Goedereede gaat werk maken van klimaatbeleid

10 februari 2009

Klimaatbeleid Goedereede
De heer A.J. van Wijk (hoofd van de stafafdeling BMO, Goedereede) en mevrouw M. Olijdam (klimaatcoördinator ISGO) gaven een terugblik en een vooruitblik m.b.t. het gemeentelijke klimaatbeleid. Aanleiding voor deze presentatie was mede gelegen in de vragen die o.a. de SGP-fractie had gesteld n.a.v. de subsidies die in het verleden bij het Rijk hiervoor zijn aangevraagd. De SGP-fractie had vorig jaar in de commissie Grondgebiedzaken van dinsdag 5 februari 2008 vragen gesteld over het plan van aanpak klimaatbeleid 2004-2008. Vanuit de internationale klimaatconferentie van Kyoto in 1997 heeft Nederland zich verplicht iets te doen aan de uitstoot van broeikasgassen. De Nederlandse overheid heeft indertijd 37 miljoen euro vrijgemaakt voor gemeenten om maatregelen te kunnen nemen. De subsidie voor de vier gemeenten op het eiland bedroeg ruim 200.000 euro. Dit is 50% van de kosten die gemaakt zouden worden voor de proceskosten om te komen tot minder uitstoot van CO2. De fractie van de SGP was benieuwd wat met de verkregen subsidie was gedaan. Tijdens de presentatie maakte de klimaatcoördinator voor het eiland duidelijk dat er veel projecten zijn uitgevoerd en dat de subsidie tot 10.000 euro is gebruikt. Wel constateerde ze, samen met de SGP-fractie, dat er te weinig is gedaan rondom communicatie. Zo blijkt dat alle gemeenten op het eiland vanaf 2007 groene stroom gebruiken. Dhr. P.C. Grinwis vindt dat er meer voorlichting moet zijn over wat de gemeente nu precies doet. Wat de SGP betreft heeft de gemeente een voorbeeldfunctie als het gaat om het gebruik en stimulering van Duurzame Energie. De heer van Wijk gaf aan dat er vanaf 2010 een klimaatparagraaf wordt toegevoegd aan de begroting, zodat het onderwerp ieder jaar specifiek de aandacht krijgt. Uiteindelijk gaat het erom, dat met de maatregelen die de gemeente voor haar organisatie neemt, de CO2 uitstoot gaat verminderen. Zo zijn er bijvoorbeeld onderzoeken gaande om te kijken naar LED-verlichting langs fietspaden. Paden die nu nog niet voorzien zijn van verlichting zouden hiervoor op het programma staan. Op zich prima, maar merkte de woordvoerder van de SGP op: Je realiseert hiermee geen besparing maar juist nog meer uitstoot van CO2, Hij pleitte ervoor om juist naar de bestaande verlichting te kijken, als die vervangen moet worden. ‘Het kan hier en daar best een lichtje minder’. Diverse projecten spelen op het het gebied van klimaat. De SGP vindt het ambitie niveau goed. Wel moet er een duidelijke nul-meting komen, zodat we kunnen zien wat de effecten zijn, zo vulden Mevr. Poort (PvdA) en de heer Polie (VGB) aan.

Vernieuwing bestemmingsplannen
Bij dit project wordt nauw samengewerkt met de gemeente Dirksland. Vanaf 1 januari 2013 moeten alle bestemmingplannen actueel en digitaal zijn. Deze richtlijnen zijn een direct gevolg van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening. Ook bij dit onderwerp had met name de SGP aangedrongen op snelheid en inzicht in de manier waarop e.e.a. vorm moet krijgen. Benieuwd waren alle fracties naar de financiële impact. Hier kon echter nog geen antwoord op gegeven worden. Het is de bedoeling om dat inzichtelijk te maken via de voorjaarsnota. Woordvoerder dhr. Grinwis legde het accent op de tijdsbewaking van het project, ‘vier jaar zijn zomaar om’. Daarnaast werd aandacht gevraagd voor de clustering van plannen. Het is de bedoeling om van 22 bestemmingsplannen in de gemeente naar ca 10 plannen in totaal te gaan. Duidelijk werd ook dat er koppelingen gelegd worden met het Geografisch Informatie Systeem (GIS). Als laatste vroeg de SGP-er naar de aandacht voor de communicatie met de burgers. De SGP heeft altijd gesteld dat direct betrokkenen bericht dienen te ontvangen als er wijzigingen in het bestemmingsplan zijn van hun eigendommen. Hiervoor diende de fractie in 2007 een motie inzake: communicatie bestemmingsplannen in.

