Gemeenten kunnen de Tour de France weren

13 januari 2009

Gemeenten hebben de mogelijkheid om de Tour de France op zondag van hun grondgebied te weren. Dat schrijft staatssecretaris Bussemaker van Sport in antwoord op vragen van SGP-Kamerlid Van der Vlies. De bewindsvrouw wijst in haar antwoord op de Zondagswet. Die bepaalt dat het op zondagen voor 13.00 uur verboden is ‘openbare vermakelijkheden te houden.’ De gemeente kan met een plaatselijke verordening eenzelfde verbod instellen voor openbare activiteiten na 13.00 uur. De burgemeester kan overigens wel ontheffing verlenen van deze bepalingen. Maar als gemeenteraden en burgemeester het eens zijn over het weren van bepaalde openbare activiteiten op zondagen, kunnen ze deze dus blokkeren.

Zoals eerder al bekend werd, zal de wielerronde Tour de France op zondag 4 juli 2010 vanuit Rotterdam via de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden richting België gaan. De precieze route is nog niet bekend, zo schrijft Bussemaker in de antwoorden. In verschillende Zuid-Hollandse en Zeeuwse gemeenten is onrust ontstaan over de mogelijke verstoring van de zondagrust. De kans dat gemeentegrenzen ergens zullen worden gesloten voor de tour is bijna nihil. Zelfs in een gemeente als Reimerswaal, waar de SGP 7 van de 19 zetels heeft, lijkt het uitgesloten. Klik hier!

De CDA in Reimerswaal zal de tour geen strobreed in de weg leggen. Of A. Jumelet, van de ChristenUnie-eenmansfractie, tegenstemt als zijn stem de doorslag geeft? ‘Het is moeilijk om daar nu al iets over te zeggen. Maar ik vind het geen goed getuigenis om de Tour te dwarsbomen.’  SGP-fractievoorziter M. Otte betreurt dat er geen meerderheid in Reimerswaal is. ‘Helaas staan we alleen in de strijd voor de zondagsrust.’

In Goedereede verwacht SGP-fractievoorzitter J. Klepper ook geen meerderheid om de Tour uit te bannen. ‘Dat is jammer. Twee maanden geleden is er nog een unaniem besluit genomen over zondagsrust als kernkwaliteit van onze gemeente.’ Klepper wil dat gemeenten langs de tourroute de koppen bij elkaar steken voor steun. ‘Individuele gemeentes richten uiteindelijk waarschijnlijk weinig uit.’

Antwoorden op kamervragen SGP

Antwoorden op kamervragen van het Kamerlid Van der Vlies over over de etappe van de Tour de France via de Zuid-Hollandse eilanden en Zeeland op zondag 4 juli 2010

Vraag 1
Wat is de concrete betrokkenheid van de Nederlandse regering bij de beslissing om de start van de Tour de France in 2010 in Nederland te laten plaatsvinden? Welke acties zijn er ondernomen om deze komst te bevorderen?
Antwoord
De Nederlandse regering heeft zich in een aantal brieven aan de organisatie van de ronde van Frankrijk (Amaury Sport Organisation: ASO) positief uitgesproken over een mogelijke Tourstart in Nederland in 2010. Dit internationale evenement zal naar verwachting een grote bijdrage leveren aan de sportbeleving in Nederland.

Vraag 2
Heeft u een poging ondernomen om deze etappe in Nederland op een andere dag dan zondag te laten plaatsvinden? Zo neen, waarom niet? Bent u in dat geval bereid alsnog te bevorderen, dat deze sportmanifestatie in Nederland niet op zondag zal plaatsvinden? Welke mogelijkheden heeft u daartoe?
Antwoord
Nee. Het is aan ASO om in goed overleg met de Provincie en de lokale overheden te bepalen welke steden de Tour op welk moment aandoet. Er is voor de Rijksoverheid geen aanleiding om hierin te interveniëren.

