Toespraak nieuwjaarsreceptie 2009 burgemeester Van de Velde-de Wilde

6 januari 2009

Tijdens een druk bezochte nieuwjaarsreceptie van de gemeente Goedereede blikte burgemeester Van de Velde-de Wilde van Goedereede terug op het jaar 2008 het jaar dat ook een beetje het voorwerk was voor het komende jaar. ‘Politiek gezien is 2009 met de verkiezingen van 2010 in het vooruitzicht het zogenaamde oogstjaar. De grote vraag is of er wat valt te oogsten in het komende jaar. De kost gaat voor de baat, eerst zaaien dan oogsten. Kortom de voorliggende periode was van cruciaal belang om dit jaar inderdaad als oogstjaar in te kunnen gaan’, aldus de burgemeester. ‘En dat we dan ook nog terug kunnen kijken naar een relatief rustige oud- en nieuw viering doet mij goed. Ik bedank iedereen die hieraan zijn steentje, met name aan de voorkant, heeft bijgedragen; politie, brandweer, ambtelijke ondersteuning, voorgangers en vele anderen. Maar ik heb ook grote waardering voor onze inwoners en jongelui die op een geweldig feestelijke manier het nieuwe jaar zijn ingegaan. Prachtig vuurwerk, een paar kleine incidentjes, maar bovenal, na de tumultueuze voorgaande jaren, een relatief rustige nieuwjaarsviering ook op de Dorpstienden’.

Dames en heren,
Geweldig dat u in zo grote getale hier naar toe bent gekomen om samen met ons, het gemeentebestuur het glas te heffen op 2009. Vanaf deze plaats wil ik u, mede namens de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie, een heel goed en gezond 2009 toewensen. Met een korte terugblik wil ik u nog even terug nemen naar 2008; het jaar dat ook een beetje het voorwerk was voor het komende jaar. Politiek gezien is 2009 met de verkiezingen van 2010 in het vooruitzicht het zogenaamde oogstjaar. De grote vraag is of er wat valt te oogsten in het komende jaar. De kost gaat voor de baat, eerst zaaien dan oogsten. Kortom de voorliggende periode was van cruciaal belang om dit jaar inderdaad als oogstjaar in te kunnen gaan. Voor mij ziet u de vlag van de gemeente Goedereede, symbolisch om aan te geven dat ik geconstateerd heb, en daar ook trots op ben, dat we het afgelopen jaar met vlag en wimpel zijn geslaagd in het beoogde resultaat van onze gemeente. Door enorme inzet en met grote drive van zowel bestuur als ambtelijke organisatie is er veel in gang gezet en afgerond en op moeilijke dossiers werden er knopen doorgehakt. En dat we dan ook nog terug kunnen kijken naar een relatief rustige oud- en nieuwviering doet mij goed .Ik bedank iedereen die hieraan zijn steentje, met name aan de voorkant, heeft bijgedragen; politie, brandweer, ambtelijke ondersteuning, voorgangers en vele anderen. Maar ik heb ook grote waardering voor onze inwoners en jongelui die op een geweldig feestelijke manier het nieuwe jaar zijn ingegaan. Prachtig vuurwerk, een paar kleine incidentjes, maar bovenal, na de tumultueuze voorgaande jaren, een relatief rustige nieuwjaarsviering ook op de Dorpstienden. Ik schreef deze tekst op maandag 29 december, ik had er vertrouwen in dat het goed zou gaan; er was alles uit de kast gehaald om er gezamenlijk iets moois van te maken. En ik vind het echt geweldig dat we nu op 6 januari zo kunnen terugkijken op oud en nieuw. Betutteling of niet, het resultaat telt, denk ik dan. Met ‘vlag en wimpel’ een geslaagd jaar voor onze brandweerkorpsen, de ORB en de KNRM. Vele uren inzet werden er het afgelopen jaar weer gepleegd voor de veiligheid van onze inwoners en onze gasten. Ik weet zeker dat sommige afgedreven kiltesurfers door de reddingsacties van de KNRM ternauwernood zijn gered. Beide posten, Ouddorp en Stellendam, kwamen in totaal rond de 180 keer in actie het afgelopen jaar. En natuurlijk slaagden ook voor al die vrijwilligers en mantelzorgers vlag en wimpel, die verder actief zijn in onze gemeente, binnen het verenigingsleven, organisaties, de kerken, de Vliedberg, en dergelijke. U geeft de slogan ‘Goedereede meer dan mooi’ een diepere betekenis.

