Bestuurslid neemt na 31 jaar afscheid van bestuur SGP Kiesvereniging!

3 maart 2009

Op de jaarvergadering van de SGP kiesvereniging te Goedereede nam bestuurslid K. Tanis, na 31 jaar trouwe dienst, afscheid van het bestuur. Voorzitter A. Voogd gaf in zijn toespraak aan, dat hij na een lange staat van dienst, te kennen had gegeven plaats te willen maken voor jongeren. De heer K. Tanis, kenmerkte zich door zijn bescheidenheid en principiële inbreng. Verder typeerde de voorzitter hem als doordacht en betrokken. Zijn trouwheid op de (bestuurs)vergaderingen kan velen tot voorbeeld zijn. ‘We zullen je aanwezigheid missen in het bestuur, van harte Gods Zegen toegewenst’.

Na de vergadering werd het scheidend bestuurslid door de vergadering toegezongen: Ps. 121:4. Op deze vergadering werden in het bestuur herkozen de heren S.J.J. Grootenboer en H.C. van Rossum. Ook 2 nieuwe bestuursleden werden van harte welkom geheten: de heer E.C.J. Grinwis en de heer J. Sperling. Hiermee is het bestuur weer op volle sterkte. Lees verder het jaarverslag van de Kiesvereniging ‘God, Nederland en Oranje’ te Goedereede over het jaar 2008.

Jaarverslag 2008:

We willen in dit jaarverslag een ogenblik terugkijken naar het afgelopen verenigingsjaar. Als bestuur en vereniging zijn we in het afgelopen jaar weer bepaald bij de vergankelijkheid van het leven, omdat van onze zijde 4 leden werden weggenomen door de onverbiddelijke dood. Gedenke de Heere de achtergebleven familie en mogen deze roepstemmen ons als vereniging nog brengen aan de troon der genade, zodat ook wij toebereid mogen worden en zijn, als voor ons de dag van ons sterven aanbreekt. Bestuurslid K. Tanis heeft het afgelopen jaar een koninklijke onderscheiding mogen ontvangen voor alle werkzaamheden die hij gedaan heeft en nog doet, zoals o.a. bestuurslid kiesvereniging, GBS, en kerkenraad. In de gemeentepolitiek is het een rustig jaar geweest. Met de andere fracties verloopt alles in goede harmonie. We mogen nog dankbaar zijn dat onze wethouder A.Admiraal, na ingrijpende operaties en een voorspoedig herstel, zijn werk als wethouder weer heeft mogen oppakken. Dit jaar zijn ook de verkiezingen voor het waterschap gehouden, dit jaar voor het eerst in een andere opzet dan andere keren, Politieke partijen konden ook een kandidatenlijst indienen. De uitslag was dat de SGP met drie zetels in het bestuur zitting gaat nemen. Verder is namens bestuur en fractie een brief rondgestuurd naar alle kerken binnen de gemeente om voorbede te doen tegen het schrappen van artikel 147 uit het wetboek van strafrecht, dat handelt over Godslastering. Moge al deze zaken ons nog aansporen om onze partij te gedenken en voor te dragen bij de Heere in het gebed.

Leden
Het afgelopen jaar zijn een viertal leden overleden. Verder zijn er drie leden verhuisd naar een andere gemeente, en hebben 3 leden hun lidmaatschap opgezegd. Het afgelopen jaar is heel het ledenbestand geactualiseerd. In het jaarverslag van 2007 staat het aantal leden op 1 januari 2008 op: 270 leden, maar dit was niet juist, dit had 266 leden moeten zijn. Het totaal van onze leden was per 1 januari 2008: 266 personen. Door het opzeggen/verhuizen is dit aantal verminderd met 6 personen. Door overlijden is dit aantal verminderd met 4 personen. We hebben 29 nieuwe leden mogen inschrijven. Waardoor het ledenaantal per 1 januari 2009 is: 285 personen. Dit is dus een vermeerdering van 19 personen t.o.v. 1 januari 2008.

Vergaderingen
Voor de leden werd in het afgelopen jaar drie keer een vergadering belegd. Op 14 februari werd er een bezinningsavond gehouden door Dhr N.J. Teerds over ontwikkelingen t.a.v. Moderne Media. Verder werd op 13 maart de jaarvergadering belegd en op 11 december de najaarsledenvergadering. Het bestuur hield drie keer een vergadering en wel op 31 januari, 21 mei en 29 september. Er werd een gecombineerde vergadering gehouden door het bestuur, fractie en steun- fractie, deze was op 6 november. Op 11 september vond er nog een BBO-vergadering plaats.

