Raadsvergadering 30 oktober 2008 – begroting 2009

30 oktober 2008

Op donderdag 30 oktober werd in een recordtijd door de gemeenteraad de begroting voor 2009 vastgesteld. Reeds kwart over tien kon de burgemeester de hamer laten vallen en was de begroting 2009 een feit. Daarnaast kwam de starterslening aanbod en werd er goedkeuring gegeven aan een kwaliteitsverbeteringsplan inzake recreatiepark Toppershoedje te Ouddorp.

Reeds in het voorjaar van 2008, kwam naar voren dat het nog niet zo een-twee-drie eenvoudig was om de begroting voor 2009 en verder dicht te krijgen. Belasting verhogingen waren niet uitgesloten. Het college stelde een pakket met maatregelen voor om de begroting sluitend te krijgen. Eén ervan was het stopzetten van de afschrijving op gebouwen. De SGP vond dit toen niet direct verstandig. Hiermee zou de gemeente haar weerstandscapaciteit (stille reserve) gaan inzetten. Inmiddels is deze maatregel teruggedraaid.

De gepresenteerde begroting liet eerst een stijgingspercentage van 4,88% zien voor de OZB. Voor 2008 was dit 1,5%. Inmiddels is duidelijk dat de septembercirculaire meevalt. In dit schrijven van het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt aangegeven op hoeveel geld de gemeenten kunnen rekenen uit de algemene uitkering gemeentefonds. De uitkomst hiervan komt tot stand door diverse factoren. Zo is onder meer van belang hoeveel oppervlakte de gemeente heeft, hoeveel huizen er staan, het aantal personen boven en onder de 65 jaar, maar ook het percentage van lasten die de gemeente aan haar burgers oplegt. Is dit aan de lage kant, dan is er een regel, dat de gemeente gekort wordt door het Rijk. Zij redeneren: ‘je moet het eerst maar bij je eigen burgers halen’.

Reeds vele jaren lang wordt onze gemeente gekort vanuit het gemeentefonds, omdat wij niet de burgers opzadelen met forse OZB-bedragen. Na de berekening vanuit de septembercirculaire blijkt dat er een meevaller is te verwachten. Reden genoeg voor het college om de extra verhoging van de OZB af te grendelen naar 3,5%, zijnde ongeveer het inflatie-percentage waarmee de gemeente ook aan de uitgavenkant mee te maken heeft.

Nieuw is wel dat u vanaf 2009 niet meer een vast tarief van een eenheidsbedrag ( 2500 euro) betaald maar een percentage van de waarde van het onroerend goed. Wij hebben in een informatiebijeenkomst voor de raad voorgesteld om in het vervolg het bedrag wat men moet betalen aan te geven per 1000 euro, zodat burgers makkelijk kunt rekenen om welke OZB-bedragen het gaat.

Fractievoorzitter Klepper vertolkte in de raad van 30 oktober j.l. namens de SGP het volgende over de begroting: ‘Het is een duidelijke begroting die de ambities van het college weergeven’. Verder gaf hij aan dat het ook een sluitende begroting was, zij het met een lichte belastingverhoging. ‘De gemeente moet op een goede manier haar taak kunnen vervullen, niet luxe maar op een adequate manier’. Verder wenste hij het college veel wijsheid en zegen toe voor het komende jaar.

Om de behandeling van de programmabegroting zo efficiënt mogelijk te maken, worden er eerst vragen geformuleerd door de politieke partijen, die vervolgens door het college schriftelijk worden beantwoord. Bij de behandeling van de begroting kunnen de partijen vragen stellen over de beantwoording van het college. Tevens is er de mogelijkheid om via een motie of amendement wijzigingen aan te brengen in de begroting.

De SGP stelde onder meer vragen over de ambulancepost voor Goedereede, het uitstellen van de reconstructie Molenkade te Stellendam, het verbeteren van het parkeerterrein te Ouddorp, Schoolmaatschappelijk werk en het actueel maken en houden van bestemmingsplannen.