Admiraal door als wethouder van buiten de gemeente

26 maart 2009

Met de grootst mogelijke meerderheid van 14 stemmen voor, kreeg wethouder A. Admiraal, die voor de SGP zitting heeft in het college, toestemming om als wethouder te blijven fungeren, maar buiten de gemeente Goedereede te wonen. 1 Raadslid was deze avond afwezig. De Gemeentewet verlangt van wethouders dat zij ingezetenen zijn van de gemeente waarin zij wethouder zijn. De in Oud-Beijerland wonende wethouder vervuld zijn taak in de gemeente Goedereede nu meer dan 3 jaar en is veelal aanwezig in de gemeente. Mede door zijn enthousiaste inzet worden op dit moment woningbouwprojecten gestart. In deze raadsvergadering kwam tevens aan de orde de vervanging van het wagenpark van de gemeente, als ook het Verkeers Circulatie Plan (VCP) Stellendam.

De fractie van de VVD stelde wel twee voorwaarden, alvorens overgegaan kon worden tot het verlenen van ontheffing. Twee ludieke vragen die, zo als gewoonlijk, op een voortreffelijke wijze werd gepareerd door de wethouder. De VVD vroeg zich af of de wethouder, in het komende jaar, voornemens was om de eerste paal te slaan in de Gronden Breen en de lijst met toezeggingen te bekorten. Het CDA zou de inspanningen van de wethouder graag beloond zien in de naamgeving van het park, waar de afgelopen weken toestemming door de Provinciale Staten tot bouwen is verleend. Het Oosterpark heeft inmiddels al diverse namen gehad: Windekind, Oosterompark, Oosterpark en, zo opperde CDA’er D. Pijl: ‘Admiraalpark’. Toch laat Admiraal dit maar graag over aan de gemeente hoe ze de naamgeving van de parken regelen, want, zo gaf hij de raad aan: ‘Ik heb mijn naam al terug zien komen in Rotterdam in de Admiraalskade’. Belangrijk voor hem is, dat burgers met veel plezier kunnen wonen en genieten in de gemeente. Wat hem betreft zou hij, net als de raad, snel willen bouwen, maar, ‘burgers hebben ook het recht om er iets van te vinden’, aanhakend op de procedures due er momenteel voor diverse projecten lopen. ‘En’, zo verzekerde hij de raad: ‘Dit is de laatste keer’ doelend op het laatste jaar van zijn wethouderschap in de gemeente. ‘Hoofdelijk stemmen’, zo was de wens van de CDA’er, en aldus geschiedde.

VCP Stellendam
SGP-er T. Human, ging kort in op het VCP Stellendam. Er wordt in Stellendam gesproken van voor en na de ramp. Rond die tijd reden er in Stellendam 17 auto’s, zo had de toen jonge SGP’er geteld. Wethouders kwamen op de fiets naar het gemeentehuis aan de Voorstraat 94 en er waren geen parkeerproblemen. Nu is dat wel anders en oplossingen moeten worden geboden. m.b.t. de Eendrachtsdijk, die na met de uitvoering van de plannen in de gemeentelijke toekomstvisie zou gaan verdwijnen, merkte hij op dat er tegen die tijd goed overleg met de omwonenden moet zijn. Voorts pleitte hij nu al op voorhand voor een veilige oversteekplaats voor de jeugd naar het Zwembad ’t Zuiderdiep.

Nieuw wagenpark voor gemeente
Ook ging de raad, na discussie in de raadscommissie en in de raad, accoord met het voorstel voor het vervangen van het wagenpark van de gemeente. Hoewel het aanvankelijke voorstel summier werd gevonden en op sommige punten onduidelijk, had de MEMO en het telefonisch contact met ambtenaren en wethouder uitkomst gebracht bij veel raadsleden. Ook de SGP, bij monde van dhr P.C. Grinwis had vragen gesteld bij dit onderwerp. Met name het inkoopvoordeel, het argument om tot complete vernieuwing van het wagenpark over te gaan, was aanvankelijk niet verwoord. ‘Het gaat om forse bedragen’, maar ook de SGP heeft oog voor het feit dat deze wagens toegerust moeten worden voor het werk in de gemeente (bijv. het strooien van zout). De SGP’er wilde graag een toezegging dat het proces, na Europese aanbesteding, terug komt ter evaluatie, waarin het inkoopvoordeel inzichtelijk gemaakt wordt. Tevens vroeg de SGP zich af, of het eilandelijke inkoopbureau betrokken is bij deze aanbesteding. Aangezien dit inkoopbureau nog niet personeel is ingevuld, kon nog geen gebruik worden gemaakt van deze expertise, aldus wethouder v.d. Vlugt. De raad stelde, bij het aannemen van het voorstel, een krediet van 345.000 euro vast voor de aanschaf van 8 voertuigen.

P.C. Grinwis