Oosterpark Ouddorp op de agenda bij Statenfractie CU/SGP

14 november 2008

Op initiatief van de fracties van de SGP en ChristenUnie van de gemeente Goedereede is overleg gevoerd met de ChristenUnie/SGP-fractie in de Provinciale Staten van Zuid- Holland. Onderwerpen van gesprek zijn geweest, de woningbouwprojecten Gronden Breen en Oosterpark en de natuurplannen in de Zuiderdieppolder. Het gesprek is van beide zijden plezierig en constructief verlopen.

Voor de slepende kwestie van de bouwlocatie Oosterpark in Ouddorp zijn in het verleden door verschillende gedeputeerden diverse bestuurlijke toezeggingen gedaan, maar niet aan Provinciale Staten voorgelegd. Deze zomer sprak de Statencommissie uit met de beoordeling van de voorstellen uit de streek te willen wachten op de regionale structuurvisie.

De heer P.C. Grinwis gaf namens de Goereese fracties aan dat het niet nodig is om te wachten op een regionale structuurvisie. De provincie keurde immers ook in andere gemeenten bestemmingsplannen voorafgaand aan de structuurvisie goed. De Statenfractie erkende dit. De heer H. van Dieren gaf namens de Statenfractie aan in een eerstvolgende Statencommissievergadering de gang van zaken rond deze goedkeuring opnieuw aan de orde te stellen. Vooral ook omdat een vastgestelde regionale structuurvisie in het komende halfjaar nog niet vastgesteld kan zijn.

Ook de problematiek met betrekking tot de natuurplannen in de Zuiderdieppolders werd besproken. De heer T. Human verwoordde nogmaals de gevoelens van de streek, waar de overgrote meerderheid niets voelt voor de eerder ingediende plannen van DeltaNatuur; ‘We moeten dat als een gepasseerd station zien’.

Lokaal spreekt men inmiddels volop over een alternatief. In dit alternatief worden boerenbedrijven gespaard, zodat er geen onnodige kapitaalsvernietiging plaatsvindt. De Statenfractie is blij dat er over alternatieven gesproken wordt. Zij voelt zich echter wel politiek gebonden aan de opdracht van het Rijk om 3000 hectare natuur te realiseren in de Zuid-Hollandse delta. De Statenfractie erkende echter bij monde van de heer C. Schaapman dat de mogelijkheid bestaat dat er ja gezegd wordt tegen de natuurdoelstellingen, maar dat die om diverse praktische redenen niet uitvoerbaar blijken. Tijdens het gesprek werd van beide zijden geconstateerd dat de alternatieve natuurplannen de voorkeur hebben boven de oorspronkelijke plannen van DeltaNatuur. De Statenfractie van de ChristenUnie/SGP staat positief tegenover de alternatieve natuurplannen, die op meer draagvlak kunnen rekenen in de streek.

persbericht SGP-CU fractie Goedereede