SGP-er H. Tanis constateerde dat deze projecten 1,5 miljoen omvatte en vroeg zich af of we de 0,5 miljoen in een later stadium mochten invullen. De burgemeester bevestigde dat, waarna de SGP akkoord ging met dit voorstel.

P.C. Grinwis