Opgeschrikt werden we vorig jaar allemaal toen de mededeling kwam dat onze wethouder de heer Admiraal dit voorjaar een bypassoperatie moest ondergaan. Ik kan me nog de lange tijd heugen dat het duurde voordat het verlossende telefoontje van zijn vrouw kwam dat de operatie uiteindelijk was geslaagd. We zijn dan ook als gemeente ontzettend dankbaar dat hij is hersteld en weer ten volle zijn werk voor de gemeente Goedereede mocht oppakken. En natuurlijk als het om oogsten gaat dit jaar, dan ga ik ervan uit dat de plannen rondom de gronden van Breen tot uitvoering komen, dat de bouw op de locatie Goekoop van start mag gaan, dat het mavo terrein bebouwd wordt en dat de nieuwe plannen van de entree Goedereede goed worden ontvangen en ook tot realisatie kunnen worden gebracht. En een indringende oproep aan de provincie vanaf mijn kant om de plannen van de locatie Oosterpark opnieuw te bezien en de bestuurlijke toezeggingen gestand te doen. Eén van de meest cruciale dossiers afgelopen jaar was wel het komen tot besluitvorming op onze gemeentelijke toekomstvisie. Nog nooit waren zoveel mensen betrokken bij de tot totstandkoming van een beleidsvisie als bij deze toekomstvisie. Twee maal een overvolle zaal in Stellendam resulteerde uiteindelijk in een unaniem vastgesteld stuk. Nog nooit is er tot kort voor de definitieve besluitvorming zo gediscussieerd over de te maken keuzes. Een woord van dank voor al die bijdragen met name ook richting het Innovatie platform is hier op zijn plaats. Een groot compliment ook voor de gemeenteraad. Zij maakten duidelijke keus. Bestuurskracht ten voeten uit. En een stuk waar het college de boer mee op kan richting het eiland en de provincie. Kortom de gemeente Goedereede weet wat ze wil, heeft een bewuste keus gemaakt om te kiezen voor wooneconomie, recreatie en toerisme, revitalisering van de bedrijventerreinen en versterken van de visserijcluster rondom de visafslag. Nu kan de uitwerking ter hand worden genomen en zal mijns inziens het college de focus in eerste instantie leggen op Stellendam. Stellendam is de kern die de grootste impuls nodig heeft en waarbij de gemeente aan de voorkant in plaats van achteraf afspraken wil maken met de provincie over de mogelijke ontwikkelingen. Laat mij duidelijk zijn, medewerking aan het gevoelige dossier van de Zuiderdieppolder, het zoute getij heer en meester laten worden op de beste landbouwgronden van Nederland, het verlies van economische activiteiten, daar moet wat ons betreft iets tegenover staan. Zaken als woningbouw rondom het havenkanaal, opwaardering van dat havenkanaal, recreatieve ontwikkelingen in de Scharrezeepolder, en een doorsteek naar het Haringvliet om ook al onze havenkanalen voor een deel van de recreatievaart te ontsluiten, zullen zeker meegenomen worden in de onderhandelingen. ‘Voor wat hoort wat’ is ons devies. Ik vind het uitermate positief dat de provincie er op dit moment alles aan doet om een alternatief uit te denken in samenwerking met alle betrokken partijen. Het is ook geweldig om te zien dat er op diverse fronten initiatieven zijn binnen de gemeente. Ondanks de momenteel moeilijke omstandigheden, waar ook wij als gemeente mee worden geconfronteerd, zie je nog steeds grote plannen die het daglicht zien. De plannen van Ouddorp Duin zijn heel positief ontvangen binnen de gemeenteraad, een plan van wereldformaat, de toekomstige icoon van Ouddorp aan Zee, maar ook de plannen van het RTM museum, de ontwikkelingen op de Punt, het hotel, het nieuwe bezoekerscentrum van het Grevelingenschap en ga zo maar door. Ik zal er nu wel een paar vergeten, maar goed, ik wil maar aangeven dat er komend jaar genoeg op de agenda staat waar wij als gemeente onze dienstbaarheid aan kunnen geven. Ik denk dat het geweldig is als je momenteel wethouder economische zaken bent. Arend-Jan; in je korte tijd heb je je een plaats weten te veroveren binnen het politiek spectrum en straks met de nieuw aan te trekken bedrijfscontactfunctionaris heb jij alle tools in handen om er samen met het bedrijfsleven iets moois van te maken. Dat je dan net voor het eind van het jaar nog kunt melden dat er vanuit de provincie een kleine anderhalve ton subsidie is verstrekt en dat de gemeenteraad ook nog een budget heeft vastgesteld om nog meer en dan met name visserij-gerelateerde subsidies binnen te halen, moet je goed doen. Dan nog een Tour de France in 2010 in aantocht en jij bent het komende jaar echt van de straat, om de vragen en initiatieven uit het veld te kunnen faciliteren en coördineren. Ook als gemeente zullen we het komend jaar de nodige investeringen plegen; de afronding van de herinrichting van de ring van Ouddorp, het opknappen van de kademuren in de Goereese haven, de herinrichting van het tweede deel van de Oude Nieuwlandseweg, kortom; genoeg werk aan de winkel!

