Toekomstvisie Goedereede 2020 vastgesteld!

27 november 2008

In de raadsvergadering van donderdag 27 november 2008 is door de voltallige raad de toekomstvisie unaniem aangenomen. De SGP liet zich kritisch uit over de te bouwen huizen in de toekomst van met name in Ouddorp. De eerder in de toekomstvisie opgenomen aantal van 225 woningen voor Ouddorp werd na intensief vooroverleg met het college op voorstel en aandringen van de SGP verhoogt. De SGP wil hiermee de vergrijzing, die volgens de berekeningen is ingetreden in Ouddorp, stoppen. Dhr. P.C. Grinwis deed hiervoor een dringend appel: ‘We moeten de uitstroom van jongeren vanuit onze gemeente stoppen, om de leefbaarheid en de vitaliteit van met name Ouddorp te waarborgen’.

Gemeente Goedereede Woningbouw was 1 van de 2 onderwerpen die deze avond nogmaals in de raad werd besproken. Hiervoor had de SGP aanvankelijk een amendement in gedachten waarbij men wilde regelen dat Ouddorp in de toekomst meer zou mogen bouwen, in tegenstelling tot hetgeen in de concept Toekomstvisie was neergezet. De SGP vond dat dit onvoldoende aandacht krijgt in de toekomstvisie. Het bureau dat het maken van de Toekomstvisie begeleidde gaat uit van een prognose die gebaseerd is op cijfers van 2008. Daarin zit reeds een stuk vergrijzing van de kern Ouddorp. Dit heeft grotendeels te maken met het feit dat we de laatste 10 jaar geen grote bouwprojecten meer hebben kunnen realiseren. De SGP voerde aan dat we deze vergrijzing juist moeten keren en niet lijdzaam afwachten. Zorgen voor voldoende woningen om de vitaliteit en leefbaarheid van Ouddorp op peil te houden. De SGP voerde hierbij aan dat nu juist het woningbehoefteonderzoek wat de gemeente zelf heeft gehouden eind 2005 begin 2006 aangeeft dat in Ouddorp voldoende moet worden gebouwd. In dat rapport wordt gesteld 400 woningen nodig te hebben. De Toekomstvisie gaat over een nog langere termijn. Uiteindelijk is de SGP blij met de wijziging die het college gaat aanbrengen in de visie van 225 naar 400. De SGP vraagt zich wel af of dit voldoende is om de aanwas van eigen bevolking te kunnen opvangen, daar dient alles op gericht te zijn.

De Toekomstvisie vind de SGP overigens een goed doordacht plan. Het document is op een goede manier tot stand gekomen, waarbij er overleg is geweest met diverse partijen in de samenleving. Ook de bevolking heeft input kunnen leveren en is het plan tot 2 keer toe gepresenteerd. Meer dan 25 onderliggende nota’s zijn gebruikt om te komen tot een integrale afweging voor onze gemeente. De SGP vind dan ook dat de Toekomstvisie een evenwichtig beeld en richting geeft voor de toekomst Deo Volente 2020. ‘De Toekomstvisie is de input voor de regionale structuurvisie 2030, en daar hangt veel vanaf. De gemeente Goedereede heeft keuzes gemaakt om de leefbaarheid van de kernen te stimuleren’. De SGP is verheugd dat er in de Toekomstvisie nadrukkelijk rekening is gehouden met de christelijke identiteit en het karakter van de gemeente. Dit komt o.a. tot uiting in het respecteren van de zondagsrust. Verder zijn in de toekomstvisie de basisbehoeften van de gemeente totaal en per kern in beeld gebracht. Hierbij benadrukte Grinwis nogmaals het belang van de aanwezigheid van een ambulancepost in onze gemeente!

Een aantal onderdelen uit de toekomstvisie werd door de woordvoerder van de SGP nogmaals benadrukt:

Brouwersdam

  • Ontwikkeling van recreatie/watersportgebied, met daarbij de beleving van de natuur
  • Aandachtspunt vanuit SGP is het doortrekken van de RTM lijn naar Ouddorp

Ouddorp

  • Aandacht en versterking van karakter van Ouddorp (lintenstructuur)
  • Ouddorp-Bad, clustering van recreatieve activiteiten

Goedereede

  • Mogelijke inpassing van landgoederen
  • Toegankelijk voor recreatieve doelgroep: watersport
  • Ontsluiting Nieuwe-oostdijk

Stellendam

  • Stellendam heeft de meeste aandacht gekregen
  • Creëren van een kloppend hart (o.a. havenkanaal, recreatieve ontwikkeling)

Eigenlijk bleef vanuit de discussie in de commissie Publiekzaken 1 item over: De eventuele ontwikkeling van de zuidkant van Stellendam (Wouterinapolder). Het Innovatieplatovorm (IP) had er duidelijk moeite mee dat juist dat deel vanuit hun visie was geschrapt. Ook een aantal politieke partijen hadden hiermee duidelijk moeite. Een poging om via een VVD-amendement dit nogmaals op de agenda te krijgen middels een apart diepgaand onderzoek strandde. De SGP heeft zich tussen de commissievergadering en de raadsvergadering nader verdiept in dit onderdeel van het plan en moet erkennen dat er een aantal argumenten naar voren werden gebracht die het overdenken waard zijn. Zo geeft het IP aan dat het plan makkelijker te realiseren zou zijn, dat het een stimulerend effect kan hebben op de totaal ontwikkeling van Stellendam. Het plan zou op korte termijn te realiseren zijn, en dat moet de SGP ook onderkennen dat het plan er aantrekkelijk uit ziet. De SGP heeft dit dan ook in haar integrale afweging nogmaals meegenomen. De fractie vraagt zich dan ook af, of het wel verstandig is om zowel een ontwikkellocatie in Noord, als in Zuid te claimen. Bij elke locatie ligt een natuurgebied. De SGP vindt het planologisch niet verstandig om op beide locaties te ontwikkelen. De fractie denkt dat de kracht van 1 sterke locatie meer bijdraagt tot economische/leefbaarheid van Stellendam. De noord variant is bovendien dichter bij het te maken hart van de kern van Stellendam gesitueerd. Overleg met provincie leverde in het verleden geen mogelijkheden voor invulling van de zuid-variant.