Vraag 3
Op welke manier is en wordt in de besluitvorming rekening gehouden met de regels die op grond van de Zondagswet en de Arbeidstijdenwet gelden voor evenementen op zondag?

Vraag 4
Op welke manier wordt bij de nadere vaststelling van de te volgen route tijdens deze etappe rekening gehouden met het gegeven dat juist op de Zuid-Hollandse eilanden en in Zeeland veel mensen wonen die – mede in het licht van de Zondagswet – veel waarde hechten aan de zondagsrust? Bent u bereid invloed uit te oefenen op betrokken organisaties om hiermee rekening te houden?
Antwoorden 3 en 4
De route van zondag 4 juli 2010 is nog niet bekend. Deze wordt pas bekend gemaakt in oktober/november van dit jaar. Daarom is het nog niet duidelijk hoe laat de Touretappe begint. ASO zal met de provinciale en de lokale overheden in overleg treden over de route. Het is aan deze overheden om bij deze besluitvorming eventuele consequenties van vigerende wetgeving te betrekken.
Ik kan mij voorstellen dat bij die gemeenten waar veel inwoners wonen die hechten aan zondagsrust de gemeente rekening houdt met bijvoorbeeld de eventuele nevenactiviteiten. Het is echter bij uitstek aan de desbetreffende gemeente om hier nadere invulling aan te geven.

Vraag 5
Welke gemeentelijke, provinciale en landelijke vergunningen zijn nodig om het evenement doorgang te laten vinden? Maakt het hierbij nog uit of gebruik wordt gemaakt van nationale, provinciale of gemeentelijke wegen?
Antwoord 5
Welke vergunningen en besluiten nodig zijn is afhankelijk van welke wegen gebruik wordt gemaakt en ook van welke nevenactiviteiten worden georganiseerd. Daarbij kan gedacht worden aan onder meer evenementenvergunningen en verkeersbesluiten.

Vraag 6
Is of wordt er overleg met alle betrokken gemeenten en provincies gevoerd of zij bereid zijn om mee te werken, gezien het feit dat deze etappe op zondag plaatsvindt?
Antwoord 6
Momenteel is overleg gevoerd door ASO met de gemeente Rotterdam en door de gemeente Rotterdam met de Provincies Zuid-Holland en Zeeland. Formeel dienen zowel de Provincies (via een Verklaring van geen bezwaar), als Rijkswaterstaat (voor de bij hen onder beheer zijnde wegen), als de afzonderlijke gemeenten, toestemming te verlenen voor het gebruik van de openbare weg ten behoeve van een wielerwedstrijd, inclusief de te stellen voorwaarden in het kader van de verkeersveiligheid. Naar verwachting wordt op korte termijn door of namens ASO overleg gevoerd met de betrokken gemeenten over de beoogde route.

Vraag 7
Welke mogelijkheden zijn er voor gemeenten of provincies om te weigeren mee te werken aan dit evenement, gezien het feit dat het op zondag wordt gehouden? Hebben gemeenten de mogelijkheid om hier eigen afwegingen te maken?
Antwoord 7
Als gevolg van de Zondagswet is het verboden om op zondag voor 13 uur openbare vermakelijkheden te houden, daartoe gelegenheid te geven of daaraan deel te nemen. De gemeente kan bij plaatselijke verordening voor een door hem aan te wijzen openbare vermakelijkheden eenzelfde verbod instellen voor de tijd na 13 uur. De burgemeester is bevoegd ontheffing te verlenen omtrent het bovenstaande.

Vraag 8
Wat betekent dit evenement voor de inzet van ambtenaren van onder meer gemeenten en politie? Zijn zij verplicht mee te werken?
Antwoord 8
Volgens de arbeidstijdenwet verricht de werknemer arbeid op zondag als hij daarmee voor dat geval instemt. De werkgever draagt ervoor zorg dat op ten minste 13 zondagen in elke periode van 52 aaneengesloten weken geen arbeid wordt verricht.

bron: Reformatorisch Dagblad en www.sgp.nl