Dames en heren,
Ik memoreerde al kort de situatie waarin we zijn beland, het vertrouwen in Neerlands economie is aardig bekoeld. Natuurlijk zullen ook wij er als gemeente mee te maken krijgen. Worden de taxaties van het onroerend goed minder, dan zullen we dat in onze inkomsten voelen, wordt de rijksuitkering minder, dan voelen we dat direct. Kortom; ook wij zullen alert moeten zijn op deze ontwikkelingen. Ook bereiken ons geluiden dat bijvoorbeeld sponsering van evenementen moeilijker rond te krijgen is, dat er bouwprojecten in de tijd worden gezet. Ik hoop dat ons bedrijfsleven door hun creativiteit en alom gewaardeerde werk-etos erin slaagt om deze moeilijke periode door te komen. Ontzettend jammer is het dat er, nadat ik twee jaar geleden zo enthousiast meldde dat de bouwvergunning voor de Vliedberg was afgegeven, nog steeds geen bouwactiviteiten zijn te constateren. Ik hoop echt dat er duidelijkheid komt; het huidige gebouw laat te wensen over. Ik kom er regelmatig en kan niet anders concluderen dan dat de medewerkers en vele vrijwilligers er alles aan doen het de inwoners zo aangenaam mogelijk te maken. Echter; de inrichting is niet meer van deze tijd, de kamers zijn veel te klein, en het is er donker. Ik heb begrepen dat er inmiddels wederom een nieuwe directeur is aangesteld. Ik daag hem uit om nu echt het komende jaar het licht op groen te zetten en met de bouw te beginnen. Uw bewoners en personeel verdienen dat. Afgelopen jaar kon onze wethouder financiën Peter Feller trots zijn op zijn eerste rechtmatigheidsverklaring. De drie regels geschreven door de provincie op onze begroting was er een om in te,lijsten. Kortom; de gemeente Goedereede is in control. Het door de wethouder opgestarte jeugdbeleid gaat zijn vruchten afwerpen: De nieuwe ontmoetingslocaties in Goedereede en Stellendam worden veelvuldig gebruikt en komend jaar zullen we een plaats creëren voor de jeugd in Ouddorp. De investeringen in het jeugdwerk, ook op straat, zijn een goede impuls geweest om in gezamenlijkheid iets aan de problematiek te doen. Ook de samenwerking met omwonenden, de jeugd zelf, de politie en het jeugdwerk is heel positief. Laten we dit zo vast houden; als gemeente kunnen we het niet alleen. De initiatieven om met de jeugd in contact te komen gaan ons revenuen opleveren, daar ben ik van overtuigd. Maar de grootste taak blijft ook bij u als ouders en verzorgers liggen. Bijna traditiegetrouw is er ook veel te melden over de visserij, de sector die onze gemeente en gemeenschap zo na aan het hart ligt. ‘Als het economisch slecht gaat burgemeester, gaat het bij ons goed’ zei een visser onlangs tegen mij. De laatste maanden van het jaar kon de vloot profiteren van de veel lagere olieprijzen. Maar let op beste vissers, blijf ook alert, want er komen weer andere tijden, blijf nadenken over vernieuwingen, laat die nu niet rusten, u zult als sector de omslag moeten maken. U bent het grootste slachtoffer van alle maatregelen rondom de Maasvlakte, gesloten visgebieden, geen boomkor meer in de voordelta. Laat de op handen zijnde, lang verwachte wens, naar de extra verdieping van de vaargeul het slijkgat een opsteker zijn. Immers; de haven van Stellendam wordt nu ook bereikbaar voor de grotere schepen. Ook voor het achterland, de scheepswerven en de andere havens zal dit een positief effect hebben. En natuurlijk kijk ik met trots terug op de overdrachtsmomenten van de nieuwe schepen de Stellendam 27 en 9. Geweldig als er in een jaar van malaise toch