SGP in college Waterschap Hollandse Delta

9 januari 2009

De coalitiepartijen in het nieuwe bestuur van waterschap Hollandse Delta hebben een akkoord bereikt over de uitgangspunten voor een collegeprogramma. De uitgangspunten dienen als basis voor het nog op te stellen collegeprogramma, waarin de positie van het waterschap in de complexe en sterk veranderde omgeving, voor de bestuursperiode 2009-2013 wordt geschetst. De uitgangspunten van de coalitiepartijen hebben onder meer betrekking op samenwerken, externe communicatie, de waterkeringen, het waterbeheer, het zuiveren van het afvalwater, het wegbeheer en het stellen van financiële kaders.

Vorige week werden de coalitiepartijen (KvK, LTO, PvdA, VVD, SGP, CU en HDN) het eens over de aanbeveling van de beoogde leden voor het dagelijks bestuur (heemraden). Inmiddels is ook de kandidaat heemraad namens de Kamer van Koophandel bekend, te weten de heer A.C.M. van Eekhout.

De coalitiepartijen adviseren de Verenigde Vergadering (algemeen bestuur) van het waterschap, de volgende personen tot heemraad te benoemen:

  • Kamer van Koophandel namens de categorie Bedrijven: A.C.M. (Arnold) van Eekhout;
  • Land en Tuinbouw Organisatie namens categorie Ongebouwd: G.J. (Bert) Schelling;
  • PvdA namens categorie Ingezetenen: M. (Maarten) van Hulst;
  • VVD namens categorie Ingezetenen: Joh.A. (Johan) van Nieuwenhuijzen;
  • SGP gesteund door ChristenUnie en Hollandse Delta Natuurlijk, namens categorie Ingezetenen: J. (Hans) Klepper.

De heemraden zijn op 8 januari 2009 benoemd door de Verenigde Vergadering van het waterschap. Dit gebeurde tijdens een openbare vergadering in het waterschapshuis te Ridderkerk. De Verenigde Vergadering bestaat uit 30 leden. Hiervan zijn 21 leden door middel van de verkiezingen in november 2008 gekozen (categorie Ingezetenen). De overige 9 zetels zijn aangewezen voor vertegenwoordigers vanuit LTO (4 zetels), KvK (4 zetels) en Bosschap (1 zetel).

Bron: Waterschap Hollandse Delta