De kracht van de kleinschaligheid

2 oktober 2008

Diverse argumenten gingen donderdag 2 oktober 2008 over de raadstafel als het ging om het voorstel om te komen tot een onderzoek naar één ambtelijke organisatie op het eiland. Alle politieke partijen waren het in ieder geval hier over eens, dat een fusie van de 4 gemeenten op het eiland, wat Goedereede betreft niet aan de orde is. Iedere partij had zo zijn eigen argumenten om het voorstel van het college te steunen. ‘We hebben dan de kracht van één ambtelijke organisatie, plus de kracht van de kleinschaligheid’, zo typeerde SGP-fractievoorzitter J. Klepper het voorstel.

Agenda
Op de agenda stond naast het voorstel voor intergemeentelijke samenwerking, het voorstel voor een helikopterplatform, het bouwplan van De Kous en Natural High, een procedureverordening Planschade, de evaluatie WMO en het concept beleidsplan 2008-2012 van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Deze punten kregen de steun van de SGP-fractie, behoudens het vaststellen van een voorbereidingsbesluit ten behoeve van de bouwplannen De Kous en Natural High. Woordvoerder P.C. Grinwis gaf aan, dat de SGP-fractie positief staat tegenover de kwaliteitsverbetering, die het bouwplan met zich meebrengt. De SGP waardeert het dat ondernemers willen investeren in en nabij de Brouwersdam. ‘Een goede voorziening voor 6 dagen’. Toch stemde de SGP-fractie in de commissie tegen. Dit heeft te maken met het feit dat de SGP de zondag, op grond van de Tien Geboden, waardeert. De SGP is nooit voorstander geweest van horeca-achtige activiteiten op zondag. ‘De Zondagswet laat dit echter toe, maar dat betekent nog niet dat we hier voor zijn’. Anders is het met de winkelsluitingswet, die gemeentelijk is geregeld. Na vragen aan het college, bleek, dat de shop in het desbetreffende pand op zondag geopend kan zijn en het college hierop niet zal handhaven. Evenals in 2006 stemde de SGP daarom tegen dit voorstel.

Intergemeentelijke samenwerking
Door de vier colleges was een voorstel voorbereid, waarbij een onderzoek gestart zou worden om te komen tot de vorming van één ambtelijke organisatie voor de vier gemeenten en het ISGO en dit model te vergelijken met varianten binnen het Samen En Toch Apart-model. Daaraan gekoppeld was het verrichten van een onderzoek naar de beste bestuurlijke samenwerkingsvorm tussen de vier gemeenten, passend bij de gekozen ambtelijke samenwerkingsvorm onmiddellijk nadat het ambtelijk model was bepaald. Goedereede is nooit voorstander geweest van een fusie op het eiland. Toch is het de gemeente geweest die het meest heeft bewogen. De partijen stonden dan ook allen achter het college.
Dhr. J. Klepper gaf aan dat het, wat de SGP betreft, zelfs niet zover hoefde te gaan. Goedereede is hiermee ver tegemoet gekomen naar de andere gemeenten toe. ‘We willen de beste bestuursvorm voor de burgers en naar onze mening is de zelfstandigheid van de gemeente de beste’. De afstand tot de burger wordt met één gemeente op het eiland wel erg groot. Daarnaast zijn er voor de SGP argumenten om zelfstandig te blijven. Hierbij speelt de identiteit van de gemeente een belangrijke rol. ‘De identiteit, die ook voor veel recreanten belangrijk is, waarin we ons onderscheiden’, aldus Klepper. Te denken valt ook aan de zondagsrust, het inzetten van middelen, inkomsten uit de recreatie voor recreatie en voor ons als gemeenschap. ‘We moeten dat nog maar zien, als het één gemeente wordt’. Daarbij refereerde Klepper ook aan de argumenten die genoemd staan in de nota: ‘Vier of één?’ of: ‘Vier én één?’ die de SGP eilandelijk heeft opgesteld. Ook de SGP-achterban geeft aan niet tot één gemeente over te gaan. ‘Bij het voorliggende voorstel hebben we de kracht van één ambtelijke organisatie plus de kracht van de kleinschaligheid’ aldus de SGP-fractievoorzitter.