SGP NIEUWS Goedereede met actuele thema’s huis-aan-huis

23 december 2008

Elk jaar wil de SGP-fractie met een SGP-NIEUWS u rechtstreeks informeren over ons raadswerk. Dus ook om u tussentijds, tussen de verkiezingen door, te laten weten waarvoor we staan en meer nog, wat wij voor u kunnen betekenen. De SGP pleit voor voldoende woningbouw voor met name starters en meer samenwerking tussen de gemeenten in plaats van samenvoeging.

foto J. KlepperPrioriteit voor starterswoningen
De gemeentebegroting voor 2009 is weer vastgesteld. Het jaar 2008 is zo goed als voorbij. In de raadsvergadering van donderdag 27 november 2008 is door de voltallige raad de Toekomstvisie 2020 voor Goedereede unaniem vastgesteld. De SGP liet zich kritisch uit over de te bouwen huizen in de toekomst van met name in Ouddorp. De eerder in de toekomstvisie opgenomen aantal van 225 woningen voor Ouddorp werd na intensief vooroverleg met het college op voorstel en aandringen van de SGP verhoogd tot minimaal 400. De SGP wil hiermee de uitstroom van jongeren vanuit onze gemeente en de daarmee gepaard gaande vergrijzing stoppen.

Toekomstvisie 2020
De SGP vindt de Toekomstvisie een goed doordacht plan. Ook de bevolking is er ruimschoots bij betrokken geweest. De SGP vindt dan ook dat de Toekomstvisie een evenwichtig beeld en richting geeft voor de toekomst Deo Volente 2020. De gemeente Goedereede heeft keuze’s gemaakt om de leefbaarheid van de kernen te stimuleren. De SGP is verheugd dat er in de Toekomstvisie nadrukkelijk rekening is gehouden met de christelijke identiteit en het karakter van de gemeente. Dit is zelfs een ‘kernkwaliteit’. Dit komt o.a. tot uiting in het respecteren van de zondagsrust. De SGP vindt dat de kernkwaliteit zondagsrust niet moet wijken voor economische motieven, zoals sommige fracties in de gemeenteraad steeds vaker bepleiten (!).

Krachtige gemeente
Wij kiezen voor de versterking van de eilandelijke samenwerking. Samen met de SGP-fracties van de andere drie gemeenten op Goeree-Overflakkee hebben we de voor- en nadelen op een rijtje gezet, waarbij de nadelen overheersen. De belangrijkste zijn: grote afstand bestuur-kiezers, vervaging christelijke identiteit en grootschaligere recreatie in onze gemeenten, met alle gevolgen van dien. In het afgelopen jaar zijn er gesprekken geweest tussen de raden en colleges met de andere gemeenten. Dat heeft geleid tot een gezamenlijk voorstel aan de gemeenteraden tot meer samenwerking. De gemeenteraden van Middelharnis en Dirksland hebben gemeend Oostflakkee en Goedereede daarin niet tegemoet te komen, maar willen slechts samenvoegen.

Vele onderwerpen zijn te noemen. Enkele van de zaken die ons bezig houden vindt u in dit SGP-Nieuws. Daarnaast is onze website up-to-date met informatie over de lokale politiek.

Tot Uw Dienst
Wij willen ons D.V. ook het volgende jaar met de hulp van de Heere God, en in de verwachting van Zijn zegen, ons weer voor u inzetten. Wij wensen u Gods zegen toe voor de komende feestdagen en in het nieuwe jaar dat voor ons ligt.

J. Klepper, fractievoorzitter


Tour door Goedereede
Op D.V. zondag 4 juli 2010 komt de Tour de France door de gemeente Goedereede. Als SGP-fractie beseffen we dat we dit evenement niet kunnen voorkomen. Omdat het op zondag is, zal dit de zondagsrust en de kerkgang danig kunnen verstoren. Wij willen de zondag als Gods dag in ere te houden. Dat is een van de kernkwaliteiten van de gemeente Goedereede volgens de Toekomstvisie van Goedereede. Daar past een evenement als dit niet in. Sterker nog, dit staat er haaks op. De SGP-fractie zal er bij het gemeentebestuur op aandringen dat alle mogelijke maatregelen worden getroffen om de rust in de woonkernen te waarborgen. Zonder kosten voor de gemeente en werkzaamheden op zondag.


