Raad akkoord met Centrum voor Jeugd en Gezin

29 januari 2009

Lang was de agenda niet van de raadsvergadering van 29 januari j.l. Het waren de ingekomen stukken die nadere vragen en opmerkingen opriepen. De SGP vroeg aandacht voor handhaving mbt verkooppunten. Een notitie over deze problematiek werd toegezegd. Het kan niet snel genoeg gaan bij de fracties als het gaat om het bouwplan ‘Gronden Breen’, van de grond te krijgen. Ook helderheid en duidelijkheid werd gewenst rondom het fenomeen Bed & Breakfest. In de raad werd besloten tot het komen van een Centrum voor Jeugd en Gezin. Ook werd de nieuwe verordening mbt de voorzieningen maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Goedereede vastgesteld.

De gemeenteraad van Goedereede heeft ingestemd met de komst van een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Aanleiding voor de ontwikkeling van CJG is mede gelegen in het algemeen geconstateerde gebreken in de jeugdketen. Zo is er onvoldoende aandacht voor preventie, staan ouders en kinderen onvoldoende centraal en is samenwerking binnen de jeugdketen te vrijblijvend. Er is sprake van een veelheid van partijen, die belast zijn met het bieden van begeleiding en zorg aan jeugdigen en ouders. Het concept van CJG biedt de kans om daarin verandering aan te brengen. De gemeenten hebben hierin lokaal een belangrijke verantwoordelijkheid voor de inrichting van de jeugdketen. Gemeenten hebben de regie over de uitvoering van het zogenoemde landelijke basispakket jeugdgezondheidszorg. De beoogde locatie voor het CJG op Goeree-Overflakkee is de Dillenburg aan de Juliana van Stolberglaan in Middelharnis. Door het kabinet is een meerjarige doeluitkering in het leven geroepen om de CJG’s te bekostigen.

SGP-er de heer H. Tanis, vroeg zich bij de vaststelling van de nieuwe verordening Wmo af, waarom de adviesraad WMO Goeree-Overflakkee nog steeds geen advies heeft uitgebracht over deze verordening. De SGP vindt dit jammer, aangezien de raad daarvoor nu juist in het leven is geroepen.

Daarnaast waren er diverse vragen mbt de ingekomen stukken. Zo vroeg dhr. PC Grinwis aandacht voor de brief die de gezamenlijke ondernemers uit de Middenstand verstuurd had. Zij pleitten voor handhaving m.b.t. de wildgroei van verkooppunten in de gemeente. De SGP fractie heeft een aantal jaren eerder ook al aandacht voor dit probleem gevraagd. Naast een inventarisatie ziet de SGP-fractie graag een beleidsnotitie van het college, waarin staat wat nu wel en wat nu niet is toegestaan. Graag wil de fractie dan e.e.a. bespreken in de commissie.

Met betrekking tot de inspraakreacties voorontwerpbestemmingsplan Gronden Breen merkte dhr. Grinwis op, dat de we als gemeente in de procedure weer een stap verder zijn. Aandacht vroeg hij voor een snelle beantwoording en afwikkeling van de ingekomen bezwaren, aangezien burgers en met name starters zitten te wachten op woningen. De wethouder beloofde in de eerstvolgende commissie verder in te zoemen op dit onderwerp.

Een burgers maakte zich zorgen over de ontwikkelingen mbt het Bed&Breakvest fenomeen in de gemeente. Ook de SGP liet weten dat de fractie het B&B niet overal wil toestaan, dat is niet wenselijk. Voorbeelden zijn er inmiddels in Ouddorp en op het Havenhoofd. In de beleving van de SGP moet B&B ondergeschikt zijn aan de woonfunctie. Ook hier drong dhr. Grinwis aan op het formuleren van beleid indien nodig. Want in bestemmingsplannen zal e.e.a. wel geregeld zijn.

Fractievoorzitter J. Klepper zette namens de fractie vraagtekens bij de brief die de initiatiefgroep Eén Goeree-Overflakkee had gestuurd aan de provincie. Hij vond dat deze groep voor de muziek uit loopt. Verder is gebleken dat de getekende instanties hun leden niet hebben geraadpleegd, en wat is dan de waarde van deze brief. Kennelijk is een dergelijke brief voor de gedeputeerde wel veel waard, want hij liet optekenen in het AD dat hij deze brief ‘zwaar heeft laten meewegen’. De SGP zet daar grote vraagtekens bij. Er wordt namelijk niet gezegd dat hij belang hecht aan de mening van de gemeenten. Hoewel de provincie in de beantwoording van de vragen van de CDA en VVD aangeeft dat er nog geen formele beslissing is genomen voor herindeling, blijkt dat wel duidelijk uit de opdracht aan de commissie Schutte. Zij hebben de opdracht op ‘een advies uit te brengen waarin is nagegaan hoe te komen tot één gemeente Goeree-Overflakkee per 2012’. Overigens lieten andere partijen in de raad eveneens kritische geluiden horen m.b.t. de procedure en de voorgenomen herindeling. ‘We moeten de voorgenomen herindeling proberen te keren’, aldus PvdA-er B. van Dam.

P.C. Grinwis