Memorandum Bestuurlijke toekomst GO / Positie Goedereede

23 februari 2009

De gemeente Goedereede is verbaasd over het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten tot herindeling van de gemeenten op Goeree-Overflakkee. Gedeputeerde Staten heeft tevens een onderzoekscommissie geïnstalleerd om tot samenvoeging van de gemeenten op Goeree-Overflakkee te komen. Deze commissie moet haar rapport op 1 april 2009 hebben ingediend bij Gedeputeerde Staten. Gekozen is voor 1 januari 2012 als streefdatum van de gemeentelijke herindeling.

De gemeente heeft de mening over de gang van zaken aan de provincie overgebracht door middel van een brief van 16 januari 2009 waarin, op basis van argumenten, wordt benadrukt dat het zeer wenselijk is dat de bestuurlijke regie terug op het eiland komt. De gemeente Goedereede is het oneens met de huidige gang van zaken, om verschillende redenen waar in dit memorandum op zal worden ingegaan. Daarbij is de positie van Goedereede helder: de gemeente wil constructief meewerken aan oplossingen voor het eiland, waarbij aandacht moet zijn voor de identiteit van de verschillende gemeenten en er serieus gekeken wordt naar alle alternatieven.

Identiteit voorop
Het behoud van de kenmerkende waarden en identiteit van de gemeente is voor Goedereede een van de meest wezenlijke punten in het proces waarin we nu terecht zijn gekomen. Rust en respect voor elkaar zijn kernbegrippen in Goedereede, die deels maar niet uitsluitend zijn terug te voeren op de confessionele achtergrond van veel van onze inwoners. Daarbij gaat het in de eerste plaats om een houding die onze inwoners hebben ten opzichte van elkaar, bezoekers en hun omgeving. Die houding zal ongetwijfeld blijven bestaan, welke oplossing ook gekozen wordt voor Goeree-Overflakkee. Het is echter meer dan een houding alleen. Rust en respect worden ook ondersteund door keuzen die een zelfstandig gemeentebestuur voor Goedereede kan maken, bijvoorbeeld op het gebied van het respecteren van de zondagsrust.

Mede als gevolg hiervan heeft Ouddorp in 2007-2008 de titel ‘beste badplaats van Nederland’ gekregen om reden dat er ‘leegte en rust’ heerst. Dit voorbeeld toont aan dat het mogelijk is een goede balans te vinden tussen rust en respect enerzijds en economische belangen anderzijds. In een heringedeelde gemeente is het de vraag of deze balans in stand zal blijven. De voor Goedereede kenmerkende identiteit komt niet alleen tot uitdrukking in rust en respect, maar ook in de bedrijvigheid: de visserijsector is een typerende bedrijfstak voor Goedereede, waar vanuit de gemeenschap en de gemeente heel veel aandacht voor is. Met name deze kenmerkende waarden zorgen voor de identiteit van de inwoners van Goedereede. Dit is hetgeen mensen bindt en wat, in welk toekomstig bestuurlijk model dan ook, ingebracht zal worden als randvoorwaarde.

De Conclusies van het memorandum
In het raadsvoorstel gemeentelijke samenwerking op Goeree-Overflakkee is een aantal uitgangspunten benoemd dat wat ons betreft nog steeds geldt: Met de samenwerking op Goeree-Overflakkee wordt het volgende beoogd:

  • 1.Verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening aan inwoners en bedrijven
  • 2.Vergroten van de ambtelijke en bestuurlijke slagkracht
  • 3.Toekomstige taken krachtig oppakken
  • 4.De belangen van het gebied samen beter behartigen
  • 5.Versterken van integraliteit bij regionale ontwikkelingen
  • 6.Beperken van de kwetsbaarheid
  • 7.Mogelijk efficiencyvoordeel
  • 8.Beter inspelen op arbeidsmarktproblemen

Deze uitgangspunten sluiten ook aan bij de huidige verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen in Goedereede. In al deze programma’s wordt uitgegaan van zelfstandigheid. Alles overziend pleit Goedereede primair voor het onderzoeken van alternatieven voor herindeling en het vergelijkend inzichtelijk maken van de voor- en nadelen van de diverse bestuurlijke/ambtelijke modellen. Daarbij vraagt Goedereede aan Gedeputeerde Staten de gemeenten op Goeree-Overflakkee ruimte en tijd te geven om voor een bepaalde datum een standpunt in te nemen op basis van de onderzoeksresultaten.

Tegelijkertijd realiseren we ons dat herindeling het onderwerp is dat nu door de provincie op de agenda is gezet en daarmee onvermijdelijk een van de opties is geworden. Daarom zien wij als realistisch standpunt van onze kant:

De voor- en nadelen van samenwerking en herindeling dienen naast elkaar te worden gezet om tot een goede besluitvorming te kunnen komen. Enkel een uitgebreid onderzoek naar samenwerking en herindeling kan als gemeenschappelijk standpunt worden aangemerkt. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen medio 2009 beschikbaar zijn. Op basis hiervan zal de gemeenteraad van Goedereede een afgewogen keuze maken voor de beste bestuursvorm met het oog op het dienen van de belangen van de burgers. Wij huldigen hierbij het standpunt dat de burgers van de gemeente Goedereede in de gelegenheid gesteld moeten worden zich middels een volksraadpleging over dit onderwerp uit te spreken, alvorens tot finale besluitvorming wordt gekomen.

bron: gemeente Goedereede