Stellendamse visserij van groot belang voor gemeente
De visserij is in onze gemeente nog steeds een belangrijke bedrijfstak. Velen vinden hierin hun werk. Het is ook een bedrijfstak die enorm in de belangstelling staat. De visserij voelt zich steeds meer gebonden aan wet- en regelgeving, maar ook aan fenomenen als: zeereservaat, windmolenparken in zee en gesloten gebieden. Daarnaast zijn er lagere quota’s en dure energieprijzen. Toch zijn er ook positieve berichten te melden. Zo neemt de visstand de laatste 2 jaar enorm toe. De SGP heeft zich altijd ingezet voor de visserij in onze gemeente en zal dat ook blijven doen. De visafslag en alles erom heen, de vishandel, scheepswerven en toeleveringsbedrijven zorgen voor veel werkgelegenheid. In de toekomst staat er nog veel te gebeuren. Zo zal het Noordereiland ontwikkeld moeten worden en nieuwe visverwerkende bedrijven aangetrokken worden om Stellendam als visserijgemeenschap op de kaart te zetten. Wat dacht u van de Stellendamse garnaal? die moet meer landelijke zo niet europese bekendheid krijgen. In de toekomstvisie is ruim aandacht besteed aan het ontwikkelen van een stevige visserijhaven. Daarnaast zijn de visgerelateerde bedrijven innovatief bezig. Zo worden door bedrijven in onze gemeente visnetten gemaakt die door het hele land worden verkocht. De visserij heeft toekomst. De SGP vindt dat we als gemeente deze economische peiler moeten stimuleren en faciliteren.


Alternatief plan voor Zuiderdieppolders?
De Zuiderdieppolders is een kwestie die de gemoederen in de gemeenteraad al jaren bezig houdt. De stand van zaken: Een jaar geleden is in de raadsvergadering van 20 december 2007 door de gemeenteraad van Goedereede en Dirksland een motie aangenomen, die nader ingaat op de problematiek rondom de mogelijke ontpoldering van de Zuiderdieppolders. In de plannen van Delta Natuur staat dat in deze polders het landbouwgebied tot een brak en zout natuurgebied ontwikkeld moet worden. De motie van Goedereede bevatte 14 punten waarin de bezwaren werden genoemd die we hadden tegen deze ontwikkelingen. De fractie van de SGP is tegen het ontpolderen van vruchtbare gronden voor natuur, vooral in een tijd waar op deze wereld 1 miljard mensen honger lijden. Het millenniumdoel is toch om de extreme armoede in de wereld voor 2015 te halveren? Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland waren echter niet bereid haar beslissing aangaande de natuurplannen in de Zuiderdieppolders te heroverwegen. Deze beslissing was genomen zonder dat er in de Provinciale Staten gesproken was over een eventuele heroverweging. Op 12 maart j.l. vergaderde de Statencommissie Groen Water Milieu van Zuid-Holland. In deze commissie is door SGP-er T. Human ingesproken namens de voltallige gemeenteraad van Goedereede. We hebben daar nogmaals aangedrongen het plan te heroverwegen. Na een discussie in deze commissie gaf de gedeputeerde aan zich te beraden over een alternatief plan. Inmiddels is er vanuit de streek een alternatief plan aangedragen, waarin de boerderijen in de Zuiderdieppolder gespaard kunnen blijven en kapitaalsvernietiging kan worden voorkomen. Het zoute water in het Zuiderdiep mag niet verder komen dan de Hoek van Eenen (begin van de polder). In het alternatieve plan is het de bedoeling dat in het uiterste westelijk deel van de polder natuur komt met een bufferzone zodat de bestaande bedrijven geen enkele nadelige invloed van verzilting hebben. Om toch aan de oppervlakte natuur te komen is gewezen naar de Roxenissepolder, waar minder vruchtbare en bewerkbare grond ligt. Ook buitendijks bij Scheelhoek kan aanvullend natte natuur gemaakt worden. De gemeente Goedereede heeft al ruim 35 % natuur in de varianten zoet, brak en zout, dat vindt de fractie van de SGP wel genoeg. Helaas denken PS en GS daar anders over. Als het dan toch moet, heeft het alternatieve plan voordelen ten opzichte van het eerste plan.


Stelling: “Het zorg- en welzijnswerk is aanmerkelijk verbeterd in de gemeente!”
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning(Wmo) is nu zo’n 2 jaar van kracht. De gemeenteraad heeft hierover diverse besluiten genomen. Bijna iedereen heeft wel met een facet van deze wet te maken. Of het nu is op het gebied van de zorg, als vrijwilliger, of als lid van een vereniging. De SGP fractie is benieuwd naar uw ervaringen met de Wmo. Stem en geef uw reactie op onze website! Wilt u liever een van de fractieleden spreken, dan kunt u ons altijd bellen. De Wmo heeft tot doel om iedereen te laten meedoen aan de maatschappij. Hoeveel ondersteuning daarbij nodig is verschild per persoon. De Wmo is voornamelijk bedoeld voor mensen die een hulpmiddel of hulp bij het huishouden nodig hebben vanwege een lichamelijke beperking. Het gaat in de Wmo om het welbevinden van mensen. Omdat het om mensen gaat, hebben de inwoners van de gemeente een centrale positie in de uitvoering van de wet en moeten daarom intensief worden geraadpleegd. Ook bij de verantwoording achteraf is de mening van de inwoners van de gemeente belangrijk. Onlangs is er een tevredenheidsonderzoek gehouden en hieruit blijkt dat de Wmo-klanten over het algemeen tevreden zijn. De Wmo-adviesraad is een belangrijk adviesorgaan bij het tot stand komen van gemeentelijke verordeningen en is eveneens tevreden met dit resultaat. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten die door de gemeente zullen worden opgepakt. Uiteraard zullen er ook zaken zijn die niet goed zijn gegaan bij de invoering van de Wmo of die nog niet goed lopen. Mochten er vragen leven omtrent de Wmo kunt u zich altijd in verbinding stellen met de fractie van de SGP.


