Gemeenteraad steunt voorstel voor onderzoek naar subsidie visserij

18 december 2008

De gemeenteraad steunde unaniem de motie die het CDA, namens de SGP, VGB en CU indiende om de visserijsector te stimuleren. Met het bedrag van 30.000 euro, bestemd voor onderzoek en het daadwerkelijk binnenhalen van subsidiegelden, met name vanuit de Europese Unie, kan de gemeente expertise inhuren, zo stelde wethouder Admiraal, die collega-wethouder v.d. Vlugt tijdens zijn afwezigheid verving.

Er zijn op verschillende plaatsen subsidies te halen. met name voor visserij aangelegenheden is het de EU die geld beschikbaar wil stellen voor de visserij sector en visserijgemeenschappen. Dit heeft alles te maken met de tegenslagen die de sector de laatste tijd heeft te verwerken. Voor innovatie en duurzaamheid is er dan ook subsidie aan te vragen. Echter is het dermate ingewikkeld dat hiervoor specialistische kennis voor nodig is. Aan gezien de provincie Zuid-Holland hieraan geen of in ieder geval weinig prioriteit geeft, is het een goede zaak dat de gemeente dit oppakt. De SGP heeft al meerdere keren aangegeven dat we werk moeten moeten van subsidies. Al eerder is met succes subsidie verworven! Wel moeten we realiseren, zo gaf dhr. P.C. Grinwis aan, dat er cofinanciering moet plaats vinden. Dat betekent dat gemeente, provincie of sector ook een groot gedeelte voor haar rekening moet nemen, als de subsidie wordt toegekend. Op de vraag of het reëel is dat de 30.000 euro weer teruggestort wordt in de gemeentekas op het moment dat subsidie is verkregen, antwoordde de woordvoerder van de SGP, dat het geld ten goede komt aan de visserijsector en de visserijgemeenschap, wat inhoud dat dit ten goede komt aan onze gemeenschap.

Motie onderzoek versterking visserij
De raad van de gemeente Goedereede in vergadering bijeen op 18 december 2008, gehoord de beraadslaging, overwegende,

  • dat de visserij van groot belang is voor de gemeente Goedereede, zowel op het gebied van economie, werkgelegenheid als leefbaarheid;
  • dat de sector momenteel echter onder druk staat van diverse maatschappelijke en economische ontwikkelingen;
  • dat grote waarde wordt gehecht aan het behoud van de visserijsector voor de gemeente Goedereede en het daarom wenselijk is te onderzoeken op welke wijze de visserijsector gestimuleerd kan worden en de beschikbare subsidies voor stimulering visserij of versterking van visserijgemeenschappen beter kunnen worden benut;

verzoekt het college stappen te ondernemen om in 2009 onderzoek te laten verrichten naar de mogelijkheden voor stimulering van de visserijsector en het daadwerkelijk binnenhalen van subsidies ten behoeve van de deze sector, waarbij het benodigde bedrag van circa € 30.000,- ten laste kan worden gebracht van de post voor onvoorziene uitgaven 2009.

Fractie CDA,
H. van Oostenbrugge
E.B. Keijzer-Westhoeve
D. Pijl

Fractie VGB,
P.K.C. Polie

Fractie SGP,
J. Klepper
K. Soeteman
P.C. Grinwis
H. Tanis
T. Human

Fractie ChristenUnie,
J. Goemaat
C. Sperling