ondernemers zijn die durven investeren in de nieuwste technieken. Maar zeker ook op een zeer geslaagde vlaggetjesdag. En kent u deze nog??? De toppers van Stellendam! Ook dit jaar zal er weer een nieuwe kotter het zeegat uitvaren. De mogelijke subsidieverwerving voor de bedrijvigheid op het visafslagterrein biedt wellicht goede kansen om de visserij weer een nodige impulsen te kunnen geven.. Als uitsmijter van deze toespraak kan ik uiteraard niet om het samenwerkingsdossier heen. Zeker niet nu er ook vanuit het maatschappelijk middenveld actie is ondernomen om hiervoor aandacht te vragen. Eind februari zal er een bijeenkomst zijn waarbij de gedeputeerde de heer van Engelshoven-Huls aanwezig zal zijn. Het standpunt van de provincie is duidelijk; herindeling is de enige oplossing om de toekomst van Goeree-Overflakkee zeker te stellen. Met verbazing heb ik kennis genomen van de ondertekening door met name de stichting Podium, volledig door de gemeenten gesubsidieerd, maar nog meer de ondertekening door de Rabobank Goeree-Overflakkee, van de open brief over één gemeente Goeree-Overflakkee. Juist daar waar een dossier zo gevoelig ligt, het eiland zo verdeeld is, het vertrouwen momenteel erg onder druk staat. Geforceerdheid leidt in een dergelijke discussie altijd tot mislukking. Ik ben van mening dat met name een bank zich met zijn core business moet bezighouden, namelijk ons bedrijfsleven en particulieren van de nodige financieringen voorzien, zeker gezien de ongewisse economische tijden.

Dames en heren,
Het lijkt erop dat zo’n belangrijke keus voor de toekomst van het eiland tot een soort prestigekwestie wordt verheven. Na drie keer Nee tegen herindeling te hebben uitgesproken was de gemeenteraad van onze gemeente uiteindelijk toch bereid, unaniem, om te onderzoeken of een verdergaande ambtelijke samenwerking tot de mogelijkheden zou kunnen behoren. Daar direct achteraan kwam een vervolg over de vraag hoe die organisatie zou kunnen worden aangestuurd. De optie van herindeling is in het midden gelaten. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat onze gemeenteraad een enorme stap heeft gemaakt. In den lande is al menige vorm van samenwerking werkelijkheid geworden. Het is niet de plaats om hier alle voor en tegens van herindeling op een rijtje te zetten. Het is ook niet de goede volgorde. We moeten ons echt afvragen, wat de missie en de ontwikkelopgaaf is voor de komende tijd en welke nieuwe taken erop ons af komen. Tot nog toe is gebleken dat kleine gemeenten met nieuwe taken goed om kunnen gaan, denk ook hierbij aan de Wmo, een superoperatie, maar ik durf de stelling aan de gemeente Goedereede ook hier met vlag en wimpel is geslaagd. Ook met de andere dossiers binnen de regionale agenda samenleving, zoals het centrum voor jeugd en gezin, het gezondheidsbeleid, het CVV, en het opzetten van leerplichtburo, zijn we als eiland met vlag en wimpel geslaagd. De gedeputeerde, mevrouw van de Vondervoort, heeft de vier gemeenten recent nog geprezen voor het behaalde resultaat. Het is helaas de provincie zelf die zijn koers wijzigt en de tot nog toe geleverde ook financiële ondersteuning drastisch vermindert. Zowel op sociaal als cultureel gebied. Uit het recent gepleegde onderzoek vanuit het MKB, blijkt dat gemeente Goedereede ook boven het landelijke gemiddelde scoort. De samenwerking die wij hebben op belastinggebied met SVHW in Klaaswaal gaat er bijvoorbeeld voor zorgen dat wij aan de wettelijke eis van digitalisering van bestemmingplannen