Afgevaardigden
De Partijdag in Utrecht, gehouden op zaterdag 15 maart 2008, is bezocht door H. Tanis, als afgevaardigde namens de fractie en T. Human. De afgevaardigden voor de vergadering van de Provinciale Vereniging op 12 december 2008, waren de heren T. Human, H.C. van Rossum en S.J.J. Grootenboer.

Commissies

  • Het ombudsteam:
    Als vervangster voor J. Klepper is in het Ombudsteam mevr. P. Rabouw gekomen. Het Ombudsteam heeft het afgelopen jaar geen klachten binnengekregen, deze worden aan de publieksbalie op het gemeentehuis afgehandeld. Besloten is om het Ombudsteam nog een jaar aan te houden, waarna gekeken zal worden, dit aan te houden of het Ombudsteam op te heffen.
  • Ledenwerfcommissie:
    Deze commissie is het afgelopen jaar twee keer in vergadering bij elkaar geweest. Ze hebben hun medewerking verleent aan de presentatie van de SGP op de zomermarkt en ze waren ook aanwezig op de openbare bijeenkomsten die gehouden zijn. Verder is er eind van het jaar een grote ledenwerfactie begonnen, door potentiële leden en andere belangstellenden een ledenwerfpakket te geven en daarna zijn deze mensen benadert voor een lidmaatschap, dit heeft geleid tot 29 nieuwe leden.
  • Commissie Publiciteit:
    Door deze commissie is eenmaal een vergadering belegd waarin diverse zaken besproken werden voor de Waterschapsverkiezingen, de verkiezingen van het Europese Parlement in juni 2009 en de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010. Rondom deze verkiezingen zullen allerlei activiteiten gaan plaats vinden. Verder werd nagedacht over een nieuwe huisstijl voor de SGP-Uittingen. Van hun hand verschenen twee nummers van het Infobulletin en eind van het jaar werd huis-aan-huis het SGP-nieuws verspreid, waarin een veelzijdige inhoud aan actuele artikelen stond. De website wordt goed bezocht waar ook alle zaken omtrent de SGP nagelezen en bekeken kunnen worden. Elke maand wordt naar zo’n 200 personen een digitale nieuwsbrief gestuurd.

SGP-Jongeren
We willen in dit jaarverslag ook nog stil staan bij onze SGP-jongeren. Door hen is een avond belegt op 11 april met als thema 60 jaar Israël. Ds. C.J. Meeuse heeft de inleiding hierover verzorgd. Er werd terug gekeken naar de tijd waarin Israël verwikkeld was in oorlogen en naar de situatie van nu, die nog steeds hoogst onveilig is, maar er werd ook vooruit gekeken, zal er ooit vrede komen voor dit land. 26 juni waren de groepen acht van de School met de Bijbel uit Ouddorp te gast bij de SGP-jongeren en de SGP-fractie op het gemeentehuis te Goedereede, ook de burgemeester was hierbij aanwezig. Door hen werd een gemeenteraadsvergadering nagespeeld. Op 4 november hielden de jongeren nog een avond over de aanstaande presidentsverkiezingen in Amerika. RD-Journalist Riekelt Pasterkamp hield deze avond een boeiende presentatie Zo terugblikkend op hun vergaderingen mag geconstateerd worden dat zij zich verdiepen in actuele zaken.

Slotwoord
Aan het eind van dit jaarverslag willen we, als bestuur, het betrokken zijn bij de politiek onder de aandacht van de leden brengen, gezien de moeite die gedaan moet worden om mensen te vinden, die zich beschikbaar willen stellen voor het bestuur van de Kiesvereniging, maar ook voor de fractie en steunfractie, dit met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen. We hebben gezien, dat het afgelopen jaar veel werk verricht is door het bestuur, de verschillende commissies en de SGP-jongeren. We willen de Heere danken, Die ons de krachten gegeven heeft om dit alles te mogen doen en wensen dat dit werk nog voortgang mag hebben en vragen voor de landelijke en de gemeentelijke politiek om Zijn Zegen.

Secretaris, K. Klepper