Woningbouw in Goedereede
Op het gebied van ruimtelijke ordening worden op dit moment stappen gezet om daadwerkelijk te komen tot woningbouw in Goedereede. In november is het voorontwerpbestemmingsplan Gronden Breen te Ouddorp in procedure gegaan evenals de vrijstellingsprocedure Ontwikkelingsgebied Goekoop te Goedereede. Op de Gronden Breen worden 113 woningen gebouwd in samenwerking met de woningbouwvereniging. In het ontwikkelingsgebied Goekoop staan 10 starterswoningen op de rol en 2×2 onder 1-kap. Voorts worden er met de woningbouwvereniging gesprekken gevoerd om de entree van het stadje Goedereede vorm te geven. Admiraal: ‘Ik vind het als wethouder van volkshuisvesting een zeer positieve ontwikkeling voor Goedereede en zie dit met vertrouwen tegemoet.’ Het MAVO-terrein in Stellendam wordt op dit moment bouwrijp gemaakt. In februari begint de woningbouwvereniging met de bouw. Dit geldt ook voor de Haagsestraat te Stellendam. Hier is men reeds begonnen met de sloop van oude woningen. Er zullen 21 schitterende woningen teruggebouwd worden met voldoende parkeerplaatsen en groen. Het ontwerp voorbereidingsbesluit voor de Gronden Breen heeft ter inzage gelegen en we hopen dat het gewijzigd plan positief wordt ontvangen. ‘Als gemeente hebben we er samen met de stedebouwkundige en de architect veel in geïnvesteerd. Dit alles om de woningbouw in Ouddorp voor vooral starters en jonge gezinnen inhoud te geven.’ Ook in de toekomstvisie wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor woningbouw in de gemeente.


Kredietcrisis, wat merk ik ervan?
De kredietcrisis breidt zich steeds verder uit. Iedereen heeft het erover, maar hoe zit het nu precies? Wat merken wij als jongeren van deze crisis. Kunnen we maatregelen nemen om de gevolgen te beperken. Moeten we juist nu een huis kopen of kunnen we beter gaan huren? Allemaal vragen waar veel van ons mee rond lopen. Om hier een antwoord op te krijgen hebben we dr. Elbert Dijkgraaf gevraagd om een avond voor ons te verzorgen en een antwoord te geven op deze vragen. Dr. Dijkgraaf is verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en heeft zich gespecialiseerd in de financiele wereld.

Kredietcrisis, wat merk ik er van??!!
Spreker: Dr. Elbert Dijkgraaf, voormalig voorzitter SGP-Jongeren Datum: DV 30 januari 2009 Tijd: 19.30 uur.

Wil jij ook antwoord op deze vragen en heb je zin in een gezellige avond, kom dan naar de SGP-jongerenavond op DV 30 januari in Eben Haëzer in Ouddorp.


Decembergroet 2008

Goedereede, december 2008

Aan: College van B&W, Management Team, ambtenaren, raadsleden en alle burgers van de gemeente Goedereede

Betreft: Decembergroet

Afgelopen jaar is er veel energie gestoken in het ontwikkelen van een toekomstvisie voor de gemeente Goedereede. Een visie die het streefbeeld in 2020 weergeeft. Meer dan 20 nota’s zijn vertaald in een integrale visie. Veel maatschappelijke organisaties, alsook het bedrijfsleven hebben ideeën aangeleverd. Ook burgers van de gemeente hebben een aandeel geleverd aan deze visie. Uiteindelijk is dit document vastgesteld in de raadsvergadering van november j.l.

Een toekomstvisie, vastgesteld in een tijd van onzekerheid. De economische peilers in de gemeente moeten alle zeilen bij zetten. Een kwaliteitsslag moet worden gemaakt in tal van sectoren. Met name de visserij zal innovatief moeten zijn voor de toekomst.

Juist in deze dagen heeft toekomstvisie ook een andere betekenis. Toekomst die begint bij de geboorte van Gods Zoon op aarde, wat we met de Kerstdagen mogen herdenken. Hij is het die de eeuwige toekomst heeft verworven en daarmee een weg heeft gebaand voor hen die van zichzelf geen toekomst meer hebben. Die blijde boodschap is te vinden in de Bijbel. Het woord van God, waaruit de SGP haar politiek vorm wil geven. Dan is er pas echt toekomst. Die toekomst wensen wij u allen toe.

We denken aan allen die om welke reden dan ook niet meer (kunnen) deelnemen aan het arbeidsproces. Wij wensen allen die ziek zijn, verdriet hebben of teleurgesteld zijn, van harte Gods nabijheid, kracht en zegen toe. Wij zullen u gedenken in onze gebeden. Tenslotte wensen wij u in alle opzichten een voorspoedig 2009!

Met een hartelijke decembergroet, De SGP (steun)fractie te Goedereede.