kunnen gaan voldoen. Je zou niet meer moeten willen dat je dit eilandelijk oppakt. Kortom de huidige tijd noopt je tot het zoeken van samenwerkingsverbanden die divers zijn, die tot andere coalities leiden. Ik heb groot vertrouwen in de uitkomst van het eilandelijk rekenkamerrapport als het gaat om het eilandelijke samenwerkingsverband het ISGO. Is dat nu werkelijk zo duur zoals wordt beweerd, is ons milieuproduct duurder dan dat van DCMR? Ik weet wel zeker van niet! Zou er dan niet iets moeten/kunnen veranderen? Ik denk het wel; ik denk dat het goed zou zijn als het algemeen bestuur van het ISGO voortaan wordt ingevuld door raadsleden uit de vier gemeenten. Er zal dan veel meer een eilandelijk gevoel ontstaan en veel meer cohesie op sommige dossiers. En zo kan het beschadigde vertrouwen groeien. Natuurlijk iedereen hecht aan zijn eigen gemeentelijk autonomie, maar er zijn ook nu al een groot aantal dossiers waarop het eiland gezamenlijk optrekt zowel qua beleid als qua uitvoering. Sowieso gaat de provincie een grote rol spelen als het gaat om de fysieke toekomst van ons eiland. Als wij niet substantieel in inwonersaantal mogen groeien, zullen we een van de kleinste blijven in het veld van de andere gemeenschappelijke regelingen waarin Goeree-Overflakkee is betrokken, zoals de GGD, de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. En zullen we de kosten die nodig zijn om juist die economische impuls aan het eiland te geven niet kunnen betalen. Elke gemeente, ook de gemeente Goedereede heeft kostendragers nodig voor haar investeringen, denk bijvoorbeeld aan het bevaarbaar maken en opnieuw opwaarderen van onze havenkanalen. De migratiesaldo 0 benadering zal van tafel moeten. Wij zijn als gebied echt in staat om zelf af te wegen welke uitbreiding en investeringen dit mooie eiland aan kan zonder geweld te doen aan de kwaliteit van het gebied. Wij snappen als geen ander, zeker hier in Goedereede dat we de slogan ‘Goedereede meer dan mooi’ niet voor niets hebben. Dat we de kip met de gouden eieren, de combinatie van ontwikkelingen samen laten gaan met behoud van ons cultureel erfgoed absoluut geen geweld moeten aandoen. De provincie Zuid-Holland is de eerste provincie die als zogenaamde ‘provincie nieuwe stijl’ aan het werk wil. Ik daag de provincie uit dit ook te laten zien met name aan het eiland Goeree-Overflakkee, niet door alleen rond te bazuinen dat dat door herindeling moet, maar door juist vertrouwen te geven aan haar gemeenten, en daar trots op te zijn, De provincie zal dan zien dat daar uiteindelijk iets moois uit zal groeien..

Dames en heren, ik kom tot een afronding
Het wordt komend jaar een belangrijk bestuurlijk jaar met de eerste voorbereidingen op de verkiezingen voor 2010. Ik ben ervan overtuigd dat wij als gemeente ons beste beentje voorzetten om u als inwoners, bedrijven, en maatschappelijke organisaties zo goed mogelijk weer van dienst te zijn. Soms hebben we daarbij derden nodig die ons van advies dienen en helpen. Ik wil op voorhand vertrouwen uitspreken in de goede samenwerking met u allemaal en hoop verder dat we eilandelijk de draad weer goed oppakken en de samenwerking een extra impuls kunnen geven. De lopende discussie mag de samenwerking niet verder frustreren, dat doet het eiland en uiteindelijke haar inwoners geen goed. Met nog het dankwoord voor van de vele nieuwjaarswensen die ons gezin op de Marijkeweg mocht ontvangen toast ik graag met u op 2009!

Burgemeester G.J. van de Velde-de Wilde te Goedereede