Intergemeentelijke Structuurvisie Goeree-Overflakkee
De laatste presentatie ging over de Intergemeentelijke Structuurvisie Goeree-Overflakkee. Ook dit heeft zijn oorsprong in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Door invloed van deze nieuwe wet heeft ook de provincie het voornemen om een structuurvisie op te stellen. De Intergemeentelijke Structuurvisie dient als input voor de de Provinciale Structuurvisie. In een notendop geformuleerd wordt Goeree-Overflakkee met het oog op de toekomst gezien als een eiland waar het aantrekkelijk wonen en recreëren is, waar de aanwezige landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten voor deze richting worden benut en waar kansen worden gegrepen op het gebied van duurzaamheid. Inmiddels heeft dit geleid tot een koersnotitie, die richtingen aangeeft waarheen we met ons eiland heen moeten. De gemeentelijke toekomstvisies dienen weer als input voor de Intergemeentelijke Structuurvisie. Hoewel de Toekomstvisie van Goedereede in grote lijnen terug komt in de Structuurvisie was SGP-er Human er echter niet gerust op, dat de toekomstvisie van de gemeente een-op-een overgenomen is in de Structuurvisie. Hij werd daarin gesterkt door het feit dat de structuurvisie uitgaat van 2300 woningen tot 2030, terwijl de gemeente Goedereede in haar programma tot 2020 al meer dan 1000 woningen heeft staan. Ook gaf hij aan dat er niet meer natuur op het eiland moet komen. Als we iets aan het klimaat willen doen, dan moeten we de landbouw stimuleren, zo was zijn conclusie.

Bedrijventerrein Ouddorp
Naast deze agendapunten, werd door de gehele commissie geadviseerd om het bedrijventerrein van Ouddorp iets te vergroten, waardoor er een mogelijkheid komt om een lokaal bedrijf te plaatsen. De heer Grinwis van de SGP had al eerder bepleit om lokale bedrijven, die echt lokaal werken, te vestigen in de kern waar ze horen. ‘De SGP vindt dit een goed plan, hadden we maar meer van dit soort stukjes!’, zo liet hij weten.

Milieu Uitvoerings Programma
Elk jaar wordt het Milieu Uitvoerings Programma (MUP) gepresenteerd aan de gemeenteraad. Zo blijkt dat e.e.a. op koers ligt. ‘We zien dat er op dit gebied goed samengewerkt kan worden’, aldus SGP-er Human. Wel blijkt dat op sommige punten de politiek zich moet uitspreken. Zo moet er beleid komen om functiewijziging van leegstaande agrarische gebouwen in het buitengebied mogelijk te maken. Niet elk bedrijf kan zich hier vestigen. Hier moet zorgvuldig naar gekeken worden. Ook verwacht de commissie tijdig voorstellen voor de nieuwe wet op de omgevingsvergunning (Wabo).

Pondje Den Osse-Slikken van Flakkee
Ook het pondje Den Osse-Slikken van Flakkee kan op warme belangstelling rekenen van de SGP. De heer Human pleitte ervoor om het pondje weer terug te krijgen. Zeker in een recreatie gemeente als Goedereede is dat wenselijk. Op dit moment wordt er gekeken bij het ISGO of het Verenfonds van de provincie Zuid-Holland een oplossing biedt.

P.C. Grinwis